Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

by gatekeeper on 28.03.2011

Докато аме­ри­кан­ци­те бър­зат към лес­ни­те пари и вяр­ват, че крат­кос­роч­ни­те печал­би са по-слад­ки, то в Япония рам­кaта на биз­нес отно­ше­ния изглеж­да по съв­сем друг начин. А този начин се ски­ци­ра чрез ори­ен­та­ци­я­та към далеч­ния хори­зонт в бъде­ще­то, кой­то позво­ля­ва мак­си­ми­зи­ра­не на печал­ба­та и вза­им­на­та пол­за чрез поре­ди­ца от тран­зак­ции в бъдещето.

Притесняват ли се япон­ци­те от ико­но­ми­чес­ка вза­и­мо­за­ви­си­мост? По-ско­ро отго­во­рът е нега­ти­вен. Ориентацията към про­дъл­жи­тел­ни­те в бъде­ще­то отно­ше­ния е зало­же­на в кул­ту­ра­та на япон­ци­те. Бизнес струк­ту­ри­те са така пла­ни­ра­ни, че да  фун­к­ци­о­ни­рат ана­ло­гич­но на семей­на­та сре­да. Семейната сре­да изис­ка ста­бил­ност във вре­ме­то, за това и дове­ри­е­то, (ико­но­ми­чес­ка­та) вза­и­мо­об­вър­за­ност и удов­лет­во­ре­ни­е­то са след­с­твие за от нагла­са­та за дъл­гос­ро­чен анга­жи­мент. В Америка е точ­но обрат­но­то, нагла­са­та за дъл­гос­ро­чен анга­жи­мент се фор­ми­ра като след­с­твие от избро­е­ни­те качес­т­ва на едно биз­нес отно­ше­ние. Най-чес­то изпол­з­ва­ни­те инс­т­ру­мен­ти в САЩ и Запада за кон­т­рол спря­мо пар­т­ньор са обе­ща­ния за пре­мии, сиг­на­ли за нака­за­ние или дру­ги прав­ни стъп­ки. Подобни мер­ки не са сред най-ефек­тив­ни­те мето­ди за управ­ле­ние на отно­ше­ни­я­та в Япония.

Посочените твър­де­ния имат стра­те­ги­чес­ко зна­че­ние за чуж­ди­те вери­ги, кои­то навли­зат на япон­с­кия пазар. Японското общес­т­во е беля­за­но от колек­ти­ви­зъм и най-голя­ма­та соци­ал­на сан­к­ция е да бъдеш изклю­чен от него. За да избег­нат това, тър­гов­ци­те би след­ва­ло в само­то нача­ло да ини­ци­и­рат биз­нес отно­ше­ния с анга­жи­мент за дъл­гос­роч­ни цели. По този начин се съз­да­ва сре­да на дове­рие и готов­ност за ико­но­ми­чес­ка вза­и­мо­об­вър­за­ност меж­ду япон­с­ки­те и чуж­ди съекпници.

4 Responses to Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

 • Марто абсо­лют­но си прав. Японците не само могат да ни научат как да се спра­вя­ме в биз­не­са, а как да оце­ля­ва­ме и като нация — пока­за­ха го след неп­ри­ят­но­то и опус­то­ши­тел­но земет­ре­се­ние. Освен това можем да кажем, че при тях няма как да про­коп­саш ако не се тру­диш здра­во и не минеш през цяла­та йерар­хия, кое­то само по себе си води до голе­ми пости­же­ния и резул­та­ти. Темата е мно­го доб­ра и аз също мис­ля ско­ро да я засегна.

 • Тишо здра­вей, очак­вам с инте­рес, кои аспек­ти ще разгледаш.

 • stojanka_s@abv.bg'
  IWANOWA says:

  РАЗГЛЕДАНА Е ПСИХОЛОГИЯТА НА КЛИЕНТА И ТЪРГОВСКИТЕ ПОХВАТИ НА ТЪРГОВЦИТЕ!КРАТКО,ЯСНО,СЪЩЕВРЕМЕННО ИЗЧЕРПАТЕЛНО!ПРИЛИЧА НА ИГРАТА В ИЗВЕСТНИЯ РУСКИ АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ ЗА ЗАЕКА И ВЪЛКА!“НУ ПОГАДИ“УСПЕХ НА АВТОРА !ИНТЕРЕСНИ,АКТУАЛНИ,АНАЛИТИЧНИ СТАТИИ!

 • stojanka_s@abv.bg'
  IWANOWA says:

  ЗАБЕЛЕЖКА!КОМЕНТАРА МИ СЕ ОТНАСЯ ЗА СТАТИЯТА:ЗАЩО КЛИЕНТИТЕ НЕ СЕ ОБВЪРЗВАТ С ТЪРГОВЦИТЕ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *