Въпреки загубите в Азия с апетити за растеж: Метро Cash&Carry

by gatekeeper on 10.01.2011

Азия, кон­ти­нен­тът, кой­то все по-чес­то се спо­ме­на­ва като бъде­ща­та дес­ти­на­ция за биз­нес, къде­то до 2027 годи­на ще бъдем сви­де­тeли, как Китай се превръ­ща в най-голя­ма­та ико­но­ми­ка в све­та. Поне така пред­ри­чат спе­ци­а­лис­ти от Goldman Sachs.

През края на октом­в­ри 2010 Метро Cash&Carry отво­ри­ха осмия си пазар за тър­го­вия на едро в Токио. Както е извес­т­но, се касае за вери­га мага­зи­ни на едро, на само­об­с­луж­ва­не за про­фе­си­о­нал­ни кли­ен­ти. Вълнуващото е, че Метро про­дъл­жа­ва сво­ят екс­пан­зия въп­ре­ки нега­тив­ни­те финан­со­ви резул­та­ти през послед­ни­те годи­ни в Азия. Експанзията стре­ми отва­ря­не­то на нови паза­ри, кои­то да са още по-бли­зо и по-удоб­ни за рес­то­ран­ти, баро­ве и  дру­ги тър­гов­ци. Защо оба­че Метро пре­неб­рег­ват един от основ­ни­те финан­со­ви прин­ци­пи: “don’t throw good money after bad” или каза­но по друг начин: “Не инвес­ти­рай отно­во там, къде­то пър­во­на­чал­на­та инвес­ти­ция  е била неуспешна”.
Първоначалната инвес­ти­ция не е била успеш­на, що се отна­ся до голя­ма част от ази­ат­с­ки­те паза­ри. В Индия ‚пре­ди седем годи­ни, Метро стар­ти­ра биз­не­са си с шест паза­ра на едро. Въпреки това и до ден дне­шен, вери­га­та не успя­ва да покрие общи­те си раз­хо­ди. Към момен­та менидж­мън­та на Метро е пла­ни­рал отва­ря­не­то на пет нови мага­зи­на, с кое­то вяр­ва, че ще пре­ми­нат кри­тич­ния праг, над кой­то ще гене­ри­ра печалба.
Финансовите отче­ти от 2009 годи­на показ­ват, че в Индия, Япония, Пакистан, Виетнам и Китай, Метро Cash&Carry е на загуба.
На пръв поглед, това раз­ви­тие изглеж­да нело­гич­но, но то след­ва един естес­т­вен про­цес на напас­ва­не към локал­ни­те даде­нос­ти на паза­ра.  Въпреки това, че Метро се въз­при­е­ма като гло­ба­лен оли­го­по­лист ( Виж: Дилемата на оли­го­по­лис­та: Разбраха ли наро­доп­си­хол­ги­я­та ни) про­це­сът на адап­та­ция беше неиз­бе­жен. Адаптация про­ти­ча по целия пери­ме­тър на тър­гов­с­ка­та им стра­те­гия, кое­то рано или къс­но ще дове­де до фор­му­ла­та на успе­ха. Към момен­та тя гла­си: ” Предлагане на ефек­тив­ност в паза­ру­ва­не­то за про­фе­си­о­нал­ни­те кли­ен­ти чрез раз­ра­бот­ва­не­то на фор­ма­ти близ­ки до кли­ен­та, в самия цен­тър на общ­ност­та, чрез пред­ла­га­не на жела­ния асор­ти­мент от арти­ку­ли под един покрив, при кое­то акцен­тът пада вър­ху сто­ки про­из­ве­де­ни в реги­о­на” (Формулировка бази­ра­на на прессъ­об­ще­ния на Метро).  Посочената стра­те­гия е израз на адап­та­ция чрез раз­ра­бот­ва­не­то на град­с­ки тип фор­мат. Подобна стра­те­гия “в бли­зост до общ­ност­та” се преслед­ва и в Китай.

С дру­ги думи, щом пра­вил­на­та фор­му­ла на успе­ха е откри­та, е нор­мал­но, Метро да про­дъл­жи сво­я­та екс­пан­зия. Разбира се, този про­цес е съпът­с­тван от опти­ми­зи­ра­не на про­це­си като логис­ти­ка, про­даж­би и т.н.

Обратно в Япония, с кое­то давам при­мер, за това, как адап­та­ци­я­та е дове­ла до реал­ни промени.


Първият мага­зин на Метро отво­рен в Токио  има тър­гов­с­ка площ от 5000 квад­рат­ни мет­ра, къде­то се пред­ла­гат 14 000 арти­ку­ла (SKU’s). Отвореният през октом­в­ри 2010 мага­зин има тър­гов­с­ка площ 0т 3000 квад­ра­ти мет­ра с общ 12 500 арти­ку­ла, пред­ла­га­ни на два отдел­ни ета­жа (фор­мат нети­пи­чен за паза­ри­те на Метро C&C). Акцентът вър­ху пред­ла­га­не­то на реги­о­нал­ни про­дук­ти се е запазил.
Всъщност откри­ла ли е вери­га­та фор­му­ла­та на успе­ха? През 2002 годи­на менидж­мън­та на вери­га­та заявя­ва, че ще изле­зе на печал­ба в Япония през 2006 годи­на. Това не ста­на­ло факт и през 2009. Освен това екс­пан­зи­я­та по план е тряб­ва­ло да спре, ако пър­ви­те два мага­зи­на се ока­жат неус­пеш­ни. Това също не е факт, защо­то екс­пан­зи­я­та про­дъл­жа­ва, но със заба­ве­ни тем­по­ве. В Токио са били пла­ни­ра­ни десет мага­зи­на от вери­га­та Метро C&C до 2006 годи­на, към момен­та те са осем.

Въпреки това дирек­то­ри­те на Метро са опти­мис­ти, кое­то ме кара да вяр­вам, че поема­не­то на риск е една от основ­ни­те зада­чи на фир­ме­ния менидж­мънт в коя­то и да е организация.

2 Responses to Въпреки загубите в Азия с апетити за растеж: Метро Cash&Carry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *