Банани от бедните за бедните: Произходът на бананите за 69 ст. /кг

by gatekeeper on 14.02.2011

Обвиняват ги в неху­ман­ни усло­вия на труд, каз­ват, че мал­ки деца рабо­тят в план­та­ци­и­те им, а в също­то вре­ме кли­ен­тът паза­ру­ва във тех­ни­те супер­мар­ке­ти, но на дру­гия край на све­та. Непрозрачността, скри­та­та инфор­ма­ция и мно­жес­т­во­то впле­те­ни орга­ни­за­ци­он­ни еди­ни­ци в струк­ту­ра­та на супер­мар­ке­ти­те не позво­ля­ват на край­ния потре­би­тел, бъл­га­ри­на, да раз­бе­ре, откъ­де и кой всъщ­ност отглеж­да “изгод­ни­те банани”.

Пътят е обрат­но от рега­ли­те в супер­мар­ке­ти­те, през логис­тич­на­та сис­те­ма, голе­ми­те приста­ни­ща на Европа и огром­ни­те 200 мет­ро­ви кора­би с хла­дил­ни каме­ри до план­та­ци­и­те в Еквадор. Немско изслед­ва­не от пре­ди 2 годи­ни показ­ва, че усло­ви­я­та на рабо­та в Еквадор в план­та­ци­и­те за бана­ни са:

 • предиз­вик­ва­щи бол­ки в край­ни­ци­те, затруд­не­но диша­не в след­с­твие на упот­ре­ба­та на пестициди
 • рабо­тен ден с про­дъл­жи­тел­ност  над 12 часа
 • неху­ман­но отно­ше­ние и неза­чи­та­не на дого­вор­ни­те права
 • изклю­чи­тел­но нис­ко заплащане
 • квад­ри­ли­те (еки­пи от 4 чове­ка за съби­ра­не на бана­ни) полу­ча­ват запла­ща­не за доста­ве­но коли­чес­т­во, а  зара­ди раз­ход­ни при­чи­ни еки­път им чес­то е със­та­вен от три­ма чове­ка, кое­то допъл­ни­тел­но про­во­ки­ра стрес за пости­га­не на резултати.

Подобно кар­ти­на може да бъде откри­та веро­ят­но и в България, но как­ва е при­чи­на­та за това?

Отговорът е агре­сив­на­та цено­ва поли­ти­ка на голе­ми­те вери­ги супер­мар­ке­ти. Всяка сед­ми­ца Лидл, Алди и дру­ги вери­ги като Метро, Реве, Едека опре­де­лят рефе­рен­т­на цена за про­даж­ба­та на бана­ни. Тази цена е нис­ка, за да могат кли­ен­ти­те да бъдат съб­лаз­не­ни от изгод­на­та офер­та. Цените са изгод­ни, но в също­то вре­ме те са основ­но­то оръ­жие на раз­ра­зи­ла­та се през послед­ни­те годи­ни цено­ва вой­на, коя­то пораж­да неиз­ме­рим натиск в целия канал от про­из­во­ди­те­ля до супер­мар­ке­та. С пазар­на­та си мощ (поро­де­на от кон­цен­т­ра­ци­я­та на паза­ра) спо­ме­на­ти­те вери­ги дик­ту­ват цени­те на достав­чи­ци­те, кои­то от своя стра­на пре­на­сят цено­ви натиск към тех­ни­те достав­чи­ци и план­та­ци­и­те. Най-голя­мо­то бре­ме се носи , раз­би­ра се, от обик­но­ве­ния работ­ник в Еквадор или Коста Рика, а глав­ни­те винов­ни­ци за това са супермаркетите.

Търговският екс­перт Марита Вигертале е про­учи­ла в рам­ки­те на соб­с­тве­но изслед­ва­не пътя на пло­до­ве­те от план­та­ци­и­те в Еквадор до рега­ли­те в Германия.

Първата и стъп­ка е било запит­ва­не отпра­ве­но към цен­т­ра­ли­те на голе­ми­те тър­гов­с­ки кон­цер­ни. Запитването е целя­ло раз­кри­ва­не на тех­ни­те основ­ни­те достав­чи­ци. Никоя от опи­са­ни­те вери­ги не е дала отго­вор. Поради това екс­пер­тът е поела по соб­с­твен път от кон­так­ти, свър­з­вай­ки се с орга­ни­за­ции в Коста Рика и Еквадор.

Според резул­та­ти­те от изслед­ва­не­то пес­ти­ци­ди­те водят до оплак­ва­ния сред работ­ни­ци­те от паре­не в очи­те, кър­ве­не от носа, изга­ря­не на кожа­та, гаде­не и повръ­ща­не. В бана­но­ви­те план­та­ции на Еквадор рабо­тят над 30. 000 деца. Средната запла­та е 75 цен­та на час. Доставчиците пра­вят всич­ко въз­мож­но да въз­пре­пят­с­тват орга­ни­зи­ра­не­то на син­ди­ка­ти и струк­ту­ри, кои­то да защи­та­ват инте­ре­си­те на работещите.

Организациите рабо­те­щи в защи­та на т.н. спра­вед­ли­ва тър­го­вия* насто­я­ват кли­ен­ти­те да про­ме­нят сво­и­те нагла­си и потре­би­тел­с­ко пове­де­ние спря­мо тър­гов­ци­те. Чрез изис­к­ва­не­то на пове­че прозрач­ност и готов­ност­та за бой­кот на някои про­дук­ти (бана­ни с неиз­вес­тен про­из­ход и сер­ти­фи­кат), опи­са­на­та реал­ност може да бъде час­тич­но променена.

Банани от бед­ни­те за бед­ни­те. В България бана­ни­те започ­на­ха да ник­нат по дър­ве­та­та, кога­то някои от вери­ги­те обя­ви­ха цени от 69 ст./ кг, за да привле­кат кли­ен­ти­те в мага­зи­на. Българите с оскъд­ни дохо­ди се втур­на­ха към ново­от­кри­ти­те фили­а­ли, пооби­ко­ли­ха кон­ку­рен­ти­те, за да наме­рят още по-изгод­ни пред­ло­же­ния. В също­то вре­ме някой еква­до­ри­а­нец от дру­гия край на све­та пре­на­ся поред­на­та чеп­ка бана­ни в сре­да на бед­ност не по раз­лич­на от българската.

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

*Справедлива тър­го­вия e меж­ду­на­род­но дви­же­ние и орга­ни­за­ция от тър­гов­с­ки мре­жи дис­т­ри­бу­то­ри на про­дук­ти про­из­ве­де­ни в бед­ни­те дър­жа­ви и раз­прос­т­ра­ня­ва­ни в ико­но­ми­чес­ки по-напред­на­ли­те. Целта на тези орга­ни­за­ции е да подоб­рят трай­но усло­ви­я­та труд за чле­ну­ва­щи­те про­из­во­ди­те­ли и опаз­ва­не на окол­на­та среда.

3 Responses to Банани от бедните за бедните: Произходът на бананите за 69 ст. /кг

 • www.stojanka_s@abv.bg'
  ИВАНОВА says:

  То ако про­це­са е сто­ка про­из­ве­де­на от бед­ни — сто­ка потре­бя­ва­на от бед­ни ‚ами то у нас ста­ва сто­ка про­из­ве­де­на от бед­ни ‚но потре­бя­ва­на и от голя­ма част богати.Т.е отно­во краж­ба от бога­ти­те за смет­ка на бедните.За съжа­ле­ние бед­ност­та раж­да бед­ност- богат­с­тво­то — богати.

 • vas.valch@gmail.com'
  Васи says:

  Наистина, доста eye-opening тема. Но тук у мен се зараж­да въп­ро­сът “На кого му пука?” Да, с това се опит­вам да бъда про­во­ка­тив­на 🙂 Аз паза­ру­вам Fair Trade вина­ги, кога­то имам тази въз­мож­ност (тук, в Англия, доста по-чес­то, откол­ко­то в България), но аз все пак имам опре­де­ле­но ниво на доход. Ако съм на 80 и с 250лв. пен­сия, нада­ли ще обър­на вни­ма­ние на този въп­рос при взи­ма­не­то на реше­ние на покуп­ка. А имен­но хора­та с по-нис­ки дохо­ди са основ­ни­ят тар­гет на дис­ка­ун­тъ­ри­те. Как мис­лиш, дали просто на бъл­га­ри­те още им лип­с­ва обра­зо­ва­ние във Fair Trade фило­со­фи­я­та, или просто за някои тар­гет гру­пи прак­ти­ка­та “нис­ка цена на вся­ка цена” вина­ги ще работи?

 • Васи здра­вей,
  fair trade про­дук­ти­те не са лес­ни за про­да­ва­не дори и в запад­ни­те дър­жа­ви. В България мис­ля, че нада­ли и 2 про­цен­та от потре­би­те­ли­те са загри­же­ни за това, кое­то се случ­ва в дър­жа­ви­те-изно­си­тел­ки. Цената си е воде­щи­ят фактор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *