Електрически коли в магазина: scrabmled merchandising

by gatekeeper on 27.02.2011

В съв­ре­мен­ни­те супер­мар­ке­ти може да бъде откри­то поч­ти всич­ко — от каш­ка­ва­ле­ни изде­лия, през пан­то­фи и кни­ги до голф сти­ко­ве и кон­с­ка юзда. В усло­ви­я­та на заси­ле­на цено­ва вой­на, мага­зи­ни­те доба­вят не само допъл­ни­тел­ни услу­ги към сер­ви­за си, но извър­ш­ват и корен­на про­мя­на по отно­ше­ние на асор­ти­мен­та от сто­ки, кои­то предлагат.

Практиката на пред­ла­га­не на все по-раз­но­об­ра­зен и широк асор­ти­мент от услу­ги и про­дук­ти от стра­на на тър­гов­ци на едро и дреб­но се нари­ча раз­бър­кан мър­чен­дай­зинг (scrambled merchandising). В този слу­чай тър­гов­ци­те пред­ла­гат сто­ки и услу­ги, кои­то не са свър­за­ни помеж­ду си и нямат нищо общо с основ­ния биз­нес на фирмата.

Но подоб­ни про­ме­ни не са при­уми­ца на тър­гов­ци­те. Клиентите очак­ват от тър­гов­ци­те да пред­ла­гат сто­ки нети­пич­ни за тях­на­та дей­ност. Едно потре­би­тел­с­ко изслед­ва­не пока­за­ва, че 25 % от допи­та­ни­те биха заку­пи­ли елек­т­ро­ни­ка от Starbucks, този про­цен­та нарас­т­ва на 30 за Ikea.

Размесването в пред­ла­га­не­то на сто­ка сти­га до там, че супер­мар­ке­ти започ­ват да пред­ла­гат елек­т­ри­чес­ки коли в паза­ри­те си. Migros, най-голя­ма­та швей­цар­с­ка вери­га от супер­мар­ке­ти с клю­чо­ви лока­ции в Швейцария, има дого­вор с нор­веж­ка­та фир­ма Think, про­из­во­ди­тел на елек­т­ри­чес­ки авто­мо­би­ли, да опа­за­ря­ват тех­ния елек­т­ро-авто­мо­бил.  С дру­ги думи, паза­ру­вай­ки вина от сек­то­ра за вине­ни напит­ки, кли­ен­тът може да раз­гле­да пре­воз­но­то сред­с­тво и  да го закупи.
Стига ли раз­бър­к­ва­не­то твър­де далеч? Според мен — не. Решението за обо­га­тя­ва­не на асор­ти­мен­та с подоб­ни арти­ку­ли тряб­ва да бъде обозри­мо за кли­ен­та като изне­на­ди­те също могат да под­не­сат нови емо­ции и нагла­си към тър­го­ве­ца. Предприемането на подоб­на стъп­ка тряб­ва да не изпре­вар­ва твър­де мно­го очак­ва­ни­я­та на кли­ен­та и най-вече, тър­го­ве­цът тряб­ва да дока­же, че пред­ла­га подоб­ни арти­ку­ли с таки­ва пар­т­ньо­ри, че избо­рът да бъде под­си­гу­рен по отно­ше­ние на екс­пер­ти­за­та, качес­т­во­то на сер­виз и ком­пе­тен­ци­я­та на партньорите.

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

2 Responses to Електрически коли в магазина: scrabmled merchandising

  • Добре де Марто, а този scramble merchandising не си ли про­ти­во­ре­чи със зако­ни­те на брен­дин­га, кои­то под­тик­ват към стес­ня­ва­не на кръ­га от пред­ла­га­ни сто­ки в една тър­гов­с­ка марка ?

  • Ако кли­ен­ти­те тър­сят подоб­но раз­но­об­ра­зие и го очак­ват, зна­чи, че бран­дът явно може да бъде раз­ши­рен в опре­де­ле­на­та насо­ка от асо­ци­а­ции и атри­бу­ти. Безспорно ако има твър­де голя­мо отда­ле­ча­ва­на от биз­не­са-ядро, има опас­ност от раз­вод­ня­ва­не на марката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *