Елементите на класическия маркетинг микс за еко-продукти: Една порция на две части

by gatekeeper on 08.02.2011

Предходната ста­тия раз­гле­да, как­ви са инс­т­ру­мен­ти­те, с кои­то могат по най-добър начин да се сти­му­ли­рат про­даж­би­те на био или еко-про­дук­ти (Стимулиране на про­даж­би­те на био-про­дук­ти: Кой е най-доб­ри­ят инс­т­ру­мент?). В този кон­текст насто­я­ща­та ста­тия тре­ти­ра 4 еле­мен­та на кла­си­чес­кия мар­ке­тинг микс по отно­ше­ние на кли­ен­ти­те и реа­ли­зи­ра­ния чрез тях пазар за био-про­дук­ти.  Следващите редо­ве зася­гат паза­рът като кли­ен­ти (а не мяс­то на реа­ли­за­ция), про­дук­то­ва­та, цено­ва­та и кому­ни­ка­ци­он­на поли­ти­ка струк­ту­ри­ра­щи тър­се­не и пред­ла­га­не на био-продукти.

Пазар — едно допит­ва­не до нем­с­ки екс­пер­ти показ­ва, че не същес­т­ву­ва необ­хо­ди­ма­та база дан­ни, коя­то да позво­ли пре­циз­но сег­мен­ти­ра­не на кли­ен­те­ла­та на био-про­дук­ти. Био-купу­ва­чи могат да бъдат откри­ти сред раз­лич­ни въз­рас­то­ви и соци­ал­ни прослой­ки. Техен отли­чи­те­лен белег е висо­ки­ят доход. Разграничаване на био-купу­ва­чи­те от т.н. епи­зи­о­дич­ни купу­ва­чи (паза­ру­ва­щи ряд­ко или от вре­ме на вре­ме при повод) не може бъде напра­ве­но. От глед­на точ­ка на екс­пер­ти­те основ­ни­те моти­ви, зара­ди кои­то био-кли­ен­ти­те паза­ру­ват са: здра­вос­лов­но хра­не­не, удо­вол­с­т­вие и добър вкус, сигур­ност, при­оро­до­съ­об­раз­ност, опаз­ва­не на живот­ни­те и теку­що със­то­я­ние (болест, любопитство).

България — със сигур­ност сход­на кли­ент­с­ка гру­па същес­т­ву­ва и в България. Начинът на живот и сре­да­та гаран­ти­рат нис­ко качес­т­во на живот в общес­т­во­то, кое­то изо­ли­ра гру­па от хора, кои­то искат чрез био-хра­на и спорт да запят тяло­то и духа си. Кои са пред­по­ла­га­е­ми­те лица на тази гру­па? гру­па “загри­же­ни за здра­ве­то” си пора­ди лип­са­та на стан­дар­ти за качес­т­во и вред­ния харак­тер на мно­го от хра­ни­те в мага­зи­ни­те, гру­па на “хубав­ци­те и хуба­ви­ци­те”, кои­то са раз­гър­на­ли потреб­ле­ни­е­то си от дие­тич­ни про­дук­ти към еко-про­дук­ти,  гру­па­та на “зара­зе­ни­те отвън” — голя­ма­та гру­па от мла­ди хора, кои­то ими­ти­рай­ки запад­ния начин на живот го привна­сят в сво­я­та сре­да и семейс­т­во. Съгласен съм със спе­ци­а­лис­ти от  Германия — био-купу­ва­чи могат да бъдат откри­ти сред раз­лич­ни въз­рас­то­ви и соци­ал­ни прослойки.

Продуктова поли­ти­ка — същи­те нем­с­ки екс­пер­ти са на мне­ние, че бро­ят на арти­ку­ли­те про­да­ва­ни в кате­го­ри­я­та “Био-про­дук­ти” вари­ра меж­ду 150 и 1500 в зави­си­мост от избра­ния фор­мат мага­зи­ни. Акцентите са в отде­ли­те “Плодове и зелен­чу­ци”, “Бебешка хра­на и хра­ни­тел­ни про­дук­ти за деца”, “Млечни про­дук­ти”. Търговците изпол­з­ват чес­то соб­с­тве­ни мар­ки за бран­ди­ра­не на таки­ва про­дук­ти, а в опре­де­ле­ни слу­чаи и утвър­де­ни мар­ки на производители.

България — сис­те­ма­тич­ни наблю­де­ния на пред­ла­га­ни­те био-про­дук­ти в България лип­с­ват или не са достъп­ни. Предлагането на пър­вия в България био-мага­зин е започ­на­ло с обхват от 600 арти­ку­ла.  Най-тър­се­ни са био-про­дук­ти­те, кои­то са били дейс­т­ви­тел­но био­ло­гич­но про­из­ве­де­ни по вре­ме на соци­а­лиз­ма, а днес тър­се­ни със спо­мен към мина­ло­то — био шип­ков мар­ма­лад, био­ло­гич­на мая за хляб и дру­ги. В също­то вре­ме бро­ят на про­да­ва­ни био-про­дук­ти нарас­т­ва бър­зо (2400−2500 арти­ку­ла към момен­та), кое­то пред­по­ла­га тен­ден­ция на бъде­що раз­ши­ря­ва­не на отде­ли­те за био-отде­ли­те в супер­мар­ке­ти, хипер­мар­ке­ти и спе­ци­а­ли­зи­ра­ни магазини.

Утре (9.02)- Цени и кому­ни­ка­ция на био-про­дук­ти: Отново в коле­жа с нем­с­ки­те специалисти.

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *