Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

by Мартин Стефанов on 04.07.2011

Един от начинте за прог­но­зи­ране на бъде­щето по отно­ше­ние на финан­со­вите пазари, мак­ро­и­ко­но­ми­чес­ките инди­ка­тори, раз­ви­ти­ето на мар­ке­тин­гови пока­за­тели (при­мерно: про­дажби) е ана­ли­зът на вре­ме­вите редове.  На база минали данни, спе­ци­а­лис­тът се опитва да изв­лече ста­тис­ти­чески пока­за­тели, чрез които да пред­с­каже стой­ности на тър­се­ната вели­чина за бъдещи вре­меви периоди.

Пред­с­та­вям Ви няколко видео-материала, полезни за тези, които искат да нав­ля­зат в темата. Приятно прог­но­зи­ране!

 

4 Responses to Един полезен материал за прогнозиране: Времеви редове

 • Светла казва:

  Аз имам един въп­рос, може би не е тук мяс­тото , но тъй като става дума за Прог­но­зи­ране, а за нея ти е нужна съот­вет­ната инфор­ма­ция, инте­ре­сува ме дали има нещо по темата за Мар­ке­тин­го­вата инфор­ма­ци­онна сис­тема и по-точно ней­ното при­ла­гане във фир­мите. За първи път се сблъс­к­вам с тази дис­цип­лина, изче­тох почти всички ста­тии тук, които са наис­тина доста инте­ресни и полезни. Имам да пиша док­лад на тази тема, с изло­жена фирма,проблем и начин на разрешаване,за това ми е необ­хо­дима повече инфор­ма­ция от дос­то­ве­рен източник.

 • Здра­вей,

  защо не проб­ваш с този линк, прави срав­не­ние на МИС през годи­ните.
  http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/jurnal/I/Information%20and%20Management/Vol38.Issue5.Apr2001/1900.pdf

 • Светла казва:

  Бла­го­даря за бър­зия отго­вор, но този линк ‚който сте ми посо­чили не мога да го отворя

 • Потърси
  Marketing information systems in Fortune 500 companies:
  a longitudinal analysis of 1980, 1990, and 2000

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>