Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

by gatekeeper on 08.06.2011

Хубаво би било, ако може да поглед­нем в крис­тал­но къл­бо и то да ни пред­ска­же, кол­ко ще про­да­ва­ме, кол­ко ще е рен­та­бил­ност­та ни, кол­ко ще е пазар­ния ни дял и т.н. Звездите не ни гово­рят, моде­ли­те го пра­вят. Разбира се, тър­сят се гадатели.

Кои моде­ли е след­ва­щи­ят въп­рос? Невронни мре­жи (neural networks) и логит моде­лът (multinomial logit model) са вари­ан­ти на мето­ди­ка, коя­то може да изклю­чи­тел­на полез­на в това начи­на­ние. Изкуствените нев­рон­ни мре­жи се изпол­з­ват в инден­ти­фи­ка­ци­я­та на потен­ци­ал­ни кли­ен­ти, сег­мен­та­ция — заслу­же­но, някои спе­ци­а­лист го нари­чат ино­ва­ти­вен инс­т­ру­мент в бизнеса.

В дру­гия край на бок­со­вия ринг са логит моде­ли­те, кои­то на база “пред­сказ­ва­щи” про­мен­ли­ви (неза­ви­си­ми про­мен­ли­ви) пред­сказ­ват веро­ят­ност­та, с коя­то кли­ен­тът пра­ви даден избор. Моделът е под­хо­дящ за при­ме­рен раз­чет от веро­ят­нос­ти (на избор) за отдел­ни про­дук­ти в кон­ку­рен­т­на среда.

Изследвания показ­ват, че neural networks моде­ли­те са по-доб­ри от logit в пред­сказ­ва­не на пазар­ния дял на даден бранд.

Ако иска­те да се задъл­бо­чи­те в тема­та Ви пре­по­ръч­вам след­на­та публикация:

Аgrawal, D (1996) : Market Share Forecasting: An Empirical Comparison of Artificial Neural Networks and
Multinomial logit Model

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *