Елементите на класическия маркетинг микс за еко-продукти: цени и комуникация

by gatekeeper on 09.02.2011

След като вче­ра се спрях вър­ху паза­ра и про­дук­то­ва­та поли­ти­ка про­веж­да­на по отно­ше­ние на био-про­дук­ти­те (Елементите на кла­си­чес­кия мар­ке­тинг микс за еко-про­дук­ти: Една пор­ция на две час­ти), днес ще се засег­на това, как нем­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти оце­ня­ват цено­ва­та и кому­ни­ка­ци­он­на стра­те­гии изпол­з­ва­ни при опа­за­ря­ва­не на био-арти­ку­ли­те. По отно­ше­ние на България изла­гам лич­но мнение.

Ценова поли­ти­ка - Колко про­цен­та пове­че от нор­мал­ни­те цени са склон­ни да запла­тят кли­ен­ти­те за био-замес­ти­те­ля? Оценката на някои екс­пер­ти е око­ло 20 про­цен­та. Всъщност тема­та е сил­но oспор­ва­на и същес­т­ву­ват аргу­мен­ти, че зави­ше­на­та пла­те­жо­го­тов­ност вари­ра в зави­си­мост от гру­па­та про­дук­ти, за коя­то се касае. Примерно по отно­ше­ние на браш­но­то може да бъде реа­ли­зи­ра­на по-голя­ма над­цен­ка откол­ко­то по отно­ше­ние на мля­ко­то. Друго изслед­ва­не показ­ва, че горе-изло­же­на­та оцен­ка на спе­ци­а­лис­ти не се раз­ли­ча­ва сил­но от резул­та­ти на кли­ент­с­ко допит­ва­не, кое­то показ­ва, че био-люби­те­ли­те са гото­ви да запла­тят от 10 до 20 про­цен­та пове­че за био-про­дук­ти спря­мо нор­ма­лен про­дукт със сред­но качество.

В Германия не същес­т­ву­ват зре­ли кон­цеп­ции за еле­мен­ти­те на цено­вия миск изпол­з­ван за био-про­дук­ти. Най-масо­во при­ла­га­ни инс­т­ру­мен­ти са цено­ви нама­ле­ния и незак­ръг­ле­ни цени. По отно­ше­ние на цено­об­ра­зу­ва­не­то най-чес­то като изход­на точ­ка се изпол­з­ва цена­та за про­из­вод­с­тво на пре­ми­ум-про­дук­та от кон­вен­ци­о­нал­ния асортимент.

България: По инфор­ма­ция от ста­тия от спи­са­ние Регал, бъл­га­ри­те пла­щат с 30–50 про­цен­та пове­че за био-про­дук­ти. В също­то вре­ме, ако цена­та на бял ориз е 1.80 лв за 1кг. в нор­ма­лен мага­зин, то био-ори­зът стру­ва око­ло 3.50 ла за 0.5 кг.  Истината е, че в някои кате­го­рии, цени­те на био-про­дук­ти­те  имат над­цен­ка от 300–400 про­цен­та спря­мо най-нис­ка­та цена на нор­ма­лен продукт-субститут.

Комуникационна поли­ти­ка — кому­ни­ка­ци­он­на­та поли­ти­ка съдър­жа три еле­мен­та: реклама/стимулиране на про­даж­би­те, комуникация/аргументи за про­даж­ба и био-печат. В Германия срав­ни­тел­но ряд­ко се излъч­ва рек­ла­ма по теле­ви­зия. В масо­вия слу­чай се рабо­ти с фла­е­ри, бро­шу­ри и стоп-сиг­на­ли на рега­ли­те. Основните аргу­мен­ти за про­даж­ба са здра­ве, сигур­ност, добър вкус и чис­та съвест. Био-печа­тът и био-зна­кът имат голя­мо зна­че­ние за въвеж­да­не­то на био-про­дук­ти на паза­ра, по този начин те нами­рат сво­е­то дос­той­но мяс­то как­то в рега­ли­те, така и в кош­ни­ци­те на потребителя.

България — паза­рът на био-про­дук­ти е едва 1−1,5 про­цен­та от общия пазар.  С дру­ги думи паза­рът е нераз­вит, кое­то пред­по­ла­га и изос­та­на­лост в раз­ви­ти­е­то на кому­ни­ка­ци­он­на­та поли­ти­ка. Със сигур­ност спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те био-мага­зи­ни­те и голе­ми­те супер­мар­ке­ти при­ла­гат сход­ни меха­низ­ми на опи­са­ни­те по-горе. По отно­ше­ние на сер­ти­фи­ка­ци­я­та, био про­дук­ти­те носят емб­ле­ма на сис­те­ма­та спо­ред коя­то е сер­ти­фи­ци­ран про­дук­та — бъл­гар­с­ка, нем­с­ка, испан­с­ка и т.н.

Какъвто и да е ими­джа на био-про­дук­ти­те, не тряб­ва да се вяр­ва на всич­ко. Маркетинг спе­ци­а­лис­ти­те поли­рат тех­ния образ и чес­то дори и загри­же­ни за здра­ве­то си хора не зна­ят, защо заку­пу­ват био-корн­ф­лейк напри­мер. Био-про­дук­ти­те не нама­ля­ват рис­ка от рак, как­то вяр­ват някои запад­но­ев­ро­пей­ци. За това най-доб­ри­ят начин бъл­га­ри­нът да запа­зи чув­с­т­во за автен­тич­ния вкус на някои про­дук­ти е да отиде в някое село и заку­пи био-про­дук­ти от някоя баба или дядо.

Вярва­те ли на посла­ни­я­та от този клип?

Внимание: Каня Ви да учас­т­ва­те в крат­ко про­уч­ва­не на бло­га ми за игра­та Farmville (Фермата), кое­то цели да регис­т­ри­ра, дали посто­ян­ни­те пока­ни за учас­тие от при­яте­ли Ви драз­нят. Не се преслед­ват комер­си­ал­ни цели, резул­та­ти­те ще се пуб­ли­ку­ват в бло­га. Farmville пока­ни­те ме драз­нят:) а Вас? Споделете мне­ние с 3 клика!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *