За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

by gatekeeper on 04.05.2011

Връзката меж­ду дете­то и бон­бо­ни­те е нераз­рив­на. От дет­с­ки­те си годи­ни се сещам, че в мага­зи­на на село има­ше само 2 ‑3 вида захар­ни бон­бо­ни. Едни от тях бяха вио­лет­ки­те, кои­то нами­ра чес­то сво­е­то мяс­то в ръце­те на при­яте­ли­те ми.
Годините оба­че се про­ме­нqт. Днес раз­но­об­ра­зи­е­то от слад­ки, бон­бо­ни е далеч по-голя­мо, а и най-вече деца­та не са същи­те. Те са запоз­на­ти с най-нови­те тех­но­ло­гии, те са в също­то вре­ме и в кон­такт с мно­го по-слож­на и дина­мич­на сре­да — гово­рят по теле­фо­на, пра­щат ймей­ли, гле­дат теле­ви­зия, игра­ят онлайн и веро­ят­но си пишат домаш­но­то. Езикът им е изпъл­нен с мно­жес­т­во сък­ра­ще­ния — lol (laugh out loud), lmk (let me know), а на бъл­гар­с­ки вс. (всич­ки), др. (друг) и т.н. Освен това те мис­лят по-бър­зо и се впе­чат­ля­ват по-труд­но. С дру­ги думи, връз­ка­та меж­ду дете­то и захар­ни­те лаком­с­т­ва­та се променя.

А за паза­рът, паза­рът е изклю­чи­тел­но голям — в САЩ бро­ят на деца­та и мла­де­жи­те е бли­зо 35 мили­о­на, годиш­но хар­чат бли­зо 180 мили­ар­да, като една зна­чи­тел­на част от тях е за захар­ни изку­ше­ния. Подобен пазар не бива да се пре­неб­рег­ва (дори и в България, къде­то общи­те раз­хо­ди­те на деца­та са от поря­дъ­ка на десет­ки милиони).
За да част от този пазар, тър­гов­ци­те могат да след­ват някол­ко основ­ни­те съвета:

- в мага­зи­нът рега­лът за захар­ни бон­бо­ни и дру­ги слад­ки не бива да отсъс­т­ва, дес­ти­на­ция, коя­то е задъл­жи­тел­на от глед­на точ­ка на най-мал­ки клиенти

- как­то съм посоч­вал и в дру­ги ста­тии, слад­ки­те тряб­ва да са раз­по­ло­же­ни на ниво­то на очите

- на все­ки 6 или 12 месе­ца би след­ва­ло да се въвеж­дат нови мар­ки и видо­ве бон­бо­ни (захар­ни слад­ки). Разнообразието е от реша­ва­що значение.

- в сфе­ра­та на мър­чен­дай­зин­га е важ­но обозна­че­ни­е­то на рега­ли­те, как­то и всич­ки допъл­ни­тел­ни сред­с­тва (дис­п­леи, гра­фи­ки по пода на мага­зи­на), кои­то привли­чат вни­ма­ни­е­то на деца­та. Въвеждането на тема­тич­ни про­мо­ции е обе­ща­ващ подход.

- кръс­тос­ва­не­то на про­мо­ци­и­те и про­даж­би­те чрез ком­би­на­ция с арти­ку­ли като игра­чи, дет­с­ка закус­ка и т.н.

- тър­го­ве­цът би след­ва­ло най-гор­до да гово­ри тех­ния език чрез атмос­фе­ра­та на мага­зи­на си, да изпол­з­ва тех­ни­те цве­то­ве, сък­ра­ще­ния, кар­ти­ни от живо­та им, с кои­то да е по-близ­ко до тях.

Могат да бъдат посо­чен и дру­ги направ­ле­ния, но най-важ­но­то оста­ва обра­зо­ва­не­то на дете­то и съпът­с­тва­не­то в него­во­то здра­вос­лов­но раз­ви­тие. Със сигур­ност, вед­нъж израс­на­ли деца­та ще оце­нят качес­т­во­то на начи­на си на живот — това качес­т­во може да се зало­жи от най-ран­на въз­раст чрез тър­го­ве­ца, кой­то го въз­пи­та­ва чрез асор­ти­мен­та и сер­ви­за си здра­вос­лов­но и огго­вор­но, потре­би­тел­с­ко поведение.

 

4 Responses to За децата с наслада: Как да продаваш сладки в магазина?

 • Аз пък измис­лих нещо, кое­то би било доста инте­рес­но, ако се при­ло­жи на прак­ти­ка. Ако 50 мет­ра пре­ди мага­зи­на се изка­ра една мал­ка постав­ка с някол­ко кутии с бон­бо­ни-мос­т­ри, от кои­то деца­та могат да си взи­мат като мина­ват, би било стра­хот­но. Детето си взи­ма, изяж­да слад­ки­ша, харес­ва го супер мно­го и след точ­но 50 мет­ра виж­да мага­зин за лаком­с­т­ва. Е как да не влез­не да се възползва. 🙂

  Поздрави,
  Борислав.

 • Priming, нека така да го наречем:)

 • duke@abv.bg'
  Yankov says:

  Като ще про­да­ва­ме на деца, нека раз­по­ло­жим ваф­ли, бон­бон­ки, меден­ки и дру­ги подоб­ни лаком­с­т­ва под ниво­то на очи­те на въз­рас­тен човек. Нали тези деца като минат покрай рега­ла тряб­ва да посег­нат и да граб­нат една вафла 🙂

 • Да, напъл­но съм съг­ла­сен. Но и сами­те роди­те­ли са фено­ве на слад­ко­то. Чести виж­да­ме, как мал­ки­те деца успят да изврън­кат роди­те­ли­те си:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *