Бакалия в България и бакалията в Египет: Супермаркети и хипермаркети във възход

by gatekeeper on 01.02.2011

Две раз­лич­ни дър­жа­ви с раз­лич­ни нагла­си и све­тог­лед. Едно от неща­та, кои­то ги свър­з­ва: супер­мар­ке­ти­те и хипер­мар­ке­ти­те като тър­гов­с­ки фор­ма­ти са във възход.

В България тече пребро­я­ва­не, а  пара­лел­но с това бъл­га­ри­нът е доб­ре запоз­нат с дохо­ди­те си, голе­ми­на­та на гра­до­ве­те в роди­на­та и тен­ден­ци­и­те пред дър­жа­ва­та. С дру­ги думи погле­дът тряб­ва да бъде насо­чен навън, към Африка и дър­жа­ва­та на фарaоните.

Египет има насе­ле­ние от 79 мили­о­на, най-голе­ми­те гра­до­ве се Кайро (15 мил.) и Александрия (5 мил.) Брутният вът­ре­шен про­дукт на стра­на­та през 2009 годи­на е бил 188 мили­ар­да. Инфлацията — 10 процента.
Основните тен­ден­ции в тър­гов­с­кия сек­тор са как­то следва:

  • Търсенето на гото­ви хра­ни нарас­т­ва успoред­но с уве­ли­ча­ва­щия се брой жени нами­ра­щи реа­ли­за­ция на тру­до­вия пазар.
  • Броят на семей­ни­те мага­зин­че­та нама­ля­ва. За смет­ка на това, бро­ят на супер­мар­ке­ти­те е в рас­тящ тренд, осо­бе­но в голе­ми­те гра­до­ве като Кайро и Александрия.
  • Марковите про­дук­ти от Европа и САЩ са все по-широ­ко при­ема­ни от мес­но­то население.
  • Лайфстайлът на егип­тя­ни­те се про­ме­ня  от спес­то­вен към раз­ши­ря­ва­не на потре­би­тел­с­ка­та кош­ни­ца и неп­ла­ни­ра­ни раз­хо­ди (импул­с­ни покупки).

Три са основ­ни­те тър­гов­с­ки фор­ма­тa, кои­то рес­т­рук­ту­ри­рат еги­пет­с­кия пазар:

  • Хипермаркети (над 5 000 кв.м )- пър­ва спир­ка в паза­ру­ва­не­то на егип­тя­ни­те са хипер­мар­ке­ти­те. Семействата  харес­ват паза­ру­ва­не­то на едно мяс­то, под един покрив, къде­то могат да открие всич­ко необ­хо­ди­мо (one-stop shopping). Първият интер­на­ци­о­на­лен играч на мес­ния пазар е бил Карфур. Предлагането на реги­о­нал­ни сто­ки към семейс­т­ва със сре­ден доход гене­ри­ра дне­вен обо­рот от 325 хил. дола­ра в хипер­мар­кет от веригата.
  • Супермаркети (над 450 кв.м)- тех­ни­ят брой про­дъл­жа­ва да рас­те за смет­ка на нама­ля­ва­щия брой семей­ни мага­зи­ни. Модерните и чис­ти супер­мар­ке­ти са все по-чес­то пред­по­чи­та­ни от град­с­ко­то насе­ле­ние. По запа­ден обра­зец към 2009 годи­на са фун­к­ци­о­ни­ра­ли 550 супермаркета.
  • Удобен мага­зин — егип­тя­ни­те раз­би­рат  под удоб­с­тво бога­то на асор­ти­мент пред­ла­га­не в близ­ка до дома лока­ция. Удобните мага­зи­ни са все по-чес­то посе­ща­ва­ни от мла­ди хора. В тях се пред­ла­гат качес­т­ве­ни про­дук­ти и услу­ги. Локацията им е в новос­т­ро­я­щи се и модер­ни квартали.

Въпреки опи­са­ни­те тен­ден­ции, тра­ди­ци­он­ни­те мага­зи­ни за хра­ни­тел­ни сто­ки имат най-голям паза­рен дял в Египет. Ще мине дъл­го вре­ме дока­то това се промени.

България. Българите посе­ща­ват най-чес­то супер­мар­ке­ти­те и това е мяс­то, къде­то хар­чат най-голя­ма част от пари­те си. Хипермаркети са на вто­ро мяс­то. Откриват се сход­ни тен­ден­ции като в Египет. В това чис­ло, удоб­с­тво за съв­ре­мен­ни­те потре­би­те­ли в България озна­ча­ва да могат да наме­рят на едно мяс­то всич­ки сто­ки, кои­то искат да купят (one-stop).

Въпреки прилки­те, на бъл­гар­с­кия пазар се пред­ла­гат в мно­го по-голя­ма сте­пен запад­ни сто­ки. Трудно е да се твър­ди, кой от два­та паза­ра е по-напред в раз­ви­ти­е­то си. Със сигур­ност подоб­ни твър­де­ния тряб­ва да бъдат напра­ве­ни за отдел­ни­те сег­мен­ти от тър­гов­ци. Един инте­ре­сен факт е оба­че, че Карфур навле­зе в Египет през 2002 годи­на, а в България през 2009.  За това пък България има Лидл, Билла и дру­ги вери­ги, кои­то са далеч от стъп­ва­не­то си в Египет.

News line: Съществува инфор­ма­ция, че супер­мар­ке­ти-мен­те­та с мар­ка­та Lidl опе­ри­рат вече в Египет. В един от курор­ти­те на Варна може да бъде открит супер­мар­кет Lidi, а също така и Aldo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *