Звездите не ни говорят: Методи за предсказване на пазарния дял

by Мартин Стефанов on 08.06.2011

Хубаво би било, ако може да пог­лед­нем в крис­тално кълбо и то да ни пред­с­каже, колко ще про­да­ваме, колко ще е рен­та­бил­ността ни, колко ще е пазар­ния ни дял и т.н. Звез­дите не ни гово­рят, моде­лите го пра­вят. Разбира се, тър­сят се гадатели.

Кои модели е след­ва­щият въп­рос? Нев­ронни мрежи (neural networks) и логит моде­лът (multinomial logit model) са вари­анти на мето­дика, която може да изк­лю­чи­телна полезна в това начи­на­ние. Изкус­т­ве­ните нев­ронни мрежи се изпол­з­ват в инден­ти­фи­ка­ци­ята на потен­ци­ални кли­енти, сег­мен­та­ция — зас­лу­жено, някои спе­ци­а­лист го нари­чат ино­ва­ти­вен инс­т­ру­мент в бизнеса.

В дру­гия край на бок­со­вия ринг са логит моде­лите, които на база “пред­с­каз­ващи” про­мен­ливи (неза­ви­сими про­мен­ливи) пред­с­каз­ват веро­ят­ността, с която кли­ен­тът прави даден избор. Моде­лът е под­хо­дящ за при­ме­рен раз­чет от веро­ят­ности (на избор) за отделни про­дукти в кон­ку­рен­тна среда.

Изс­лед­ва­ния показ­ват, че neural networks моде­лите са по-добри от logit в пред­с­каз­ване на пазар­ния дял на даден бранд.

Ако искате да се задъл­бо­чите в темата Ви пре­по­ръч­вам след­ната публикация:

Аgrawal, D (1996) : Market Share Forecasting: An Empirical Comparison of Artificial Neural Networks and
Multinomial logit Model

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>