Жена + жена > от двама мъже?

by gatekeeper on 14.06.2011

В реда на мис­ли от вче­ра, се връ­щам отно­во към тема­та за мъжа и жена­та през приз­ма­та на мар­ке­тин­га и приз­ма­та на различията.

Има сви­де­тел­с­т­ва за това, че мъже­те и жени­те се раз­ли­ча­ват зна­чи­мо в раз­поз­на­ва­не­то и пред­по­чи­та­ни­е­то си към цве­то­ве­те. Следват при­ме­ри и факти:

- По-голям про­цент от мъже­те са дал­то­нис­ти — шан­сът да срещ­не­те дал­то­нист сред мъже­те е доста по-голям. За мар­ке­тин­га и про­мо­ци­о­нал­ни­те мате­ри­а­ли сиг­нал­ни­те цве­то­ве имат клю­чо­во зна­че­ние. Касае се за сиг­на­ли, кои­то оба­че за голя­ма част от мъже­те са неразличими.

- Жените могат по-бър­зо да раз­поз­на­ят и назо­ват даден цвят с име­то му. С дру­ги думи, тър­гов­ци­те изпол­з­ва­щи цве­то­ве­те като визу­а­лен сти­мул е по-доб­ре да го пока­жат откол­ко­то назо­ват, що се касае за про­даж­би на мъже.

- Жените раз­гра­ни­ча­ват меж­ду нюан­си­те на цве­то­ве по-лес­но. За дизай­на на опа­ков­ка на жен­с­ки пар­фюм това озна­ча­ва игра от цве­то­ве и нюан­си, коя­то ще бъде въз­при­е­та доб­ре от жена­та. За мъже­те нюан­си­те не се пре­по­ръч­ват, солид­ни­те и ясни тоно­ве са мно­го по-обе­ща­ва­щи във въз­дейс­т­ви­е­то си.

- Мъжете харес­ват пре­дим­но синьо, а жени­те пре­дим­но чер­ве­но. По-ско­ро не се дове­ря­вай­те на това твър­де­ние, тъй като същес­т­ву­ва научен спор.

Отговорът на поста­ве­но­то в загла­ви­е­то нера­вен­с­т­во е към момен­та неиз­вес­тен. По отно­ше­ние на цве­то­ве­те оба­че виж­да­ме доб­ри­те пре­дим­с­т­ва на жените.

Следват още раз­ли­чия, след­ват на Marketing-College.com в идни­те дни:)

4 Responses to Жена + жена > от двама мъже?

  • Иска ми се да спо­де­ля нещо относ­но харес­ва­не­то на чер­ве­но­то и синьо­то. Честно каза­но не съм мно­го съг­лас­на с това твър­де­ние (призна­вам, че може да съм и мал­ко прист­рас­т­на, тъй като имам сла­бост към синьо­то :)). Имам чув­с­т­во­то, че това е сте­ре­о­тип, нала­ган още от дет­с­тво­то с купу­ва­не­то на розо­во-чер­ве­ни дреш­ки и играч­ки за моми­че­та­та и сини таки­ва за мом­че­та­та. От дру­га стра­на същес­т­ву­ва и тази идея, че чер­ве­но­то е сим­вол на при­те­га­тел­на­та сила на жени­те, а синьо­то излъч­ва стил и кла­са. Не съм се обръ­ща­ла към ста­тис­ти­ки и про­уч­ва­ния, но розо­во­то напри­мер, в послед­ни­те годи­ни, навле­зе мно­го сери­оз­но в мъж­ка­та мода, кое­то от една стра­на пре­чуп­ва сте­ре­о­ти­пи­те, но от дру­га ни кара да се замис­лим за ево­лю­ци­я­та на мис­ле­не­то при жени­те и мъже­те. (Понятията мет­ро­сек­су­а­лен мъж и еман­ци­пи­ра­на жена спо­ред мен оказ­ват доста голя­мо вли­я­ние вър­ху вку­со­ве­те, сле­до­ва­тел­но и в мар­ке­тин­го­ви­те стратегии)

  • Коментарът ти, Гери, е мно­го точен и показ­ва отно­си­тел­ния харак­тер на твър­де­ни­е­то. Благодаря@

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *