Един етюд от приказния свят на Кауфланд

by gatekeeper on 18.12.2011

С това хуба­во загла­вие опри­ли­ча­вам инте­рес­на­та исто­рия, коя­то ще раз­ка­жа — отго­во­рът на една кан­ди­да­ту­ра, коя­то полу­чи своя отго­вор след 3 години.

Етикетът на общу­ва­не­то пред­по­ла­га, че адре­са­тът на едно съоб­ще­ние би тряб­ва­ло да отго­во­ри на адре­сан­та , ако и две­те стра­ни очак­ват от кон­так­та да се раз­вие диа­лог.  Двупосочният харак­тер на общу­ва­не­то е осно­во­по­ла­га­що за качес­т­во­то  на обме­не­на­та инфор­ма­ция и изход­ни­те впе­чат­ле­ния, кои­то две­те стра­ни ще насле­дят от комуникацията.

Какво впе­чат­ле­ние би оста­вил у вас отго­вор закъс­нял с 3 годи­ни след изпра­ща­не­то на кан­ди­да­ту­ра за стаж?

Такава беше съд­ба­та на изпра­те­но­то през 03.11.2008 елек­т­рон­но съоб­ще­ние, с кое­то на нем­с­ки език опи­сах основ­ни­те момен­ти от биог­ра­фи­я­та си и заявих инте­ре­са си за стаж в бъл­гар­с­кия клон на  нем­с­ка­та, тър­гов­с­ка вери­га Кауфланд.  Тогава бях въо­ду­ше­вен от пър­ви­те си лек­ции по тър­гов­с­ки мар­ке­тинг в Германия и иде­я­та за подо­бен прак­ти­чес­ки опит бе шанс да науча пове­че за зад­ку­лис­ния, при­ка­зен свят на ритейла.

През ноем­в­ри 2010 годи­на , по вре­ме на форум за кари­е­ри, имах въз­мож­ност­та да общу­вам с дире­тор “Човешки ресур­си” на Кауфланд в Германия и тога­ва спо­де­лих, че мес­т­но­то под­раз­де­ле­ние на ком­па­ни­я­та не е отго­во­ри­ло по ника­къв начин на мои запит­ва­ния за стаж или рабо­та. Към този момент бях посъ­вет­ван от ръко­вод­но­то лице да пра­тя позд­ра­ви от него на реги­о­нал­ния мени­джър “Човешки ресур­си” в България  и по този начин да напом­ня за себе си.  Не послед­вах този съвет, защо­то не бях на мне­ние, че тряб­ва да съм посред­ник на поже­ла­ния, за да встъ­пя роля­та си на човек с ува­же­на кан­ди­да­ту­ра за рабо­та или стаж.

Гласното ми откро­ве­ние към този немец оба­че е има­ло резул­тат. В нача­ло­то на тази есен, след 3 годи­ни, полу­чих отго­вор на моя­та кан­ди­да­ту­ра за стаж:

Благодарим Ви за инте­ре­са към “Кауфланд България”.
Получихме Вашата кандидатура.
Одобрените по доку­мен­ти кан­ди­да­ти ще бъдат пока­не­ни на интер­вю.Отдел “Човешки ресур­си и соци­ал­ни дейности”
Кауфланд България ЕООД & Ко.КД
На фона на тре­са­ви­ще­то, на кое­то някои бъл­гар­с­ки фир­ми са обрек­ли запит­ва­ни­я­та за рабо­та на мно­го мла­ди хора като мен и лип­са­та на вся­ка­къв обрат­на връз­ка, отго­во­рът на Кауфланд е кури­оз. И ако тези думи зву­чат иро­нич­но, то не е ли иро­нич­но комич­но вре­ме­то за отго­вор на една кан­ди­да­ту­ра да се заба­ви с 3 години.
И ако това е само етюд от при­каз­ния свят на Кауфланд, то как­во може да съдим за прак­ти­ки­те по назна­ча­ва­не на хора във фир­ма­та и кол­ко пъти по 3 годи­ни тряб­ва да чакат дру­ги жела­е­щи да рабо­тят за веригата.
*Историята е по реа­лен слу­чай, а не фор­ма на пред­на­ме­ре­но злословие.

2 Responses to Един етюд от приказния свят на Кауфланд

  • modelche1@abv.bg'
    Ventsislav says:

    Статията е инте­рес­на, но защо опи­са­ни­е­то на авто­ра “Мартин Стефанов” е на английски ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *