Време е за реклама: Ранкинг на най-големите рекламодатели в Германия

by gatekeeper on 26.01.2011

Темите на бло­га са в област­та на тър­гов­с­кия мар­ке­тинг, но този път ще има и едно изклю­че­ние — ран­кинг на най-голе­ми­те рек­ла­мо­да­те­ли в Германия. Попаднах на инте­ре­сен мате­ри­ал от Handelsblatt по темата.

Рекламата бум­ти спо­ред авто­ри­тет­но­то изда­ние. След финан­со­ва­та кри­за фир­ми­те отно­во инвес­ти­рат актив­но в рек­ла­ма. Само за пър­во­то полу­го­дие на 2010 годи­на са били вло­же­ни 238 мили­ар­да дола­ра в рек­ла­ма по цял свят. Тенденцията е към нарастване.

1. С неве­ро­ят­на­та сума от 457 мили­о­на евро вло­же­ни в рек­ла­ма (2010 година)на вър­ха на кла­са­ци­я­та в Германия е Procter & Gamble . Сумата е рекор­д­на, отбе­ляз­ват специалистите.

2. Saturn, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­ят тър­го­вец за тех­ни­ка праз­ну­ва Юбилей 50 годи­ни. Маркетолозите от Saturn Holding праз­ну­ват също — те са инвес­ти­ра­ли 385 мили­о­на евро в рек­ла­ма през 2010.

3. Кой би дал 319 мили­о­на евро за рек­ла­ма във вес­т­ни­ци и бро­шу­ри? Може би, някой голям тър­го­вец. Това е Aldi, една от най-голе­ми­те вери­ги за бър­зо­о­бо­рот­ни сто­ки в Германия. Aldi e осми­ят по обо­рот тър­го­вец в света.

Vollbild anzeigen

4. Шоколадовите яйца са оби­ча­ни сред деца­та. Fererro напра­ви Kinderüberraschung позна­ти по цяло свят. За това е нуж­но сил­на рек­ла­ма, кон­цер­нът е инвес­ти­рал 254 мили­о­на евро в рек­ла­ма през 2010.

5. Unilever, ком­па­ни­я­та про­из­веж­да­ща про­дук­ти от сла­до­лед до перил­ни пре­па­ра­ти, е вло­жи­ла 282 мили­о­на евро в рек­ла­ма за 2010 годи­на. Мъжете позна­ват рек­ла­ма­та на Аxe, део­до­рант пра­вещ мъже­те атрак­тив­ни сред дамите.

4 Responses to Време е за реклама: Ранкинг на най-големите рекламодатели в Германия

 • kalinsdimitrov@gmail.com'
  Калин says:

  Хм, кла­са­ци­я­та е поч­ти без изненади 🙂

 • За Германия да. На пръв поглед изглеж­да, че Алди не би след­ва­ло като тър­го­вец да инвес­ти­ра тол­ко­ва мно­го в рек­ла­ма, но е факт.

 • sis23_23@abv.bg'
  no-name says:

  Две мал­ки забе­леж­ки: “Само за пър­во­то полу­го­дие на 2010 годи­на са били вло­же­ни 238 мили­ар­да дола­ра в рек­ла­ма” 238 мили­ар­да не може да е вяр­но при никак­во поло­же­ние. Точните дан­ни от ZAW ще излез­нат някъ­де през май, оба­че прогно­за­та за цяла­та 2010 е 29,5 мили­ар­да €, а за 2011 е 30,3 мили­ар­да €. И при Saturn ста­ва въп­рос за Media-Saturn, в сума­та са и раз­хо­ди­те за рек­ла­ма на MediaMarkt. 

  Aldi не ме учуд­ва изоб­що. Те от мно­го вре­ме са на чел­ни пози­ции в това отно­ше­ние, но при­мер­но Lidl и Edeka също са в топ 10. Иначе, да, доб­ра годи­на за рел­ка­ма е била 2010 и 2011 се очер­та­ва да е по-добра. 🙂

 • Благодаря!

  Пропуснал съм за цялия свят. Иначе сума­та е вярна.
  Относно вери­ги­те — да. Но се сещам, че един от лек­то­ри­те беше спо­ме­нал, че пове­че­то хора биха очак­ва­ли на тези мес­та да са воде­щи производители.

  Холдиънгът е Media-Saturn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *