Борбата за целувки: една стара, но забавна реклама

by gatekeeper on 03.05.2011

Вирал мар­ке­тин­гът дава кри­ле на мно­го игри, спо­то­ве, забав­ни при­ло­же­ния или кари­ка­ту­ри, кои­то от потре­би­тел на потре­би­тел оби­ка­лят зем­но­то къл­бо. Така биз­не­сът пес­ти мили­о­ни годиш­но от рек­лам­но вре­ме и зара­зя­ва кли­ен­ти­те с нови тен­ден­ции, про­дук­ти и нагласи.

През 2007 годи­на един от кли­по­ве­те спе­че­ли­ли годиш­на награ­да за вирал мар­ке­тинг е Fight for kisess, на Wilkinoson. Него бих искал да спо­де­ля с Вас. Един баща с едно оръ­жие в бор­ба­та за целув­ка­та на люби­ма­та жена.

Явно, бор­ба­та за целув­ка си заслужава. 

Ако кли­път Ви е харе­сал, пре­по­ръ­чай­те го на при­ятел­ка или при­ятел, за чия­то целув­ка бих­те се борили.

Статията по-рано днес: Игра на куче и кот­ка: Мястото им в печат­на­та реклама

5 Responses to Борбата за целувки: една стара, но забавна реклама

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *