Един етюд от приказния свят на Кауфланд

by Мартин Стефанов on 18.12.2011

С това хубаво заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­ната исто­рия, която ще раз­кажа — отго­во­рът на една кан­ди­да­тура, която получи своя отго­вор след 3 години.

Ети­ке­тът на общу­ва­нето пред­по­лага, че адре­са­тът на едно съоб­ще­ние би тряб­вало да отго­вори на адре­санта , ако и двете страни очак­ват от кон­такта да се раз­вие диа­лог.  Дву­по­соч­ният харак­тер на общу­ва­нето е осно­во­по­ла­гащо за качес­т­вото  на обме­не­ната инфор­ма­ция и изход­ните впе­чат­ле­ния, които двете страни ще нас­ле­дят от комуникацията.

Какво впе­чат­ле­ние би оста­вил у вас отго­вор закъс­нял с 3 години след изп­ра­ща­нето на кан­ди­да­тура за стаж?

Такава беше съд­бата на изп­ра­те­ното през 03.11.2008 елек­т­ронно съоб­ще­ние, с което на нем­ски език опи­сах основ­ните моменти от биог­ра­фи­ята си и зая­вих инте­реса си за стаж в бъл­гар­с­кия клон на  нем­с­ката, тър­гов­ска верига Кауф­ланд.  Тогава бях въо­ду­ше­вен от пър­вите си лек­ции по тър­гов­ски мар­ке­тинг в Гер­ма­ния и иде­ята за подо­бен прак­ти­чески опит бе шанс да науча повече за зад­ку­лис­ния, при­ка­зен свят на ритейла.

През ноем­ври 2010 година , по време на форум за кари­ери, имах въз­мож­ността да общу­вам с дире­тор “Човешки ресурси” на Кауф­ланд в Гер­ма­ния и тогава спо­де­лих, че мес­т­ното под­раз­де­ле­ние на ком­па­ни­ята не е отго­во­рило по ника­къв начин на мои запит­ва­ния за стаж или работа. Към този момент бях посъ­вет­ван от ръко­вод­ното лице да пратя поз­д­рави от него на реги­о­нал­ния мени­джър “Човешки ресурси” в Бъл­га­рия  и по този начин да напомня за себе си.  Не пос­лед­вах този съвет, защото не бях на мне­ние, че трябва да съм пос­ред­ник на поже­ла­ния, за да встъпя ролята си на човек с ува­жена кан­ди­да­тура за работа или стаж.

Глас­ното ми отк­ро­ве­ние към този немец обаче е имало резул­тат. В нача­лото на тази есен, след 3 години, полу­чих отго­вор на моята кан­ди­да­тура за стаж:

Бла­го­да­рим Ви за инте­реса към “Кауф­ланд Бъл­га­рия”.
Полу­чихме Вашата кан­ди­да­тура.
Одоб­ре­ните по доку­менти кан­ди­дати ще бъдат пока­нени на интервю.Отдел “Човешки ресурси и соци­ални дей­ности“
Кауф­ланд Бъл­га­рия ЕООД & Ко.КД
На фона на тре­са­ви­щето, на което някои бъл­гар­ски фирми са обрекли запит­ва­ни­ята за работа на много млади хора като мен и лип­сата на вся­ка­къв обратна връзка, отго­во­рът на Кауф­ланд е куриоз. И ако тези думи зву­чат иро­нично, то не е ли иро­нично комично вре­мето за отго­вор на една кан­ди­да­тура да се забави с 3 години.
И ако това е само етюд от при­каз­ния свят на Кауф­ланд, то какво може да съдим за прак­ти­ките по наз­на­ча­ване на хора във фир­мата и колко пъти по 3 години трябва да чакат други жела­ещи да рабо­тят за веригата.
*Исто­ри­ята е по реа­лен слу­чай, а не форма на пред­на­ме­рено злословие.

7 Responses to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

 • Ventsislav казва:

  Статията е инте­ресна, но защо опи­са­ни­ето на автора “Мар­тин Стефанов” е на английски ?

  • Gert казва:

   The new redsn0w for all iDevices is finally here!This new updated version makes your iDevice untethered, and works with ALL versions of iOS including the new iOS 4.2.1, ALL basebands, and all models of all versions! A complete solution for any iPhone, iPod and iP.saDownload:thenewreddnow[!]tk

  • )Tror jeg har 20 gamle kofferter i mitt hjem som huser klær,julepynt,stoffer og alt mulig.Er sÃ¥ greit for en kan bare stable de i høyden:)I Oslo er det over 30 loppemarked i helgen…men jeg skal selv stÃ¥ pÃ¥ marked bÃ¥de lørdag og søndag:)Ha en kos fredag…er sÃ¥ deilig at solen skinner og vÃ¥ren er kommet:)klemklemklem

  • JasmineMay 2, 2012Thank you for sharing your stories. This is why I wrote this. It’s something I’ve observed before, and now that it’s happening to me I see just how insidious it can be. Praising women because they are thin is the result of a very pathological, misogynistic culture. My research focuses on health perceptions because of these very skewed perceptions of what constitutes health based on a person’s body size. I hope that these conversations can help to shift the cultural discourse on healthfulness.

  • No fundo o que o Sr João gosta é da polícia de pensamento e dos tabús de esquerda, para intimidar as pessoas de dizerem o que pensam. E para a esquerda poder continuar a ser sagrada e hipócrita. Tal como os comunistas portugueses, que defendem regimes ditatoriais violentos e ainda acham que podem falar mal do nazismo. Assim também se explica que o PCP, o grande amigo da URSS e de Fidel Castro, ainda possa encontrar representação nacional. Grande vergonha de que ninguém fala no país da polícia de esquerda. Cristina

  • http://www./ казва:

   Comecem a tomar nota Dos fornecedores destes bebedouros e vejam se não são sempre os mesmos. Vejam quantos são substituidos e multipliquem pelo seu custo e depois,… digam quantos “arranjinhos” urbanistícos se fazem por aÃ…

  • Motivational Art {Tutorial} Using vinyl letters, you can take a piece of wood, paint it and rub on the lettering to say whatever quote you’d like.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>