Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

by gatekeeper on 16.06.2011

Последните ми съоб­ще­ния се бяха загър­би­ли с теж­ка­та зада­ча да комен­ти­рат раз­ли­чи­я­та меж­ду мъжа и жена­та. Темата ми допа­да, но е вре­ме да я завър­ша с някол­ко финал­ни коментара. 

Менталните качес­т­ва — инте­ли­ген­т­ност­та на два­та пола е пре­тър­пя­ла сво­я­та спе­ци­фи­ка­ция в опре­де­ле­ни насо­ки. Не може да се твър­ди оба­че, че еди­ни­ят пол е по-добър от дру­гия в посо­ка умс­т­вен багаж и раз­ви­ти способности.

Има сви­де­тел­с­т­ва за това, че жени­те бора­вят по-доб­ре с ези­ци­те, те са с една мисъл и по-доб­ри лин­г­вис­ти. Играта с думи, дори и без­смис­ле­ни срич­ки, изуча­ва­не­то на ези­ци е пре­дим­с­т­во на жен­с­кия пол. 

Мъжете имат спо­соб­ност­та да рабо­тят и раз­би­рат зна­чи­тел­но по-доб­ре чис­ла­та. Математиката и всич­ки ней­ни фор­ми се отда­ват като цяло по-лес­но на мъжа.

Мъжете са по-доб­ри в меха­ни­ка­та, вник­ват по-лес­но в тех­ни­чес­ки схе­ми, рабо­тят с инс­т­ру­мен­ти по-лес­но и ловко.

Мъжете уме­ят да се аргу­мен­ти­рат, оби­чат при­чин­но-след­с­тве­ни­те връз­ки и зала­гат на логи­чес­ка­та мисъл при реша­ва­не­то на проблеми.

Мъжете са по-бър­зи във въз­при­е­ма­не­то на даде­ни фак­ти, откри­ва­не­то на раз­ли­чия, но това се случ­ва с по-голя­ма неточ­ност от жената.

Какво озна­ча­ва това за мар­ке­тин­га? Жените биха се насла­ди­ли на доб­ри­те и точ­ни изказ­ни фор­ми при­със­т­ва­щи в рек­лам­ни мате­ри­а­ли.  За мъже­те поня­ко­га ще се нала­га една и съща идея да бъде обяс­не­на с раз­лич­ни думи, по някол­ко начи­на, за да може да бъде разбрана.

Представянето на циф­ри и раз­лич­ни ста­тис­ти­ки не се харес­ва на масо­ва­та жена­та. Продажби окри­ле­ни от подоб­ни, сухи фак­ти не биха пожъ­на­ли голям успех сред дами­те. В подо­бен слу­чай се изис­к­ва чис­ла­та да бъдат опред­ме­те­ни или илюс­т­ри­ра­ни чрез добро ези­ко­во опи­са­ние (как­то лич­ност­та на човек), кое­то да привле­че вни­ма­ни­е­то на жен­с­кия пол.

Не логи­ка, а емо­ция би про­да­ла про­дук­та на жена. Дългите, логи­чес­ки аргу­мен­та­ции са “сла­ба ракия” в про­це­са на про­даж­би. Те биха има­ли час­ти­чен успех при мъже­те, но това тряб­ва да се пред­ста­ви прецизно.

В мага­зи­на, всич­ки сте­ла­жи с над­пи­си, пла­ка­ти, сти­ке­ри, лепен­ки и т.н. тряб­ва да бъдат така орга­ни­зи­ра­ни, че да бъдат забе­ля­за­ни и раз­че­те­ни от жен­с­ко­то око. В лич­ни­те про­даж­би съве­тът гла­си: Не бър­зай­те да при­би­ра­те рек­лам­ни­те материали.

Колкото и да не ми се иска, дой­де кра­ят на поре­ди­ца­та от ста­тии за мъжа и жена­та от мар­ке­тин­го­ва глед­на точка.

Ако иска­те пове­че, про­че­те след­на­та ста­тия SOME ASPECTS OF SEX DIFFERENCES INRELATION TO MARKETING

Другите ста­тии от поредицата:

От мъжа за жена­та и от жена­та за мъжа

К*во ми гово­риш — всич­ко е въп­рос на интереси

Жена + жена > от два­ма мъже?

4 Responses to Една завършваща компилация за мъжа и жената: Не бързайте да прибирате рекламните материали.

 • Поздравления за поре­ди­ца­та за мъже­те и жени­те. Хареса ми 🙂

 • Радвам се:) Ако искаш с нещо да ме допъл­ниш, аре­на­та е твоя!

 • Здрасти, Марто! 🙂

  Горещо, ама мно­го горе­що ти пре­по­ръч­вам, ако наис­ти­на ти е инте­рес­на тази тема­ти­ка, кни­га­та на Алан и Барбара Пииз — “Войната за вдиг­на­тия капак на тоа­лет­на­та чиния”. Става въп­рос точ­но за това — раз­ли­чи­я­та меж­ду мъжа и жена­та, обяс­не­ни с раз­каз­че­та, кои­то са супер увле­ка­тел­ни и смешни.

  Например — защо жени­те не могат да се ори­ен­ти­рат по кар­та, защо мъже­те нико­га не нами­рат това, кое­то тър­сят в хла­дил­ни­ка, защо жени­те имат по-голям обсег на пери­фер­но зре­ние и т.н. Въобще — все инте­рес­ни и забав­ни неща, кои­то раз­ка­за­ни по увле­ка­те­лен начин, раз­кри­ват житейс­ки истини.

  А аз, от личен опит, мога да дам съвет да хора­та, как да гово­рят с жени­те. Те — жени­те — нико­га не слу­шат как­во гово­ри­те в пър­ви­те 10–15 секун­ди. Анализират ви, как­во сте облек­ли, стой­ка, тонал­ност на гла­са и т.н. Затова, пър­во­то впе­чет­ле­ние, осо­бе­но пред жена, е не важ­но, ами болез­не­но важ­но. Другото, кое­то е мно­го инте­рес­но и мога да обез­пе­ча с личен опит е фор­му­ла­та — “един път мис­ли, три пъти гово­ри”. Или с дру­ги думи — няма зна­че­ние как­во каз­ваш, а как го каз­ваш. Жените кому­ни­ки­рат на мен­тал­но, сиг­нал­но ниво. Те не раз­би­рат думи­те, а пове­де­ни­е­то, мани­е­ри­те. При мъже­те 60%логика — 40%начин на изра­зя­ва­не. При жени­те — 80%начин и мани­ер на гово­ре­не, уве­ре­ност, стой­ка — 20%логика и сми­съл. Жените в това отно­ше­ние са обла­го­де­тел­с­т­ва­ни, те не тряб­ва да мис­лят. Имат зало­же­ни в себе си моде­ли, кои­то раз­поз­на­ват. И те не са логи­чес­ки, ами поде­ли на пове­де­ние — т.е. могат да раз­бе­рат как­ви сме, само гле­дай­ки ни и ана­ли­зи­рай­ки тона на гла­са, без да вник­ват в това, кое­то каз­ва­ме. Това, че жени­те си падат по инте­ли­ген­т­ни мом­че­та е факт, но за жалост на отлич­ни­ци­те, при очи­ла­ти­те и леко изгър­бе­ни тех­ни съмиш­ле­нич­ки. (При по-зре­ли­те жени вече неща­та са по-раз­лич­ни — има по-голя­ма склон­ност към логи­чес­ка мисъл). Красивите жени имат дар­ба­та да те раз­кон­с­пи­ри­рат само като те видят. Причината? Красивите жени просто са раз­ви­ли тази своя дар­ба, тъй като са сил­но соци­а­ли­зи­ра­ни и общу­ват с мно­го пове­че мъже от по-гроз­нич­ки­те си себе­по­доб­ни. Извинявам се, ако съм груб.

  Има мно­го неща, кои­то могат да се кажат по тема­та, но няма сми­съл да пъл­ня комен­та­ри­те. Затова, книж­ка­та коя­то пред­ло­жих е стра­хот­но нача­ло за инте­ре­су­ва­щи­те се. 🙂

  Поздрави и успех.

 • Известо загла­вие, позна­то ми е. Мерси за коментара:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *