За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

by gatekeeper on 15.04.2011

Портокаловият сок съпът­с­ва живо­та на мно­го хора, от домаш­но­то пар­ти през фир­ме­ни­те съби­ра­ния до изли­за­не­то на кафе с при­ятел. Не би било допус­ти­мо за една ува­жа­ва­на мар­ка да не пред­ла­га нату­ра­лен сок с вку­са на пор­то­кал. За една ува­жа­ва­на мар­ка е също недо­пус­ти­мо да про­ме­ня дизай­на на утвър­ден свой про­дукт, без да извър­ши задъл­бо­че­но по харак­те­ра си изслед­ва­не относ­но пред­по­чи­та­ни­я­та на сво­и­те клиенти

Героят на днеш­на­та ста­тия е пор­то­ка­ло­ви­ят сок Tropicana. С цел да привле­че нови кли­ен­ти, пред­ста­ви нещо ново и раз­ли­чи­мо в сво­я­та кате­го­рия от про­дук­ти, сиг­на­ли­зи­ра в обно­вен фор­мат сво­и­те цен­нос­ти, Пепси инвес­ти­ра бли­зо 35 мили­о­на дола­ра в модер­ни­зи­ра­не­то на дизай­на на сока Tropicana. Проектът за нов дизайн бе въз­ло­жен през 2009 годи­на на рек­лам­на­та аген­ция Арнел Груп. В най-общи очер­та­ния доб­ре позна­тия пор­то­кал про­ни­зан от слам­ка от опа­ков­ка­та на про­дук­та бе заме­нен със сла­ба на кон­т­раст чаша пъл­на с пор­то­ка­лов сок. В цве­то­ва­та гама ста­ро­то синьо ( сим­вол на кал­ций), зеле­но­то ( целу­ло­за) и оран­же­во оси­ро­тя­ха, като оста­на само оранжево.

Какви бяха послед­с­тви­я­та? Продажбите на Tropicana спад­на­ха с 20 про­цен­та за пери­о­да декем­в­ри — фев­ру­а­ри в срав­не­ние с пред­ход­на­та годи­на.  Това нака­ра ком­па­ни­я­та да вър­не ста­ра­та опа­ко­ва за по-мал­ко от 2 месе­ца. Освен загу­бе­на­та инвес­ти­ция от 35 мило­на за раз­ви­ти­е­то на опа­ков­ка­та, дру­ги 27.3 мили­о­на бяха “изпус­на­ти” пора­ди сни­же­ние в продажбите.

Вероятните при­чи­ни са били на обект на ана­лиз от някол­ко изслед­ва­ния. Според едно от тях воде­ща­та при­чи­на е нега­тив­но­то мне­ние на една мал­ка, но гла­со­ви­та част от потре­би­те­ли­те ( око­ло 1 про­цент), кои­то са успе­ли да раз­гла­сят сво­и­те нагла­си чрез соци­ал­ни­те медии.  Друга въз­мож­на при­чи­на е фак­тът, че нови­ят дизайн не е бил кому­ни­ки­ран успеш­но, пора­ди кое­то кли­ен­ти­те  не са били в със­то­я­ние да раз­поз­на­ят ста­рия про­дукт с нова опа­ко­ва на сами­те рега­ли в супер­мар­ке­ти­те. Застъпено е също и мне­ни­е­то, че греш­ки­те дове­ли до неус­пеш­на­та модер­ни­за­ция на опа­ков­ка­та имат чис­то тех­ни­чес­ки харак­тер в сми­съ­ла на ети­кет, инфор­ма­ци­он­на струк­ту­ра, сим­во­ли­ка на кар­ти­ни­те и т.н.

Каквито и да при­чи­ни­те, всич­ки те носят логич­но обяс­не­ние за про­ва­ла на модер­ни­зи­ра­на­та опа­ков­ка. Вместо да привле­кат вни­ма­ни­е­то на сво­и­те кли­ен­ти и про­во­ки­рат тех­ни­те поло­жи­тел­ни емо­ции и нагла­си, спе­ци­а­лис­ти­те са дове­ли със сво­я­та кре­а­тив­ност до загу­би в мили­о­ни дола­ри. Посоченият при­мер е дока­за­тел­с­т­во за това, че задъл­бо­че­ни­те пазар­ни изслед­ва­ния и ана­ли­зът на това, как кли­ен­ти­те биха реа­ги­ра­ли на нов про­дук­тов дизайн, са жиз­не­но­важ­ни за една успеш­на компания.

11 Responses to За портокаловия сок с любов: Как да загубиш 27.3 милиона?

 • nadia.pyrvanova@gmail.com'
  Nadinka says:

  Интересна ста­тия 🙂
  Странно, че така­ва голя­ма ком­па­ния не е напра­ви­лан нуж­ни­те про­уч­ва­ния. Обикновено голе­ми­те и осо­бе­но мул­ти­на­ци­о­нал­ни­те комап­нии пръс­кат страш­но мно­го пари за market researches, product testing, про­уч­ва­не на потре­би­тел­с­ки­те нагла­си и вся­как­ви чуде­са на науката.

 • Сумата от 35 мили­о­на ми се стру­ва пове­че от мно­го. Явно, никой не е пред­па­зен от греш­ки. От дру­га стра­на оста­ва вър­п­ро­сът, докол­ко product redesign тряб­ва да бъде извър­ше­но от вън­ш­ни фир­ми или от сама­та компания. 

  Мерси за комен­та­ра ти.

 • nadia.pyrvanova@gmail.com'
  Nadinka says:

  Точно това е стран­но­то, че оче­вид­но са се изтръс­ка­ли доста, а резул­та­тът е ужа­сен. Може би въп­ро­сът е — на кого са се дове­ри­ли да изпъл­ни про­ек­та 🙂 Петър Арнел не ми гово­ри нищо като рек­лам­на аген­ция. Малко пове­че инфо имаш ли?

 • Петър Арнел е дирек­то­рът и соб­с­тве­ник на аген­ци­я­та, било е голям про­вал в кари­е­ра­та ми. Разгледай този линк.
  http://www.youtube.com/watch?v=WJ4yF4F74vc&playnext=1&list=PLC2376F848C2707A2

 • businessbox@dir.bg'
  des says:

  Аз съм поч­ти убе­де­на, че пре­ди да се взе­ме това ради­кал­но мени­джър­с­ко реше­ние за про­мя­на на дизай­на на един от най- про­да­ва­ни­те им соко­ве, ком­па­ни­я­та опре­де­ле­но си е напра­ви­ла свои про­уч­ва­ния, кои­то са пока­за­ли, че едно осве­жа­ва­не и лека про­мя­на в опа­ков­ки­те ще се отра­зят пози­тив­но. Може би са започ­на­ли да губят паза­рен дял спря­мо дру­ги нови мар­ки.…. Изпълнителя на поръч­ка­та, че не е свър­шил доб­ра рабо­та — ясно е. Но тес­т­ва­не­то на отно­ше­ни­е­то на клиентите…и под­го­тов­ка­та на плас­мен­т­на­та поч­ва- това е рабо­та на мар­ке­то­ло­зи­те на сама­та ком­па­ния, те са там за да инден­ти­фи­ци­рат проб­ле­ми влю­чи­тел­но и да под­гот­вят лаун­ч­ва­не­то на про­дук­та- или дори да го въз­ло­жат лауч­ва­не­то на вън­ш­ни фир­ми, те тряб­ва да го координират.….….….….та,мога да си пред­ста­вя кол­ко гла­ви са хвърчали:)Ми така е..Пепси мепси..понякога таки­ва мощ­ни фир­ми се самозабравят..

 • iva_valerieva@abv.bg'
  Ива Бонева says:

  Аз иск­ре­но вяр­вам в мне­ни­е­то на потре­би­те­ли­те. Попитайте някол­ко души (аз го напра­вих с два­ма­та си домаш­ни за точ­но 1/2 мину­та) коя от две­те опа­ков­ки би ги нака­ра­ла да посег­нат към сока и коя — да го отми­нат. Уверявам ви, че поне 95% от попи­та­ни­те ще ви кажат, че пър­ва­та опа­ков­ка е по-предиз­вик­ва­ща покуп­ка. Защо?
  — съз­да­ва впе­чат­ле­ние на све­жест (зара­ди кон­т­рас­т­ни­те и наси­те­ни цветове)
  — съз­да­ва впе­чат­ле­ние за нату­рал­ност (зара­ди слам­ка­та в портокала)
  — по-види­ма е на рафта.
  Погледнете сега нова­та опа­ков­ка — бле­до оран­же­ви­ят сок съз­да­ва впе­чат­ле­ние за раз­ре­де­на теч­ност и огром­ни­ят над­пис вър­ху него “100% нату­рал­ност” само съз­да­ва усе­ща­не­то за изма­ма … Може би дизай­нът е по-моде­рен, но дали дизай­нът на соко­ве има нуж­да да изглеж­да моде­рен? Ако гово­рим за нату­рал­ност и естес­т­ве­ни със­тав­ки, със сигур­ност модер­но­то не е решение …
  Пепси са вло­жи­ли мно­го пари в research, но спо­ред мен са про­пус­на­ли да тес­т­ват нова­та опа­ков­ка спря­мо ста­ра­та пре­ди launch‑а … или ако са напра­ви­ли тес­та, не са зада­ли пра­вил­ни­те въпроси.

 • - Des — про­мя­на­та явно не е била лека как­то виж­да­ме, дори и пла­вен пре­ход не е откриавем.

  - Ива — някои от кли­ент­с­ки реак­ции по 2‑та опа­ко­ва са били, че тя съз­да­ва впе­чат­ле­ние за нека­чес­т­вен и евтин сок от пор­то­кал. Те са искат ли да привле­кат нови кли­ен­ти, за това са модернизирали.…допър е въп­ро­сът ти!

 • businessbox@dir.bg'
  des says:

  Да:) Може би тук исти­на­та се крие в това, кое­то под­чер­та­ваш- Лека, плав­на промяна.

  Проблем на мно­го хора в този вид биз­нес е, че не са тър­пе­ли­ви, а искат да напра­вят ФУРОР…когато се отна­сяш към мар­ке­тин­га като игра на покер и това може да се случи:)

 • Фурорът оба­че има два зна­ка пози­ти­вен и нега­ти­вен:) но как­то каз­ва един друг чита­тел, те от пеп­си пари имат..комар ги ухапало..

 • not@abv.bg'
  Ежко Бежко says:

  Ще се съг­ла­си­те ли, че един­с­т­ве­но­то добро попа­де­ние на нова­та опа­ков­ка е оран­же­ва­та капач­ка с листенцето?

 • Да и на мен това ми беше напра­ви­ло впечатление.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *