Една запомняща се тема: Man vs. Woman

by gatekeeper on 11.06.2011

Жените могат да тър­пят пове­че бол­ка от мъже­те. Те, мъже­те, оба­че са по-аргу­мен­та­тив­ни в обоснов­ка­та си. Любимият им цвят е чес­то син, а този на жени­те се пред­по­ла­га, че е чер­вен. Мъжете реа­ги­рат на даде­ни сти­му­ли по-бър­зо от жените…и т.н.

Една запом­ня­ща се тема! Marketing ‑College се впус­ка в разяс­ня­ва­не на раз­ли­ки­те меж­ду мъжа и жена­та и тях­на­та зна­чи­мост за мар­ке­тин­га. Това ще се слу­чи в някол­ко после­до­ва­тел­ни статии.

 

2 Responses to Една запомняща се тема: Man vs. Woman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *