Link to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се...

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът...

Link to Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Финансов анализ в Ексел — прогнози, динамично чартиране

Това е кон­т­ро­лен екран за финан­сов ана­лиз, който поз­во­лява на пот­ре­би­теля да се инфор­мира относно про­даж­бите на дадена фирма. Целева група на подобни реше­ния в Ексел са управ­лен­с­ките кадри, които на база пос­тиг­нати резул­та­тите могат да дви­жат фир­мата нап­ред чрез взети, адек­ватни реше­ния. При­ка­че­ният файл раз­г­лежда...

Link to SUMAVGIN  Excel VBA  — cредна стойност и сбор на числа  без единично задаване на клетки в Ексел

SUMAVGIN Excel VBA — cредна стойност и сбор на числа без единично задаване на клетки в Ексел

English: This is an Excel function written in VBA. It helps you to calculate the average or the sum on numbers,that  are located in non-consecutive cells. The function is called SUMAVGIN (Vektor, Step, Funk). In the Vektor argument  the user selects the column or row region,...

Link to Прогноза за населението в България според НСИ (Еxcel VBA)

Прогноза за населението в България според НСИ (Еxcel VBA)

Насе­ле­ни­ето  на Бъл­га­рия спо­ред НСИ до 2070 година — гра­фично изра­же­ние на прог­но­зата по години (дина­мично чартиране) Имах жела­ние и го нап­ра­вих. Това е кон­т­ро­лен екран в Ексел, чрез който можете да прос­ле­дите нап­ра­ве­ната прог­ноза на Наци­о­нал­ния ста­тис­ти­чеки институт. Три стъпки са нужни: 0) Акти­ви­рай макроси 1)...

Link to Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

Във Ексел VBA съз­да­дена фун­к­ция, която ще отчете про­мяна в съдър­жа­ни­ето на клета като покаже ден и час на про­мя­ната. Натис­ка­нето на Ентър(Enter) също би акту­а­ли­зи­рало стой­ността на клет­ката, тъй като в кода пока­зан по-долу се прави преп­ратка към сегаш­ното , сис­темно време. Функци́ята не...

VBA excel user front

Forecast tool linear trends 0.1 free VBA Excel

Ексел ВБА позволяващ на потребителя да прави прогноза за бъдещ период базирана на исторически данни

Link to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

Един етюд от приказния свят на Кауфланд

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът на една кан­ди­да­тура, която получи своя отго­вор след 3 години. Ети­ке­тът на общу­ва­нето пред­по­лага, че адре­са­тът на едно съоб­ще­ние би тряб­вало да отго­вори на адре­санта , ако и двете страни очак­ват от кон­такта...

Link to Read me: Ще се приготвят ли търговците за втора криза? Антикризисни мерки

Read me: Ще се приготвят ли търговците за втора криза? Антикризисни мерки

Инди­ка­ци­ята, че вре­мето на въз­с­та­но­вя­ване от пред­ходна криза се зам­ра­зява от новите стра­хове за реце­сия, при­до­бива все по-реални изра­же­ния. Истина или не, същес­т­ву­ват сиг­нали, по които може да раз­бе­рем, дали тър­гов­ците отново се при­гот­вят за подо­бен, вече поз­нат, сценарий. Антик­ри­зис­ните мерки са тех­ният спа­си­те­лен пояс:...

Link to Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

Неви­ди­мите, вир­ту­ални ръце на люби­мата верига супер­мар­кети се про­тя­гат за обх­ва­нат в любо­вен танц сна­гата и пор­т­фейла на кли­ен­те­лата. Но готова ли е тя да про­тегне ръце? В соци­ал­ните мрежи, и пре­димно във Фейсбук, се раз­г­ръ­щат дис­ку­сии за хра­ни­телни про­дукти, изра­зя­ват оплак­ва­ния относно обс­луж­ване, раз­г­ла­сят...

Link to Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

В усло­вия на криза (поня­ти­ето спо­ме­на­вано все по-често), тър­гов­ците тър­сят още по-усилено начини да наме­рят най-краткия път към джоба на сво­ите кли­енти. Социалните мрежи са бла­го­датна среда осо­бено за онези, които раз­ви­ват своя биз­нес онлайн, така и оффлайн. Е ли край­ната цел съби­ране на фенове...

Link to Ценови войни — губещи и печеливши ?

Ценови войни — губещи и печеливши ?

На война, като на война — цено­вите битки между голе­мите тър­гов­ски вериги не са рядка прак­тика. С надеж­дата да уве­ли­чат своят паза­рен дял и подоб­рят ими­джа си, тър­гов­ците се втур­ват в ценови хватки, с които да прив­ле­кат нови и стари клинти. Въп­реки това, както става...

Страници:1234567...16»