Бързо и евтино, това ли искаме в супермаркетите?

by gatekeeper on 25.12.2010

Концепцията “бър­зо и евти­но” се раз­прос­т­ра­ни с бър­за ско­рост из наши­те тър­гов­с­ки сре­ди. Не мога да дам отго­вор на въп­ро­са, дали това тър­сят българите.

Кауфланд, Лидл и без­б­рой дру­ги тър­гов­ци изпол­з­ват в кому­ни­ка­ци­я­та си с кли­ен­та подоб­ни фра­зи, кое­то показ­ва, че все пак стра­те­ги­я­та (реа­ли­зи­ра­на чрез пазар­на сре­да, цено­ва поли­ти­ка и т.н.) работи.

Мен оба­че не ми дава мира след­ни­ят цитат от една кни­га за Customer Relationship Management:

“Управелението на връз­ка­та с кли­ен­та ще дове­де до това, че опрос­те­ни­те кон­цеп­ции като “бър­зо и по-евти­но” ще бъдат бър­зо част от мина­ло­то. В бъде­ще ще бъдат успеш­ни оне­зи фир­ми, кои­то гра­дят връз­ка­та с кли­ен­та на една нова и дъл­гос­роч­на база. По този път фир­ма­та тряб­ва спе­че­ли всич­ки рефе­рен­т­ни гру­пи като слу­жи­те­ли и акци­о­не­ри, за да съз­да­де фун­да­мен­та на подоб­но развитие”

Имаме ли подоб­ни при­ме­ри в България или по-ско­ро тук се касае за наив­но и сля­по вярване?!?

8 Responses to Бързо и евтино, това ли искаме в супермаркетите?

 • ivaivanova0@abv.bg'
  lilia says:

  Мисля че пра­вил­но е усе­тен пови­ка за уста­но­вя­ва­не на основ­на ‚базис­на плат­фор­ма, вър­ху коя­то да се изгра­ди по-пъл­но­то обе­ди­ня­ва­не дей­ност­та на коя­то и да е фирма.Така се чув­с­т­ва она­зи здра­ва опо­ра ‚на коя­то се кре­пят иде­и­те и дви­же­щи­те сили във фирмата.Тази плат­фор­ма впос­лед­с­твие обхва­ща и при­вър­з­ва с по-широ­ки мето­ди на убеж­де­ние и при­мер на дейс­т­вие все­ки нов кли­ент и така пече­ли територия.Предполагам че на база на съз­да­ва­що­то се дове­рие във вре­ме­то ще се раз­ши­ри и пери­ме­тъ­рът на дейс­т­вие и вли­я­ни­е­то на пазара

 • ivaivanova0@abv.bg'
  lilia says:

  Искам още да отбе­ле­жа че от същес­т­ве­но зна­че­ние е и как ще се под­дър­жа качес­т­во­то на пред­ла­га­ния продукт.То не бива да бъде нес­та­бил­но .Установяването на посто­я­нен стан­дарт в качес­т­во­то ще под­дър­жа дове­ри­е­то във фирмата

 • @ Лилия: Благодаря за комен­та­ри­те. Качественият про­дукт е един от посред­ни­ци­те на това отношение.
  Сега има една мания в Германия, изда­ват се сер­ти­фи­ка­ти за качес­т­во за как­во ли не…ако има­ме реал­но качес­т­вен про­дукт, нуж­но ли да го изтък­ва­ме и замас­ки­ра­ме с някак­ви сер­ти­фи­ка­ти, кои­то кли­ен­ти­те дори не позна­ват добре.

 • everhoood@gmail.com'
  Aleks says:

  Напоследък си мис­ля, че няма да ни се раз­ми­не да пре­ми­нем през всич­ки фази, как­то тези, дето са писа­ли кни­га­та, коя­то цити­ра­те… Customer relationship management в България е все още мал­ко абс­трак­т­но поня­тие, ще мине още вре­ме, дока­то тук всич­ки се научат да ценят имен­но това и да го тър­сят. Имам усе­ща­не­то, че бъл­га­ри­те са все още на фаза — рад­ва­ме се на ново­то и запад­но­то, а ако е евти­но — супер! Дано по-бър­зо дръп­нем напред.

  Поздрави!

 • Благодаря за комен­та­ра. Това е, че раз­по­ла­га­е­ми­ят доход е нисък и хора­та са гото­ви на всич­ко за да заку­пят неща­та евтино.

 • Willibrand18145@gmail.com'
  Angila Vick says:

  you have brought up a very excellent details , thanks for the post.

 • I am glad to be one of several visitants on this outstanding site (:, appreciate it for posting .

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *