Да инвестират ли търговците в летищата?

by gatekeeper on 13.05.2011

Тази годи­на България очак­ва по-голям поток от турис­ти “бла­го­да­ре­ние” на съби­ти­я­та, кои­то се разиг­ра­ха в Египет и дру­ги дър­жа­ви от реги­о­на. Летището е (след само­ле­та) пър­во­то мяс­то, кое­то ще посрещ­не напли­ва. В тази връз­ка въз­ник­ва въп­ро­са: Струва ли си за тър­гов­ци­те да инвес­ти­рат в тър­гов­с­ки пло­щи на летищата?

Отговорът зави­си от вида услу­га или про­дук­ти, кои­то тър­го­ве­цът ще пред­ла­га (но не само!!).

*Закуски и пити­е­та —  чака­не­то за поле­та, гла­дът след дъл­го­то лете­не, вне­зап­на­та сре­ща с при­яте­ли дават повод за зави­ше­на кон­су­ма­ция на хра­ни и напит­ки в рам­ки­те на лети­ща­та. Инвестицията ( и кон­ку­рен­ци­я­та) в този сег­мент е обе­ща­ва­ща, но за жалост, в све­то­вен мащаб  тър­гов­с­ка площ заде­ле­на на този вид тър­го­вия не е голяма.

*Duty free  — коз­ме­ти­ка, мар­ко­ва пар­фю­ме­рия и т.н. Всеки пети квад­ра­тен метър на лети­ща­та е вдъх­но­вен от тър­го­ви­я­та с без­мит­ни сто­ки. Подборът на пре­ми­ум мар­ки и под­хо­дя­ща цено­ва поли­ти­ка могат да пре­вър­нат в маши­на за пари.

* Забавления — на голе­ми­те лети­ща (hub aiports) в Европа, и най-вече в Азия , сред без­к­рай­ния поток от хора има и таки­ва, кои­то тряб­ва да пре­ка­рат дори и дено­но­щие в чака­не на след­ва­щия си полет. За тях някои фир­ми пред­ла­гат т.н. киоск с диги­тал­но съдър­жа­ние за сва­ля­не (фил­ми, музи­ка). В про­цес от три стъп­ки кли­ен­тът изби­ра загла­ви­е­то, кое­то иска да слу­ша или гледа.

kiosks that download entertainment

*Дрехи и обув­ки — все­ки 10 квад­ра­тен метър по лети­ща­та е заан­га­жи­ран с про­даж­ба­та на дре­хи или обув­ки. Не е изне­над­ващ фак­та, че кли­ен­ти­те комен­ти­рат в интер­нет, кои са най-доб­ри­те мага­зи­ни, как­во е работ­но­то им вре­ме и как­ви бран­до­ве могат да бъдат откри­ти там.

* SPA — вли­за в кате­го­ри­я­та на т.н. лич­но услу­ги. Касае за нишов пазар, кое­то е сла­бо раз­вит към момент. Въпреки това масаж, мани­кюр, педи­кюр са сред услу­ги­те, кои­то в рам­ки­те на бърз пакет, могат да бъдат успеш­но про­да­де­ни на пътниците.

За България, пора­ди лип­са­та на нато­ва­ре­ни лети­ща, е труд­но да си пред­ста­вим сау­на, спа и подо­бен тип услу­ги. За смет­ка на това, раз­ви­ти­е­то на rent a car, dute free, тур. услу­ги и дру­ги от избро­е­ни­те кате­го­рии могат да ока­жат обе­ща­ва­щи за тър­гов­ци­те по бъл­гар­с­ки­те лети­ща. Те тряб­ва да имат пред­вид, че обо­ро­ти­те гене­ри­ра­ни от лети­ща­та като лока­ция не над­хвър­лят зна­чи­тел­но суми­те, кои­то се вър­тят по тър­гов­с­ки­те обек­ти в цен­т­рал­ни и край­ни час­ти на гра­до­ве­те. Като злат­но пра­ви­ло важи — инвес­ти­рай­те в лети­ща, кои­то сключ­ват нови (допъл­ни­тел­ни) дого­во­ри с пре­воз­ва­чи и инвес­ти­рат в сво­я­та инфраструктура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *