Игра на куче и котка: Мястото им в печатната реклама

by gatekeeper on 03.05.2011

Преди вре­ме люби­мо­то коте или най-вер­ни­ят при­ятел на чове­ка, куче­то, са има­ли само мал­ка колиб­ка или мес­тен­це с панич­ка хра­на, до коя­то да се наста­нят. В днеш­ния ден Маца и Шаро се чув­с­т­ват мно­го по-ком­фор­т­но и сигур­но в спе­ци­ал­но уши­ти дре­хи, със заст­ра­хов­ка, а как­то виж­да­ме и в някои рек­ла­ми с про­те­зи или по-ско­ро хра­ни, кои­то пазят зъби­те им. Тяхната роля се е про­ме­ни­ла през послед­ни­те десе­ти­ле­тия — те са част от семейс­т­во­то, най-добър при­ятел и спът­ник в живо­та. С това те допри­на­сят по зна­чим начин за качес­т­во­то на човеш­кия живот.

Шаро и Маца учас­т­ват актив­но и в рек­ла­ма­та. Там те най-чес­то игра­ят и глав­ни, и вто­рич­ни роли, с кои­то съз­да­ват наст­ро­е­ние и при­ят­на атмос­фе­ра, в коя­то да бъде въз­при­е­та рек­ла­ма­та. Предлагам при­мер, кой­то не от печат­на­та рек­ла­ма, но засви­де­тел­с­т­ва, как­во озна­ча­ва куче­то в тона на добро­то настроение.

Котките не оста­ват по-назад. В тази рек­ла­ма на IKEA чув­с­т­во­то за ком­форт, щас­тие, задо­во­ле­ност е пре­да­де­но по успе­шен начин

В най-общ план може се спо­ме­не, че живот­ни­те съз­да­ват позив­на нагла­са към рек­ла­ми­ра­ния про­дукт. Те се изпол­з­ват като основ­ни­те носи­те­ли на човеш­ки цен­нос­ти и пове­де­ние — лоял­ност, доб­ри­на, сър­деч­ност, гле­зе­не, а поня­ко­га дори и агре­сия. Животните са уни­вер­сал­ни меди­а­то­ри на асо­ци­а­ции, те имат свое зна­че­ние в отдел­ни­те кул­тур­ни и пора­ди това за рек­лам­ни­те аген­ции не е нуж­но те (живот­ни­те) да бъдат “заре­де­ни” със спе­ци­ал­но зна­че­ние. С дру­ги думи, се касае за рек­лам­на ефективност. 

С поглед към печат­на­та рек­ла­ма попад­нах на едно изслед­ва­не, кое­то по впе­чат­ля­ващ начин обоб­ща­ва инте­рес­ни фак­ти за печат­на­та рек­ла­ма и мяс­то­то на Шаро и Маца в тях. Кой от тях се показ­ва по-чес­то? Вероятно ли е да попад­нем на рек­ла­ма с тях­на роля? На тези и дру­ги въп­ро­си отго­ва­рят след­ва­щи­те редове:
— от 4565 ана­ли­зи­ра­ни рек­ла­ми в спи­са­ния 132 са изпъл­не­ни с учас­ти­е­то на кот­ка, куче или два­ма­та актьо­ра заедно.
— с удо­вол­с­т­вие съоб­ща­вам на почи­та­те­ли­те на кот­ки­те, че куче­та­та са пред­по­чи­та­ни от рек­лам­ни­те аген­ции - те се появя­ват като мотив или осно­вен носи­тел на рек­лам­но­то посла­ние в над 70 про­цен­та от случаите.
— в кон­к­рет­но­то изслед­ва­не се оказ­ва, че Маца и Шаро се появя­ват по-чес­то в рек­ла­ми на про­дук­ти извън кон­тек­с­та на домаш­ни­те любим­ци — non pat products
— клю­чо­ва или вто­рос­те­пен­на роля игра­ят те? В 60 про­цен­та от ана­ли­зи­ра­ни­те рек­ла­ми куче­то и (или) кот­ка­та са игра­е­ли основ­на­та роля.

В поре­ди­ца от фак­ти, ще оста­вя послед­на­та питан­ка за Вас. Според Вас с как­ви чер­ти на харак­те­ра се изоб­ра­зя­ват най-чес­то Маца и Шаро — като хора с човеш­ки чер­ти или с харак­те­рис­ти­ки­те при­съ­щи за тех­ния нрав и поро­да на дома­шен любимец?

3 Responses to Игра на куче и котка: Мястото им в печатната реклама

  • stojanka_s@abv.bg'
    stefanova says:

    ВЯРНО И УСПЕШНО!

  • Наистина доста инте­рес­но Марто. Според мен мар­ке­тин­гът и пси­хо­ло­ги­я­та са тол­ко­ва тяс­но свър­за­ни, че няма накъ­де. Мисля си, че тряб­ва да започ­нем да пишем пове­че в тази насока.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *