Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

by Мартин Стефанов on 16.07.2014

Във Ексел VBA съз­да­де­на фун­к­ция, коя­то ще отче­те про­мя­на в съдър­жа­ни­е­то на кле­та като пока­же ден и час на про­мя­на­та. Натискането на Ентър(Enter) също би акту­а­ли­зи­ра­ло стой­ност­та на клет­ка­та, тъй като в кода пока­зан по-долу се пра­ви преп­рат­ка към сегаш­но­то , сис­тем­но вре­ме. Функци́ята не изпол­ва Application.Volatile, за това няма опас­ност от ней­на авто­ма­тич­на акту­а­ли­за­ция — с дру­ги думи, вед­нъж въве­де­на тя ще пока­за само вре­ме­то към момен­та на въвеж­да­не.

tentry

 

Функцията е под­хо­дя­ща за орга­ни­зи­ра­не­то на дан­ни в хро­но­ло­гия. Така пот­ре­би­те­лят може да прос­ле­ди про­ме­ни нап­ра­ве­ни от него или дру­ги пот­ре­би­те­ли.

ВБА код:

Function TENTRY(celltime As Variant)
Dim TValue As Date
If celltime = “” Then
TENTRY = 0
Else
TValue = Now
TENTRY = Format(TValue, “mm dd yyyy h:mm:ss”)

End If
End Function

 Линк към фай­ла:

Tentry

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *