В индийски блясък: Bollywood и рекордните му продажби

by gatekeeper on 05.07.2011

Слонове, хра­мо­ве на любов­та, пес­ни и фил­ми без край в екзо­тич­ни кът­че­та на Индия. Да, Индия гене­ри­ра със сво­и­те фил­ми при­хо­ди над­хвър­ля­щи и най-сме­ли­те във въоб­ра­же­ни­е­то си  зри­те­ли. След Холивуд, Боливуд заема вто­ро мяс­то по про­даж­би в све­то­вен мащаб. Какво се крие зад този успех? Може би голя­мо­то коли­чес­т­во фил­ми? Използваните нови тех­но­ло­гии? Глобализацията на фил­мо­ва­та индустрия?

Изброените фак­то­ри са без съм­не­ние задвиж­ва­щи не само за индийс­ко­то кино, те са еле­мен­ти на про­миш­ле­на­та магис­т­ра­ла за све­тов­на­та индус­т­рия. Индия е дър­жа­ва­та с най-мно­го засне­ти фил­ма годиш­но, кое­то пред­по­ла­га едно изос­т­ре­но вни­ма­ние към харак­те­рис­ти­ки­те на ней­ния успех.

Л) Любовния жанр, роман­си­те и кра­си­ви­те сце­ни на обич и лас­ки, поня­ко­га с привкус на дра­ма допри­на­сят зна­чи­тел­но пове­че в моне­та­рен аспект откол­ко­то всич­ки оста­на­ли жан­ро­ве. САЩ и Великобритания засви­де­тел­с­т­ват това наблюдение.

З) Звездите и про­ду­цен­ти­те — тех­ни­те име­на , се оказ­ва, че са без зна­че­ние за успе­ха на фил­ма (Странен извод!). Масовият харак­тер на фил­ми­те явно пра­ви геро­и­те раз­ли­чи­ми като име­на, но нераз­ли­чи­ми по отно­ше­ние на продажбите.

Д) Дистрибуция — сила­та на дис­т­ри­бу­то­ра и орга­ни­за­ци­я­та на пре­ми­ер­ни сед­ми­ци са сред фак­то­ри воде­щи за сери­оз­ни про­даж­би. Броят “екра­ни” учас­т­ва­щи в пре­ми­е­ра­та на даде­но загла­вие допри­на­ся за успе­ва­е­мост­та на лентата.

Доколкото виж­дам, избро­е­ни­те фак­то­ри нямат спе­ци­фи­чен харак­тер, а са по-ско­ро гло­бал­ни за индус­т­ри­я­та. С дру­ги думи — от Hollywood до Bollywood мар­ке­тин­гът на успеш­ни­те лен­ти е схо­ден в основ­ни­те си направления.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *