Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

by gatekeeper on 04.07.2011

Един от начин­те за прогно­зи­ра­не на бъде­ще­то по отно­ше­ние на финан­со­ви­те паза­ри, мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ки­те инди­ка­то­ри, раз­ви­ти­е­то на мар­ке­тин­го­ви пока­за­те­ли (при­мер­но: про­даж­би) е ана­ли­зът на вре­ме­ви­те редо­ве.  На база мина­ли дан­ни, спе­ци­а­лис­тът се опит­ва да извле­че ста­тис­ти­чес­ки пока­за­те­ли, чрез кои­то да пред­ска­же стой­нос­ти на тър­се­на­та вели­чи­на за бъде­щи вре­ме­ви периоди.

Представям Ви някол­ко видео-мате­ри­а­ла, полез­ни за тези, кои­то искат да навля­зат в тема­та. Прият­но прогнозиране!

 

4 Responses to Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

 • svetla_378@abv.bg'
  Светла says:

  Аз имам един въп­рос, може би не е тук мяс­то­то , но тъй като ста­ва дума за Прогнозиране, а за нея ти е нуж­на съот­вет­на­та инфор­ма­ция, инте­ре­су­ва ме дали има нещо по тема­та за Маркетинговата инфор­ма­ци­он­на сис­те­ма и по-точ­но ней­но­то при­ла­га­не във фир­ми­те. За пър­ви път се сблъс­к­вам с тази дис­цип­ли­на, изче­тох поч­ти всич­ки ста­тии тук, кои­то са наис­ти­на доста инте­рес­ни и полез­ни. Имам да пиша док­лад на тази тема, с изло­же­на фирма,проблем и начин на разрешаване,за това ми е необ­хо­ди­ма пове­че инфор­ма­ция от дос­то­ве­рен източник.

 • Здравей,

  защо не проб­ваш с този линк, пра­ви срав­не­ние на МИС през годините.
  http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/jurnal/I/Information%20and%20Management/Vol38.Issue5.Apr2001/1900.pdf

 • svetla_378@abv.bg'
  Светла says:

  Благодаря за бър­зия отго­вор, но този линк ‚кой­то сте ми посо­чи­ли не мога да го отворя

 • Потърси
  Marketing information systems in Fortune 500 companies:
  a longitudinal analysis of 1980, 1990, and 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *