Един етюд от приказния свят на Кауфланд

by gatekeeper on 18.12.2011

С това хуба­во заг­ла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­на­та исто­рия, коя­то ще раз­ка­жа — отго­во­рът на една кан­ди­да­ту­ра, коя­то полу­чи своя отго­вор след 3 годи­ни.

Етикетът на общу­ва­не­то пред­по­ла­га, че адре­са­тът на едно съоб­ще­ние би тряб­ва­ло да отго­во­ри на адре­сан­та , ако и две­те стра­ни очак­ват от кон­так­та да се раз­вие диа­лог.  Двупосочният харак­тер на общу­ва­не­то е осно­во­по­ла­га­що за качес­т­во­то  на обме­не­на­та инфор­ма­ция и изход­ни­те впе­чат­ле­ния, кои­то две­те стра­ни ще нас­ле­дят от кому­ни­ка­ци­я­та.

Какво впе­чат­ле­ние би оста­вил у вас отго­вор закъс­нял с 3 годи­ни след изп­ра­ща­не­то на кан­ди­да­ту­ра за стаж?

Такава беше съд­ба­та на изп­ра­те­но­то през 03.11.2008 елек­т­рон­но съоб­ще­ние, с кое­то на нем­с­ки език опи­сах основ­ни­те момен­ти от биог­ра­фи­я­та си и зая­вих инте­ре­са си за стаж в бъл­гар­с­кия клон на  нем­с­ка­та, тър­гов­с­ка вери­га Кауфланд.  Тогава бях въо­ду­ше­вен от пър­ви­те си лек­ции по тър­гов­с­ки мар­ке­тинг в Германия и иде­я­та за подо­бен прак­ти­чес­ки опит бе шанс да нау­ча пове­че за зад­ку­лис­ния, при­ка­зен свят на ритей­ла.

През ноем­в­ри 2010 годи­на , по вре­ме на форум за кари­е­ри, имах въз­мож­ност­та да общу­вам с дире­тор “Човешки ресур­си” на Кауфланд в Германия и тога­ва спо­де­лих, че мес­т­но­то под­раз­де­ле­ние на ком­па­ни­я­та не е отго­во­ри­ло по ника­къв начин на мои запит­ва­ния за стаж или рабо­та. Към този момент бях посъ­вет­ван от ръко­вод­но­то лице да пра­тя поз­д­ра­ви от него на реги­о­нал­ния мени­джър “Човешки ресур­си” в България  и по този начин да напом­ня за себе си.  Не пос­лед­вах този съвет, защо­то не бях на мне­ние, че тряб­ва да съм пос­ред­ник на поже­ла­ния, за да встъ­пя роля­та си на човек с ува­же­на кан­ди­да­ту­ра за рабо­та или стаж.

Гласното ми отк­ро­ве­ние към този немец оба­че е има­ло резул­тат. В нача­ло­то на тази есен, след 3 годи­ни, полу­чих отго­вор на моя­та кан­ди­да­ту­ра за стаж:

Благодарим Ви за инте­ре­са към “Кауфланд България”.
Получихме Вашата кан­ди­да­ту­ра.
Одобрените по доку­мен­ти кан­ди­да­ти ще бъдат пока­не­ни на интер­вю.Отдел “Човешки ресур­си и соци­ал­ни дей­нос­ти”
Кауфланд България ЕООД & Ко.КД
На фона на тре­са­ви­ще­то, на кое­то някои бъл­гар­с­ки фир­ми са обрек­ли запит­ва­ни­я­та за рабо­та на мно­го мла­ди хора като мен и лип­са­та на вся­ка­къв обрат­на връз­ка, отго­во­рът на Кауфланд е кури­оз. И ако тези думи зву­чат иро­нич­но, то не е ли иро­нич­но комич­но вре­ме­то за отго­вор на една кан­ди­да­ту­ра да се заба­ви с 3 годи­ни.
И ако това е само етюд от при­каз­ния свят на Кауфланд, то как­во може да съдим за прак­ти­ки­те по наз­на­ча­ва­не на хора във фир­ма­та и кол­ко пъти по 3 годи­ни тряб­ва да чакат дру­ги жела­е­щи да рабо­тят за вери­га­та.
*Историята е по реа­лен слу­чай, а не фор­ма на пред­на­ме­ре­но злос­ло­вие.

3 Responses to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

 • Ventsislav says:

  Статията е инте­рес­на, но защо опи­са­ни­е­то на авто­ра “Мартин Стефанов” е на анг­лийс­ки ?

  • Gert says:

   The new redsn0w for all iDevices is finally here!This new updated version makes your iDevice untethered, and works with ALL versions of iOS including the new iOS 4.2.1, ALL basebands, and all models of all versions! A complete solution for any iPhone, iPod and iP.saDownload:thenewreddnow[!]tk

  • Tzvetelin says:

   Работил съм за тях. Бях дово­лен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *