Жена + жена > от двама мъже?

by Мартин Стефанов on 14.06.2011

В реда на мисли от вчера, се връ­щам отново към темата за мъжа и жената през приз­мата на мар­ке­тинга и приз­мата на различията.

Има сви­де­тел­с­тва за това, че мъжете и жените се раз­ли­ча­ват зна­чимо в раз­поз­на­ва­нето и пред­по­чи­та­ни­ето си към цве­то­вете. Следват при­мери и факти:

- По-голям про­цент от мъжете са дал­то­нисти — шан­сът да срещ­нете дал­то­нист сред мъжете е доста по-голям. За мар­ке­тинга и про­мо­ци­о­нал­ните мате­ри­али сиг­нал­ните цве­тове имат клю­чово зна­че­ние. Касае се за сиг­нали, които обаче за голяма част от мъжете са неразличими.

- Жените могат по-бързо да раз­поз­наят и назо­ват даден цвят с името му. С други думи, тър­гов­ците изпол­з­ващи цве­то­вете като визу­а­лен сти­мул е по-добре да го пока­жат откол­кото назо­ват, що се касае за про­дажби на мъже.

- Жените раз­г­ра­ни­ча­ват между нюан­сите на цве­тове по-лесно. За дизайна на опа­ковка на жен­ски пар­фюм това озна­чава игра от цве­тове и нюанси, която ще бъде въз­п­ри­ета добре от жената. За мъжете нюан­сите не се пре­по­ръч­ват, солид­ните и ясни тонове са много по-обещаващи във въз­дейс­т­ви­ето си.

- Мъжете харес­ват пре­димно синьо, а жените пре­димно чер­вено. По-скоро не се дове­ря­вайте на това твър­де­ние, тъй като същес­т­вува нау­чен спор.

Отго­во­рът на пос­та­ве­ното в заг­ла­ви­ето нера­вен­с­тво е към момента неиз­вес­тен. По отно­ше­ние на цве­то­вете обаче виж­даме доб­рите пре­дим­с­тва на жените.

Следват още раз­ли­чия, след­ват на Marketing-College.com в идните дни:)

4 Responses to Жена + жена > от двама мъже?

  • Иска ми се да спо­деля нещо относно харес­ва­нето на чер­ве­ното и синьото. Честно казано не съм много съг­ласна с това твър­де­ние (приз­на­вам, че може да съм и малко прис­т­рас­тна, тъй като имам сла­бост към синьото :)). Имам чув­с­т­вото, че това е сте­ре­о­тип, нала­ган още от дет­с­т­вото с купу­ва­нето на розово-червени дрешки и играчки за моми­че­тата и сини такива за мом­че­тата. От друга страна същес­т­вува и тази идея, че чер­ве­ното е сим­вол на при­те­га­тел­ната сила на жените, а синьото излъчва стил и класа. Не съм се обръ­щала към ста­тис­тики и про­уч­ва­ния, но розо­вото нап­ри­мер, в пос­лед­ните години, нав­лезе много сери­озно в мъж­ката мода, което от една страна пре­чупва сте­ре­о­ти­пите, но от друга ни кара да се замис­лим за ево­лю­ци­ята на мис­ле­нето при жените и мъжете. (Поня­ти­ята мет­ро­сек­су­а­лен мъж и еман­ци­пи­рана жена спо­ред мен оказ­ват доста голямо вли­я­ние върху вку­со­вете, сле­до­ва­телно и в мар­ке­тин­го­вите стратегии)

  • Комен­та­рът ти, Гери, е много точен и показва отно­си­тел­ния харак­тер на твър­де­ни­ето. Благодаря@

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>