Запей ми бакалино: Кога българските супермаркети ще издадат своите хитове?

by gatekeeper on 07.01.2011

След като ули­ци­те и кон­к­рет­но стъл­бо­ве­те са оки­чен с рек­лам­ни пана и табел­ки на воде­щи и по-мал­ко извес­т­ни супер­мар­ке­ти (рек­лам­на табел­ка на Лидл до тази на някой квар­та­лен мага­зин), въз­ник­на за мен въп­ро­сът, как­ви са алтер­на­тив­ни­те сред­с­тва за рек­ла­ма по маш­ру­та на даде­на линия. Защо вери­ги­те си заглу­ша­ват вза­им­но рек­лам­ни­те сиг­на­ли и къде е креативността?
Приятно бях изне­на­дан, кога­то забе­ля­зах рек­ла­мен клип на Пени в авто­бус­на линия на град Варна (Bus Tv), под­ход, кой­то е алтер­на­ти­вен на рек­лам­ни­те пана по стъл­бо­ве за освет­ле­ние. Самият клип е като слайд пре­зен­та­ция, показ­ва­ща раз­лич­ни час­ти от асор­ти­мен­та (напит­ки, био, и т.н.). Текстът: ” Пени, пени, пени избе­ри! Време и пари спес­ти”. Няма да комен­ти­рам самия клип, нис­ко­бю­джет­но изпъл­не­ние с посла­ние: “Бързо и евти­но”. (Предлагам ста­ти­я­та: Бързо и евти­но, това ли иска­ме в супер­мар­ке­ти­те? )

Кога бъл­гар­с­ки­те супер­мар­ке­ти ще изда­дат сво­и­те пър­ви хито­ве? Не се касае за иро­ния, това е прак­ти­ка, коя­то е сил­но раз­прос­т­ра­не­на в запад­ни­те стра­ни. Рекламните песе­ни преслед­ват две основ­ни цели: укреп­ва­не на ритейл мар­ка­та и/или сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те.

Ще дам някол­ко при­ме­ра от Германия, къде­то вся­ка по-голя­ма вери­га има не една, а някол­ко пес­ни, с кои­то са позна­ти на сво­и­те клиенти:

  • Едека — най-голи­ми­ят тър­го­вец на бър­зо­о­бор­т­ни сто­ки в Германия с обо­рот на цяла­та гру­па от 42 мили­ар­да евро. Рекламната песен пред­ста­ве­на в ста­ти­я­та сла­га акцент вър­ху фир­ме­на­та кул­ту­ра на вери­га­та,  пред­ла­га­ни­те от тях сто­ки, под­бо­ра и качес­т­во­то им, здра­вос­лов­ния харак­тер на арти­ку­ли­те, раз­ли­ки­те им от кон­ку­рен­ци­я­та. Водещо посла­ние: ” Ние оби­ча­ме хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти”. В съз­на­ни­е­то ми изник­ва обра­за на вери­га­та Пикадили, коя­то може да пол­з­ва кли­па като бази­сен за своя рек­ла­ма. Рекламна песен Едека (youtube)
  • Кауфланд — позна­та вери­га на нашия пазар с голе­мия си асор­ти­мент и гаран­ци­я­та за нис­ки цени. В пред­ста­ве­на­та песен не e спо­ме­на­та и една дума за нис­ки цени. Акцентът е качес­т­во­то на обслуж­ва­не, сър­деч­ност­та и готов­ност­та за помощ, с коя­то еки­път на Кауфланд тре­ти­ра сво­и­те кли­ен­ти. Песента пред­ста­вя пер­со­на­ла като ком­пе­тен­тен и при­ятел­ки наст­ро­ен.  Водещ мотив: ” Една стра­нa — твоя свят, в кой­то все­ки един човек е важен”. Забелязва се корен­но раз­лич­но­то посла­ние от това на Едека.
    Рекламна песен Кауфланд (youtube)

Песните имат добро зву­че­не близ­ко по стил на поп музи­ка­та. Интересното е, че пове­че­то потре­би­те­ли оце­ня­ват пес­ни­те с нега­ти­вен знак, кое­то поста­вя под въп­рос избра­ния стил, тем­по, ритъм и послние на музиката.

Въпреки това,  сме сви­де­те­ли на едно рек­лам­но сред­с­тво, кое­то може  да наме­ри поч­ва и на бъл­гар­с­кия пазар. Не само про­из­во­ди­те­ли, но тър­гов­ци могат да извле­кат пол­зи от това.

Очаквайте в бло­га: Музиката в мага­зи­на и ней­ни­те стра­нич­ни ефек­ти: от джо­ба на кли­ен­та до него­во­то настроение.

Авторски мате­ри­ал: www.marketing-college.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *