Дилемата на олигополиста: Разбраха ли народопсихолгията ни?

by gatekeeper on 04.01.2011

Глобални оли­го­по­лис­ти, това е поня­ти­е­то, с кое­то се обозна­ча­ват голе­ми тър­гов­с­ки вери­ги, кои­то за раз­гър­на­ли дей­ност­та си в пове­че от 20 дър­жа­ви. Глобалните оли­го­по­лис­ти имат дву­я­ка при­ро­да, те са гло­бал­ни тър­гов­ци, но и гло­бал­ни купу­ва­чи.  Някои спе­ци­а­лис­ти поста­вят под съм­не­ние гло­бал­ния им харак­тер, а гово­рят по-ско­ро за мул­ти­на­ци­о­нал­ни вери­ги, кои­то са в спи­съ­ка на най-голе­ми­те ком­па­нии в сектора.


Дилемата на тър­гов­ци­те-оли­го­по­лис­ти е стан­дар­ти­за­ция или адап­та­ция.  Това са две раз­лич­ни наче­ла, кои­то си про­ти­во­ре­чат по при­ро­да. Първото изис­к­ва стан­дар­ти­зи­ра­но при­лaга­не на вече познат и нало­жил се фор­мат (Лидл копи­ра фор­ма­та на обслуж­ва­не, орга­ни­за­ция на асор­ти­мен­та, орга­ни­за­ция на дис­т­ри­бу­ция  и при­ле­жа­щи­те про­це­си от Германия в България), кое­то води до ико­но­мии от маща­ба и обхвата.
Адаптация е про­цес на напас­ва­не спря­мо локал­ни, реги­о­нал­ни харак­те­рис­ти­ки на потреб­ле­ни­е­то.  Що се касае до асор­ти­мен­та, добър при­мер за това дава Карфур в Япония. Като френ­с­ка вери­га, япон­ци­те са очак­ва­ли мага­зи­ни­те да пред­ла­гат изтън­че­ни и скъ­пи про­дук­ти с френ­с­ки про­из­ход, кое­то да засил­ва асо­ци­а­ци­я­та, съз­да­де­на от по-рано навлез­ли в Япония мага­зи­ни като Chanel, Louis Vitton. Карфур пра­вят греш­ка­та да навля­зат с нис­ки цени, като изця­ло пре­неб­рег­ват опци­я­та да изпол­з­ват Франция като мар­ка в кате­го­рии като сире­на, вино и като цялос­тен ритейл бранд.

България! Можем ли да гово­рим за супер­мар­ке­ти, кои­то са раз­бра­ли наро­доп­си­хо­ло­ги­я­та ни?
Като гло­бал­ни оли­го­по­лис­ти, голе­ми нем­с­ки и дру­ги вери­ги навли­зат в България, за да про­ме­нят потре­би­тел­с­ки­те ни нави­ци. Това, кое­то пра­ви сил­но впе­чат­ле­ние, оба­че е сил­на­та стан­дар­ти­за­ция и огра­ни­че­на­та адап­та­ция към локал­ни­те нави­ци на бъл­га­ри­на. Най-новия при­мер, Лидл (дори и чес­то посоч­ван до заха­бя­ва­не) пред­ста­вя сто­ка­та си в голе­ми по площ паза­ри( сто­ка в пале­ти, кое­то улес­ня­ва ней­но­то изла­га­не мно­го на брой каси, асор­ти­мент започ­ващ вина­ги с пло­до­ве и зелен­чу­ци и т.н.).

Поражда се въп­ро­сът, това ли очак­ват бъл­га­ри­те? Много вери­ги се пред­ста­вят като бъл­гар­с­ки и бран­ди­рат про­дук­ти­те си по този начин, но има­ме ли тър­гов­с­ки фор­мат, кой­то да пас­ва на кул­ту­ра­та ни? Това, че някоя вери­га е дала поръч­ка за соб­с­тве­ни мар­ки от бъл­гар­с­ки про­из­во­ди­тел, ли е екви­ва­лен­т­но на пред­ста­ва­та ни за лока­лен тип мага­зин? Има ли в това лице нова пазар­на ниша?

Ще цити­рам доц. д‑р. Б. Дуранкев (2003: Маркетинговото мис­ле­не е бъде­ще­то на мис­ле­не­то на българина):

Едва ли в България се пра­вят подоб­ни мар­ке­тин­го­ви про­уч­ва­ния. Това може би не е и нуж­но пора­ди сви­тия и сти­хи­ен модел на паза­ру­ва­не на бъл­га­ри­на. Например, в момен­та бъл­га­ри­нът тег­ли мно­го кре­ди­ти, без да пра­ви пре­цен­ка дали това кое­то има като заетост ще му гаран­ти­ра връ­ща­не­то на кре­ди­ти­те. Общо взе­то за бъл­гар­с­ки модел на потре­би­тел­с­ко пове­де­ние е труд­но да се гово­ри без сери­оз­ни про­уч­ва­ния, а таки­ва все още няма.”

Разбира се, кар­ти­на­та от 2003 годи­на се е про­ме­ни­ла зна­чи­тел­но. Маркетинговите про­уч­ва­ния се раз­прос­т­ра­ня­ват сред екс­пер­т­ни­те сре­ди. В интер­нет може да бъде заку­пе­на при­мер­но лайф­с­тайл кар­та на бъл­гар­с­ки­те потре­би­те­ли, коя­то гру­пи­ра бъл­га­ри­те и раз­кри­ва тех­ни­те житейс­ки стой­нос­ти. Подобни про­дук­ти се пред­ла­гат от воде­щи­те фир­ми за пазар­ни и мар­ке­тин­го­ви проучвания.

Въпреки това, спо­ред мен лип­с­ва фор­мат мага­зи­ни, осо­бе­но сред супер­мар­ке­ти­те, кой­то да е раз­чел бъл­гар­с­ко­то днк и да пред­ла­га нещо по-ско­ро адап­ти­ра­но откол­ко­то стандартизирано.

Автoрски мате­ри­ал: www.marketing-college.com

5 Responses to Дилемата на олигополиста: Разбраха ли народопсихолгията ни?

 • И спо­ред мен лип­с­ват таки­ва фор­мат Магазини. Аз изоб­що невяр­вам, че се пра­вят пра­вил­ни про­уч­ва­ния на народ­на­та пазар­на енер­гия. Защото като паза­ру­вах по Нова годи­на в Билла на Плиска ми напра­ви впе­чат­ле­ние, че всич­ки пазар­ни колич­ки бяха наблъс­ка­ни с BG харак­тер­ни про­дук­ти. Така наре­че­ни­те “Европейски про­дук­ти” си вися­ха по сте­ла­жи­те и рафтовете.
  *
  Нарочно оглеж­дах като дедек­тив — инте­рес­но ми е, кой ЩЕ КУПИ всич­ка­та тая сто­ка. Все пак бъл­га­ри­на не хар­чи така за хра­на как­то Европееца. Визирам пла­те­жос­по­соб­ни­те бъл­га­ри дори.
  *
  Гледат ако има дала­ве­ра в някоя про­мо­ция и се кефят АКО са купи­ли нещо на изгод­на цена. А дали за тях е изгод­на — дори и те не знаят.
  *
  Според мен мега вери­ги­те тър­пят сери­оз­ни загу­би, кои­то се полу­ча­ват от лип­са на сон­ди­ра­не на ДНК-паза­ра в даде­на държава.
  *
  Кои Български сто­ки привли­чат БЪЛГАРИНА. Ако зна­ят — пече­лят народа.
  *
  Защо мега вери­ги­те не инвес­ти­рат в BG про­из­вод­с­тво и да напра­вят от едно просто препро­да­ва­не на сто­ка — истин­с­ки сери­о­зен биз­нес с хиля­ди работ­ни­ци за мега вери­ги­те. Ами страх ги е от инвес­ти­ра­не в производство.
  *
  Фрази като: “Произведено от Кенар ООД за Била ЕООД” (дано не бър­кам окон­ча­ни­я­та) за мен не са ника­къв биз­нес. Кенар нада­ли са наели 100 допъл­ни­тел­ни работ­ни­ка, за да отго­во­рят на Договора им с била. Да 2.500кг. сала­та за 6.30лв си е жива Далавера и аз се въз­пол­з­вах :). Ама тая дала­ве­ра не дава раз­ви­тие на Бизнеса.
  *
  Препродаването на сто­ки не е инвес­ти­ция в бъде­ще­то и здрав и сери­о­зен бизнес.….….поне за мен.
  *
  Според мен един­с­т­ве­ни­те истин­с­ки Магазини пред­ла­га­щи сто­ки, кои­то се КУПУВАТ истин­с­ки от Народа са тип “Квартален супер-мар­кет, във вхо­да”. Те си зна­ят кли­ен­ти­те и тех­ни­те въз­мож­нос­ти и пра­вят луд обо­рот. Но пък те неже­ла­ят да инвес­ти­рат във вери­ги. До сега не съм паза­ру­вал от вери­га мал­ки мага­зин­че­та. От тип 10 бло­ка — 10 вхо­да. Няма зале­жа­ла сто­ка, няма брак — няма загу­ба. Усеща се оба­че един­с­т­ве­но жела­ни­е­то им да са ако може и в “Сивата ико­но­ми­ка” — тоест не вина­ги чукат касов бон — хаха 🙂

 • Много хуба­ва тема. От една стра­на @Стамен е мно­го прав за локал­ни­те мага­зин­че­та и фак­ти­те гово­рят сами — въп­ре­ки навли­за­не­то на голе­ми­те вери­ги тези мал­ки мага­зин­че­та про­дъл­жа­ват да усто­я­ват сре­щу мили­он­ни­те бюдже­ти на гиган­ти­те. От дру­га стра­на по мое мне­ние е доб­ре вери­ги­те мага­зи­ни като К**фур и про­чие да започ­нат да набля­гат в/у бъл­гар­с­ки­те сто­ки кога­то са стъ­пи­ли на нашия пазар, за да се сти­му­ли­рат хора­та — купу­вай род­но­то и сти­му­ли­рай род­на­та ико­но­ми­ка. Но дали сме дорас­ли като качес­т­во и дове­рие за това не знам?

  Браво за поста!

  Поздрави

 • г‑н Петров спо­ред мене всич­ко е до вре­ме. Общата Енергия на гиган­та — ПЕЧАЛБА ще поема неп­ра­вил­на­та поли­ти­ка ЗАГУБИТЕ до вре­ме. После или закри­ват обек­ти или нама­ля­ват асор­ти­мен­та; пер­со­на­ла и бля бля.
  *
  Един проб­лем сре­щам при гиган­ти­те. Липса на поне над 80% точ­на пре­цен­ка. Не им се дават пари на фир­ми, кои­то могат да напра­вят тая пре­цен­ка и да им пус­нат Маркетингов съвет — фор­му­ла, по коя­то да раз­ви­ят вери­ги­те си.
  *
  Нанасят фор­му­ла в България или вся­как­ва дру­га дър­жа­ва, коя­то не вина­ги можем да наре­чем ЕДИННА ФОРМУЛА ЗА ВСИЧКИ ВЕРИГИ.
  *
  Виждал съм супер-мар­кет в малък град: Хляба свър­ш­ва в 10 часа. Отивам аз да си купя и ми каз­ват няма: — НЯМА, свър­ши. Е защо не зареж­да­те пове­че питам аз. Отговор: — Ами след 10 никой не купу­ва хляб — не иска­ме да си хра­ним пра­се­та­та с хляб, ела­те след 15 часа тога­ва идва вто­ро­то зареж­да­не на хляб.

  Хихик.…в Била пекът по цял ден сек­ви хлебчета.….на цена, коя­то е просто загу­ба — освен ако не съм роб на чре­во­у­год­ни­ят човеш­ки вкус — да задо­во­лим неб­це­то си 🙂

 • @Стамен: Благодаря за изчер­па­тел­ния комен­тар. Най-доб­ре би било, ако след вре­ме освен да тър­гу­ват, започ­нат и да изграж­дат про­из­вод­с­тве­ни мощ­нос­ти, поне под­бни прак­ти­ки има в Германия. По отно­ше­ние на квар­тал­ни­те мага­зин­че­та, четох ста­тия за раз­ви­тие на ритейл паза­ра Индия, там фор­ма­ти­те като цяло се тран­с­фор­ми­рат, но въп­ре­ки това има пазар­на ниша за т.н. mom and pop stores. Кварталните мага­зи­ни също тряб­ва да про­ме­нят. Забелязвам, че се раз­ви­ват мага­зин­че­та, кои­то сла­гат изця­ло акцент вър­хи пресни пло­до­ве и зелен­чу­ци, кое­то е мно­го по ‑доб­ре от напръс­ка­ни­те с кон­сер­ван­ти пор­то­ка­ли от Пикадили или коя­то и да е верига.
  @ Тихо: Мерси за допъл­не­ни­е­то: Нямам наблю­де­ния за Карфур в България, за кои кате­го­рии про­дук­ти се касае. Трябва да сме обек­тив­ни, че ими­джа на бъл­гар­с­ки­те сто­ки пора­ди лип­са на кон­т­рол на качес­т­во­то и т.н. се вло­ши пред бъл­га­ри­те като потре­би­те­ли. Това е спън­ка. Аз очак­вам в най-ско­ро вре­ме бъл­ва­не­то на сер­ти­фи­ка­ти от вся­ка­къв род, с кои­то фир­ми­те и супер­мар­ке­ти­те да показ­ват “кол­ко са добри”.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *