Един разговор за учението в маркетинга с Поли Козарова

by Мартин Стефанов on 19.06.2011

Първият гост на Marketing-College e Павлина Козарова,  екс­перт с дъл­го­го­ди­шен опит в мар­ке­тин­га на ИТ про­дук­ти и кон­сул­тан­т­с­ки­те услу­ги. С име­то и се свър­з­ва също един от най-чете­ни­те и, по мое лич­но мне­ние, заин­т­ри­гу­ва­щи със съдър­жа­ни­е­то си бло­го­ве по мар­ке­тинг – www.marketingburkan.com. Стилът ѝ на автор е дос­тъ­пен, личен и богат на изво­ди.

1. Поли, бла­го­да­ря, че отк­лик­на на пока­на­та. Темата на раз­го­во­ра е за уче­ни­е­то в мар­ке­тин­га – тема, коя­то е цял живот акту­ал­на и личен спът­ник на воде­щи­те спе­ци­а­лис­ти в бран­ша. Ти имаш соб­с­т­вен блог, нат­ру­па­ла си опит, общу­ваш чес­то с дру­ги про­фе­си­о­на­лис­ти. Оценявайки за себе си, кой е тво­ят учи­тел в про­фе­си­я­та и как чер­пиш сво­е­то зна­ние?

Мартине, за мен е изк­лю­чи­тел­но при­ят­но, че съм пър­ви­ят пока­нен гост в бло­га Marketing-College! Искам само в нача­ло­то на интер­вю­то да кажа, че забе­ля­зах още в нача­ло­то поя­ва­та на бло­га и с инте­рес го сле­дя и комен­ти­рам.

Обръщайки се 15 годи­ни назад, тол­ко­ва, кол­ко­то е моят опит в област­та на мар­ке­тин­га, с бол­ка си спом­ням, че аз няма­ше от кого в България да се уча и това беше мно­го голям проб­лем за мен. Работех за току-що съз­да­де­на соф­ту­ер­на фир­ма с чуж­до учас­тие, коя­то беше една от пър­ви­те ИТ фир­ми в България, осме­ли­ли се да наз­на­чат човек само за мар­ке­тинг. Все още у нас няма­ше пред­с­та­ви­тел­с­т­во дори Майкрософт, няма­ше пар­т­ньо­ри на SAP, как­то се пее в песен­та „Нямаше дис­ко, няма­ше реге…“! Така че аз нямах коле­ги от дру­ги фир­ми, с кои­то да спо­де­лям иде­и­те си и от кои­то да се уча…

Учех се от кни­ги­те на све­тов­ни­те фигу­ри в биз­не­са, като вина­ги съм пред­по­чи­та­ла да чета спо­де­ле­но­то от хора, съз­да­ли и раз­ви­ли успеш­ни ком­па­нии, а не това, кое­то пише в учеб­ни­ци­те или се пре­по­ръч­ва от биз­нес кон­сул­тан­ти. Някак си е по-бли­зо до мен и мога да му се дове­ря без при­тес­не­ние. Такива учи­те­ли за мен са Лий Якока (горе­що пре­по­ръч­вам спо­ме­ни­те му за рабо­та­та му във „Форд“ и въз­к­ре­ся­ва­не­то на „Крайслер“), Бил Гейтс, кой­то ме вдъх­но­ви с чудес­на­та си, но вече тех­но­ло­гич­но позас­та­ря­ла кни­га „Бизнес със ско­рост­та на мисъл­та“, Сет Годин, кого­то забе­ля­зах мно­го отдав­на, още с поя­ва­та на „Маркетинг на поз­во­ле­ни­е­то“ и Ричард Брансън, кой­то ме изу­мя­ва с вся­ко свое дейс­т­вие в живо­та и в биз­не­са. Така че – кол­ко­то и нес­к­ром­но да зву­чи – хора като тях те са истин­с­ки­те ми учи­те­ли в про­фе­си­я­та.

Страшно мно­го съм нау­чи­ла от моя съп­руг, кой­то е изк­лю­чи­тел­но еру­ди­ран ико­но­мист (бла­го­да­ря ти за тво­я­та под­к­ре­па във всич­ко, Никола!). От него попих пър­ви­те си тео­ре­тич­ни поз­на­ния за управ­ле­ние, биз­нес и мар­ке­тинг, защо­то, как­то може би зна­е­те, аз съм мате­ма­тик по обра­зо­ва­ние и имах мно­го да навак­с­вам в биз­нес тео­ре­ти­я­та.

2.  Блогът ти е без­с­пор­на аре­на, на коя­то обме­ня­ме зна­ние. Какво нау­чи за пове­че от 2 годи­ни интен­зив­на връз­ка със сво­и­те чита­те­ли? Случвало ли ти се чес­то, комен­та­ри­те да те моти­ви­рат да се задъл­бо­чиш в даде­на тема?

Самата идея за бло­га за Маркетинг Буркан при­над­ле­жи на Димитър, моя млад съав­тор и един от пър­ви­те бъл­гар­с­ки бло­гъ­ри с www.Kreativen.com, кой­то е мой учи­тел в област­та на интер­нет мар­ке­тин­га, блог­ва­не­то и соци­ал­ни­те мре­жи. Но аз поех иде­я­та с огром­но удо­вол­с­т­вие и все още, вече две годи­ни и поло­ви­на, пиша с несек­ващ енту­си­а­зъм в бло­га и сле­дя реак­ци­и­те на чита­те­ли­те му с тре­пет…

Наистина, и без никак­ва скром­ност, аз съм мно­го щас­т­ли­ва, че Маркетинг Буркан при­до­би така­ва попу­ляр­ност и че тол­ко­ва мно­го качес­т­ве­ни про­фе­си­о­на­лис­ти и доб­ри хора са част от чита­тел­с­т­во­то му!

С бла­го­дар­ност отбе­ляз­вам, че страш­но мно­го се уча от все­ки един комен­та­тор в бло­га, защо­то това не са слу­чай­ни комен­та­ри, а инте­рес­ни и мно­го доб­ре защи­те­ни мне­ния на изя­ве­ни про­фе­си­о­на­лис­ти или хора с изк­лю­чи­те­лен хъс за кари­ер­но раз­ви­тие в мар­ке­тин­га.

Сред чита­те­ли­те на Буркана, от кои­то мно­го се уча, са Стефан Русев, Ивелина Атанасова, Василена Вълчанова, има и дру­ги, кои­то не са тол­ко­ва извес­т­ни, но вина­ги ме моти­ви­рат да се замис­ля. Радвам се, че някои от тях лич­но съм вдъх­но­ви­ла за започ­ва­не­то на соб­с­т­ве­ни мар­ке­тинг бло­го­ве, с кое­то наша­та про­фе­си­о­нал­на бло­гос­фе­ра се обо­га­ти и ста­ва все по-полез­на.

3. Кои мар­ке­тин­го­ви теми те въл­ну­ват най-сил­на? В тази връз­ка, коя е люби­ма­та ти кни­га в сфе­ра­та на инте­рес, коя­то би пре­по­ръ­ча­ла на чита­те­ли­те на Marketing-College?

Вълнуват ме как­то нови­те аспек­ти на мар­ке­тин­га като как да нами­ра­ме кли­ен­ти с помощ­та на интер­нет, така и тра­ди­ци­он­ни теми като мар­ке­тинг стра­те­гии и връз­ка­та им с биз­нес стра­те­ги­я­та, тема­та за връз­ка­та меж­ду мар­ке­тинг отде­ла и дру­ги­те отде­ли в ком­па­ни­я­та (или за вът­реш­но­то мяс­то на мар­ке­тин­га в ком­па­ни­я­та), тема­та за това как се ста­ва добър мар­ке­тинг спе­ци­а­лист, мяс­то­то на рек­ла­ма­та и PR-а в съв­ре­мен­ния мар­ке­тинг, фор­ми­ра­не­то на общ­нос­ти от пот­ре­би­те­ли­те на един про­дукт, изпол­з­ва­не­то на нет­ра­ди­ци­он­ни пох­ва­ти като нер­во-лин­г­вис­тич­но прог­ра­ми­ра­не…

Всъщност, май че няма тема в мар­ке­тин­га, коя­то да не ми е инте­рес­на.

За люби­ма­та ми кни­га – про­че­те­те неп­ре­мен­но „Лилавата кра­ва“ на Сет Годин, няма да оста­не­те разо­ча­ро­ва­ни. А също и спо­ме­ни­те и съве­ти­те на Дейвид Огилви, кои­то и до днес са мно­го инте­рес­ни и акту­ал­ни.

4. В кни­ги­те отк­ри­ва­ме и без­цен­ни съве­ти относ­но греш­ки­те, кои­то не бива да допус­ка­ме. Какво си нау­чи­ла ти от сво­и­те греш­ки и от как­во тряб­ва да се пазят начи­на­е­щи­те мар­ке­то­ло­зи, за да извър­вят един успе­шен кари­е­рен път?

Безспорно, доб­ре е да не допус­ка­ме мно­го греш­ки, таки­ва съве­ти могат да се про­че­тат отв­ся­къ­де. Както от кни­ги­те, това може да се нау­чи и от мар­ке­тинг кон­сул­тан­ти­те. Понякога им завиж­дам, че зна­ят всич­ко J

Но как­то в живо­та, така и в мар­ке­тин­га – само кой­то не рабо­ти, той не гре­ши. Ако аз бях мени­джър по човеш­ки ресур­си и нае­мах нови кад­ри, неп­ре­мен­но щях да зада­вам твоя въп­рос на кан­ди­да­ти­те! За да видя дали се стра­ху­ват от екс­пе­ри­мен­ти и какъв е потен­ци­а­лът им да ана­ли­зи­рат пътя си и да се учат от греш­ки­те си.

В кари­е­ра­та си съм допус­ка­ла и про­фе­си­о­нал­ни, и чис­то човеш­ки греш­ки. Сред про­фе­си­о­нал­ни­те мога да посо­ча, че поня­ко­га се впус­кам да рабо­тя сме­ло без да имам док­рай избис­т­ре­на стра­те­гия и в хода на рабо­та­та си доиз­мис­лям посо­ка­та. Все по-ряд­ко допус­кам оба­че тази греш­ка, кое­то може да се дъл­жи и на помъд­ря­ва­не, и на оста­ря­ва­не. Една чес­то допус­ка­на човеш­ка греш­ка в моя път е, че аз вина­ги под­хож­дам емо­ци­о­нал­но към рабо­та­та си и чес­т­но каза­но, мал­ко пове­че хлад­нок­ръ­вие ще ми се отра­зи доб­ре…

От греш­ки­те си основ­но съм се нау­чи­ла… че не бива да се стра­ху­ва­ме да допус­ка­ме греш­ки. Дайте си пра­во на греш­ки, само така ще наме­ри­те ново и рабо­те­що реше­ние в мар­ке­тин­га. И… про­ща­вай­те как­то соб­с­т­ве­ни­те си греш­ки, така и греш­ки­те на коле­ги­те и шефо­ве­те си.

5.  Нека пого­во­рим и за успеш­ни­те ходо­ве. Как тряб­ва един мар­ке­тинг спе­ци­а­лист да дефи­ни­ра успе­ха си? Правят ли ни пове­че­то пари  (бону­си и т.н.) в този план наис­ти­на успеш­ни или ста­ва въп­рос за репу­та­ция?

Успехът е обек­тив­но явле­ние, кое­то може да бъде изме­ре­но – поч­ти всич­ки хора мис­лят така. С как­во може да се изме­ри успе­ха на мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­та? Най-вече с резул­та­ти­те от дей­ност­та му! С инте­ре­са, кой­то е пре­диз­ви­ка­ла мар­ке­тинг кам­па­ни­я­та и с това как мар­ке­тин­гът се е отра­зил на про­даж­би­те. С извес­т­ност­та, коя­то фир­ма­та или про­дук­то­ва­та мар­ка (бранд), за коя­то рабо­ти, е била съз­да­де­на бла­го­да­ре­ние на него­ви­те уси­лия.

А в личен план успе­хът е мно­го субек­ти­вен и не се измер­ва тол­ко­ва лес­но. Познавам хора, кои­то рабо­тят за скром­но въз­наг­раж­де­ние и кои­то се палят страш­но от рабо­та­та си, и са дос­та резул­тат­ни. Познавам и хора (гово­рим за мар­ке­тьо­ри), кои­то също са резул­тат­ни, но измер­ват успе­ха си пре­дим­но в парич­ни пос­тъп­ле­ния и кои­то нико­га не приз­на­ват, че са допус­ка­ли греш­ки в про­фе­си­о­нал­ния си път… Аз опре­де­ле­но не съм от вто­ри­те.

6. Благодаря ти за раз­го­во­ра. Последно, бих искал да спо­де­лиш, кое е мото­то, кое­то те съпът­с­т­ва в про­фе­си­о­нал­ния ти живот и дали то е сен­тен­ци­я­та на нау­че­но­то от теб?

Мотото е мал­ко длъж­ко, но като ме питаш – ще си кажа…

Мисля, че мар­ке­тин­гът е най-инте­рес­на­та про­фе­сия и най-под­хо­дя­ща­та за мен. Маркетингът обе­ди­ня­ва страш­но мно­го поз­на­ния и изис­к­ва раз­но­род­на ком­би­на­ция от човеш­ки качес­т­ва и уме­ния.

Втората част на мото­то е насо­че­на навън, към кли­ен­ти­те. Маркетингът тряб­ва да не е само рупор или бара­бан, да не под­лъг­ва и да не зат­руп­ва с излиш­на инфор­ма­ция и фал­ши­ва емо­ция. Маркетингът е като отво­ре­на вра­та, коя­то очак­ва скъ­пи гос­ти – това са ваши­те нови кли­ен­ти. Посрещнете ги като таки­ва, и те ще ви бъдат веч­но бла­го­дар­ни!

И тре­та­та част от про­фе­си­о­нал­но­то ми мото е насо­че­на навът­ре, към фир­ма­та. Маркетингът тряб­ва да е фир­ме­на фило­со­фия. Всеки във фир­ма­та тряб­ва да пра­ви мар­ке­тинг – от упра­ви­те­ля до паза­ча, все­ки тряб­ва да пома­га на мар­ке­тинг отде­ла. Защото кли­ен­тът забе­ляз­ва всич­ко – и дър­жа­не­то на паза­ча, и изяв­ле­ни­я­та на упра­ви­те­ля в пре­са­та… Той не се вли­яе само от лъс­ка­ви рек­ла­ми и мар­ке­тин­го­ви обе­ща­ния. И тези, кои­то про­из­веж­дат, също пра­вят мар­ке­тинг. Защото ако няма качес­т­вен про­дукт, ника­къв мар­ке­тинг не може да го замес­ти!

7 Responses to Един разговор за учението в маркетинга с Поли Козарова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *