Дата и час на промяна на клетка в Ексел TENTRY() функция

by Мартин Стефанов on 16.07.2014

Във Ексел VBA съз­да­дена фун­к­ция, която ще отчете про­мяна в съдър­жа­ни­ето на клета като покаже ден и час на про­мя­ната. Натис­ка­нето на Ентър(Enter) също би акту­а­ли­зи­рало стой­ността на клет­ката, тъй като в кода пока­зан по-долу се прави преп­ратка към сегаш­ното , сис­темно време. Функци́ята не изполва Application.Volatile, за това няма опас­ност от нейна авто­ма­тична акту­а­ли­за­ция — с други думи, вед­нъж въве­дена тя ще показа само вре­мето към момента на въвеждане.

tentry

 

Функцията е под­хо­дяща за орга­ни­зи­ра­нето на данни в хро­но­ло­гия. Така пот­ре­би­те­лят може да прос­леди про­мени нап­ра­вени от него или други потребители.

ВБА код:

Function TENTRY(celltime As Variant)
Dim TValue As Date
If celltime = “” Then
TENTRY = 0
Else
TValue = Now
TENTRY = Format(TValue, “mm dd yyyy h:mm:ss”)

End If
End Function

 Линк към файла:

Tentry

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>