Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

by Мартин Стефанов on 16.06.2011

Пос­лед­ните ми съоб­ще­ния се бяха загър­били с теж­ката задача да комен­ти­рат раз­ли­чи­ята между мъжа и жената. Темата ми допада, но е време да я завърша с няколко финални коментара.

Мен­тал­ните качес­тва — инте­ли­ген­т­ността на двата пола е пре­тър­пяла сво­ята спе­ци­фи­ка­ция в опре­де­лени насоки. Не може да се твърди обаче, че еди­ният пол е по-добър от дру­гия в посока умс­т­вен багаж и раз­вити способности.

Има сви­де­тел­с­тва за това, че жените бора­вят по-добре с ези­ците, те са с една мисъл и по-добри лин­г­висти. Играта с думи, дори и без­с­мис­лени срички, изу­ча­ва­нето на езици е пре­дим­с­тво на жен­с­кия пол.

Мъжете имат спо­соб­ността да рабо­тят и раз­би­рат зна­чи­телно по-добре чис­лата. Мате­ма­ти­ката и всички нейни форми се отда­ват като цяло по-лесно на мъжа.

Мъжете са по-добри в меха­ни­ката, вник­ват по-лесно в тех­ни­чески схеми, рабо­тят с инс­т­ру­менти по-лесно и ловко.

Мъжете умеят да се аргу­мен­ти­рат, оби­чат причинно-следствените връзки и зала­гат на логи­чес­ката мисъл при реша­ва­нето на проблеми.

Мъжете са по-бързи във въз­п­ри­е­ма­нето на дадени факти, отк­ри­ва­нето на раз­ли­чия, но това се случва с по-голяма неточ­ност от жената.

Какво озна­чава това за мар­ке­тинга? Жените биха се нас­ла­дили на доб­рите и точни изказни форми при­със­т­ващи в рек­ламни мате­ри­али.  За мъжете поня­кога ще се налага една и съща идея да бъде обяс­нена с раз­лични думи, по няколко начина, за да може да бъде разбрана.

Пред­с­та­вя­нето на цифри и раз­лични ста­тис­тики не се харесва на масо­вата жената. Про­дажби окри­лени от подобни, сухи факти не биха пожъ­нали голям успех сред дамите. В подо­бен слу­чай се изис­ква чис­лата да бъдат опред­ме­тени или илюс­т­ри­рани чрез добро ези­ково опи­са­ние (както лич­ността на човек), което да прив­лече вни­ма­ни­ето на жен­с­кия пол.

Не логика, а емо­ция би про­дала про­дукта на жена. Дъл­гите, логи­чески аргу­мен­та­ции са “слаба ракия” в про­цеса на про­дажби. Те биха имали час­ти­чен успех при мъжете, но това трябва да се пред­с­тави прецизно.

В мага­зина, всички сте­лажи с над­писи, пла­кати, сти­кери, лепенки и т.н. трябва да бъдат така орга­ни­зи­рани, че да бъдат забе­ля­зани и раз­че­тени от жен­с­кото око. В лич­ните про­дажби съве­тът гласи: Не бър­зайте да при­би­рате рек­лам­ните материали.

Кол­кото и да не ми се иска, дойде краят на поре­ди­цата от ста­тии за мъжа и жената от мар­ке­тин­гова гледна точка.

Ако искате повече, про­чете след­ната ста­тия SOME ASPECTS OF SEX DIFFERENCES INRELATION TO MARKETING

Дру­гите ста­тии от поредицата:

От мъжа за жената и от жената за мъжа

К*во ми гово­риш — всичко е въп­рос на интереси

Жена + жена > от двама мъже?

4 Responses to Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

 • Поз­д­рав­ле­ния за поре­ди­цата за мъжете и жените. Хареса ми :)

 • Радвам се:) Ако искаш с нещо да ме допъл­ниш, аре­ната е твоя!

 • Здрасти, Марто! :)

  Горещо, ама много горещо ти пре­по­ръч­вам, ако наис­тина ти е инте­ресна тази тема­тика, кни­гата на Алан и Бар­бара Пииз — “Вой­ната за вдиг­на­тия капак на тоа­лет­ната чиния”. Става въп­рос точно за това — раз­ли­чи­ята между мъжа и жената, обяс­нени с раз­каз­чета, които са супер увле­ка­телни и смешни.

  Нап­ри­мер — защо жените не могат да се ори­ен­ти­рат по карта, защо мъжете никога не нами­рат това, което тър­сят в хла­дил­ника, защо жените имат по-голям обсег на пери­ферно зре­ние и т.н. Въобще — все инте­ресни и забавни неща, които раз­ка­зани по увле­ка­те­лен начин, раз­к­ри­ват житейски истини.

  А аз, от личен опит, мога да дам съвет да хората, как да гово­рят с жените. Те — жените — никога не слу­шат какво гово­рите в пър­вите 10–15 секунди. Ана­ли­зи­рат ви, какво сте облекли, стойка, тонал­ност на гласа и т.н. Затова, пър­вото впе­чет­ле­ние, осо­бено пред жена, е не важно, ами болез­нено важно. Дру­гото, което е много инте­ресно и мога да обез­печа с личен опит е фор­му­лата — “един път мисли, три пъти говори”. Или с други думи — няма зна­че­ние какво каз­ваш, а как го каз­ваш. Жените кому­ни­ки­рат на мен­тално, сиг­нално ниво. Те не раз­би­рат думите, а пове­де­ни­ето, мани­е­рите. При мъжете 60%логика — 40%начин на изра­зя­ване. При жените — 80%начин и маниер на гово­рене, уве­ре­ност, стойка — 20%логика и сми­съл. Жените в това отно­ше­ние са обла­го­де­тел­с­т­вани, те не трябва да мис­лят. Имат зало­жени в себе си модели, които раз­поз­на­ват. И те не са логи­чески, ами подели на пове­де­ние — т.е. могат да раз­бе­рат какви сме, само гле­дайки ни и ана­ли­зи­райки тона на гласа, без да вник­ват в това, което каз­ваме. Това, че жените си падат по инте­ли­ген­тни мом­чета е факт, но за жалост на отлич­ни­ците, при очи­ла­тите и леко изгър­бени техни съмиш­ле­нички. (При по-зрелите жени вече нещата са по-различни — има по-голяма склон­ност към логи­ческа мисъл). Кра­си­вите жени имат дар­бата да те раз­кон­с­пи­ри­рат само като те видят. При­чи­ната? Кра­си­вите жени просто са раз­вили тази своя дарба, тъй като са силно соци­а­ли­зи­рани и общу­ват с много повече мъже от по-грозничките си себе­по­добни. Изви­ня­вам се, ако съм груб.

  Има много неща, които могат да се кажат по темата, но няма сми­съл да пълня комен­та­рите. Затова, книж­ката която пред­ло­жих е стра­хотно начало за инте­ре­су­ва­щите се. :)

  Поз­д­рави и успех.

 • Известо заг­ла­вие, поз­нато ми е. Мерси за коментара:)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>