Газелите: какво ги прави подобен тип фирми така бързи?

by gatekeeper on 09.06.2011

Дружества, кои­то пости­гат поне 20 про­цен­та годи­шен ръст на обо­ро­ти­те си в пери­од от пет и пове­че годи­ни. Тяхнотo дру­го име е “газе­ли­те” и спо­ред някои ста­тис­ти­ки са око­ло 3 про­цен­та от общия брой на мал­ки­те фир­ми. В също­то вре­ме те имат реша­ва­що зна­че­ние за ико­но­ми­ка­та и БВП на една държава.

И защо фоку­сът е мал­ки­те фир­ми? Защото всич­ки гле­дат към голе­ми­те и се опит­ват да научат от тех­ни­те биз­нес прак­ти­ки. А дру­ги­те, или тоест мал­ки­те фир­ми, са огра­ни­че­ни в сво­и­те ресур­си, не могат да рабо­тят с най-доб­ри­те спе­ци­а­лис­ти, нямат доб­ре утвър­де­но име пред кли­ен­та и биз­не­са, тряб­ва да тър­сят пар­т­ньо­ри и т.н. Това ги пра­ви инт­ри­гу­ва­щи, защо­то тех­ния мар­ке­тинг изис­к­ва да под­чер­тае с мал­ко­то ресур­си оне­зи качес­т­ва, кои­то са важ­ни за кли­ен­та, да ги офор­ми и пред­ста­ви в реа­лен и кому­ни­ка­ци­о­нен пакет, кой­то да бъде оценен.

Какъв е този пакет?  Този пакет е нис­ко­раз­хо­ден, той не е напра­вен от най-доб­ри­те спе­ци­а­лис­ти в бран­ша, но е амби­ци­о­зен и се втур­ва да гра­ди бър­зо доб­ра репу­та­ция. Клиентите, пар­т­ньо­ри­те, соб­с­тве­ни­ци, рабо­те­щи и т.н. тряб­ва да повяр­ват в качес­т­ва­та и ими­джа на газе­ла­та с добро име. Това пред­по­ла­га стре­меж към биз­нес награ­ди и дру­ги фор­ми (нови и бър­зо навли­за­щи про­дук­ти), кои­то отчи­тат успе­ха на фирмата.

Основен дви­га­тел: мар­ке­тин­га от уста на уста — кому­ни­ка­ци­я­та от лице на лице за даде­на фир­ма, услу­га или про­дукт. С дру­ги думи, газе­ли са бли­зо до сво­и­те кли­ен­ти и им пред­ла­гат доста­тъч­но пово­ди да спо­де­лят сво­и­те впе­чат­ле­ния. Този ефект е осо­бе­но силен, кога­то извес­т­ни, пуб­лич­ни лица гово­рят за своя кон­такт с фир­ма­та и раз­гла­ся­ват ней­на­та  репутация.

Ако иска­те да се задъл­бо­чи­те в тема­та Ви пред­ла­гам след­на­та статия:

Swee, C. : Customer-Value Based Marketing Activities in Fast-Growth Firms

**** И нека под­чер­та­ем, доб­ри­ят про­дукт с потен­ци­ал да бъде оце­нен и пла­тен е предпоставка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *