Излагането на стоки в търговския обект влияе върху имиджа на магазина

by gatekeeper on 08.10.2011

Идва сту­де­но­то вре­ме, а с него се пораж­да и жела­ни­е­то човек да пре­ка­ра по-дъл­го вре­ме на топ­ло и при­ят­но мяс­то. Под при­ят­но мяс­то може да се раз­би­ра и близ­ки­ят мол или мага­зин, в кой­то оби­ча­ме да пазаруваме.

Есен е, и се оказ­ва­ме в мага­зин пре­из­пъл­нен със сто­ка изло­же­на на десет­ки рега­ли, а на сами­те пре­ход­ни пъте­ки се над­лъг­ват по висо­чи­на раз­лич­ни кар­то­не­ни, плас­т­ма­со­ви, раз­но­об­раз­ни по цвят и фор­ма щен­де­ри (- нарат­ко дис­п­лей), на кои­то са изло­же­ни про­дук­ти на про­мо­ция . В един по-широк сми­съл, под поня­ти­е­то дис­п­лей могат да се раз­би­рат всич­ки фор­ми на изла­га­не­то на даде­на про­дук­ция — на поли­ца, ока­че­на, на допъл­ни­те­лен регал, сем­п­ло захвър­ле­на в тър­гов­с­ка колич­ка и т.н.  Излагане на сто­ки в тър­гов­с­ки обект оказ­ва същес­т­ве­но вли­я­ние вър­ху въз­при­я­ти­е­то на кли­ен­та и готов­ност­та му за покупка.

За да се обяс­ни, защо е нуж­но, тър­гов­ци­те да заде­лят доста­тъч­но вре­ме и сред­с­тва за офор­м­ле­ни­е­то на пазар­на­та сре­да и кон­к­рет­но на начи­на, по кой­то е пре­зен­ти­ра­на даде­на сто­ка, ще изхо­дим от едно общо­чо­веш­ко усе­ща­не — чув­с­т­во­то на удов­лет­во­ре­ност и ком­форт, кое­то съз­да­ва доб­ре под­ре­де­ния, аран­жи­ран и орга­ни­зи­ран в под­хо­дя­ща по отно­ше­ние на атмос­фе­ра­та, цени­те, офор­м­ле­ни­е­то на сто­ка­та мага­зин. Качествата на пер­со­на­ла и всич­ки при­ле­жа­щи фун­к­ции на даден мага­зин (пр. сер­виз) при­да­ват край­ния привкус.

Направеното опи­са­ние отго­ва­ря на един добър тър­гов­с­ки имидж — начи­на, по кой­то кли­ен­тът дефи­ни­ра в съз­на­ни­е­то си даден тър­го­вец, въз­при­я­тие, кое­то от час­ти се бази­ра на фун­к­ци­о­нал­ни­те качес­т­ва на мага­зи­на (дизайн на мага­зи­на, цено­ви клас, и т.н.), а от дру­га стра­на и на пси­хо­ло­ги­чес­ки­те отпе­ча­тъ­ци, кои­то той оста­вя — чув­с­т­во на при­над­леж­ност, топ­ли­на, въо­ду­шев­ле­ние, приятелство.

Изброените емо­ции или афек­ти са инди­ви­ду­ал­ни и мно­го­ли­ки сред пъс­т­ра­та ауди­то­рия на кли­ен­те­ла­та. Но в при­ро­да­та си, те са общи човеш­ки емо­ции, кои­то са след­с­твие от пазар­на­та сре­да и ней­ни­те харак­те­рис­ти­ки. Излагането на сто­ка­та в дис­п­леи е  кон­к­ре­тен при­мер за това, как физи­чес­ки­ят атри­бут на даден тър­гов­с­ки обект, води към послед­с­твия, кои­то нами­рат отра­же­ние в  лич­нос­т­ни оцен­ки и впечатления.

Конкретизирано, каза­но­то до тук озна­ча­ва следното:

” Въображаемият Краси Попов, мъж на 45 годи­ни, вли­за в Пикадили, искай­ки да купи шоко­ла­ди за семейс­т­ва­то си. Вниманието му е оба­че привле­че­но от голя­ма лила­ва кра­ва, голям и още по-наси­те­но лилав дис­п­лей с още по ‑голям над­пис “Промоция”, а око­ло щен­де­ра  наред­ни кош­ни­ци пъл­ни с бон­бо­ни. Цената изби­ва очи­те, а име­то на бран­да и опи­са­ни­е­то на про­мо­ци­я­та види­ми от дру­гия край на мага­зи­на. Краси не издър­жа и си купува.”

Фактологически поглед­на­то, е нали­це дис­п­лей на сто­ка­та с отли­чи­ми и ярки цве­то­ве, привли­ча­щи вни­ма­ние. Цената е обозна­че­на ясно, про­мо­ци­я­та опи­са­на адек­ват­но и доб­ре види­ма. Аксесоари (кош­ни­ца­та, кра­ва­та) допъл­ват офор­м­ле­ни­е­то и съз­д­ват сре­да, в коя­то про­дук­тът може да бъде въз­при­ет в кон­тек­с­та на рек­лам­ни­те посла­ниа позна­ти от меди­и­те. Описаният начин на изла­га­не на сто­ка­та води до пре­ки пол­зи във фун­к­ци­о­на­лен сми­съл: Краси Попов пес­ти вре­ме и пари, забе­ляз­вай­ки бър­зо тър­сен про­дукт, на изгод­на цена. В след­с­твие на това, мага­зи­нът е привкя­къл вни­ма­ни­е­то на кли­ен­та, шан­сът за заку­пу­ва­не на дру­ги сто­ки се уве­ли­ча­ва. Атрактивността на кон­к­рет­на­та про­мо­ция спо­ма­гат фор­ми­ра­не­то на пози­тив­ни впе­чат­ле­ние чрез пре­на­ся­не­то на типич­ни за про­мо­ци­я­та качес­т­ва вър­ху ими­джа на мага­зи­на. Удовлетвореност и чув­с­т­во на при­над­леж­ност могат да бъдат лич­нос­т­но­то отра­же­ние на със­то­я­ла­та се покуп­ка в при­ят­на атмосфера.

Споменатите емо­ции са , как­то бе каза­но, инди­ви­ду­ал­ни. Отделните потре­би­тел­с­ки гру­пи вла­гат раз­лич­но зна­че­ние и важ­ност спря­мо аспек­ти­те на тър­гов­с­кия и имидж и тех­ни­те пър­во­из­точ­ни­ци: физи­чес­ки­те хара­те­рис­ти­ки на мага­зи­на и него­ви­те пред­ло­же­ния. Излагането на сто­ка­та в тър­гов­с­кия обект е една от тях. В слу­чай, че даде­ни­ят тър­го­вец иска да акцен­ти­ра вър­ху нея, то със сигур­ност тряб­ва да е наяс­но, дали него­ви­ят кли­ент я цени и е готов да я интег­ри­ра в соб­с­тве­ния си свят на емо­ции и възприятия.

 

2 Responses to Излагането на стоки в търговския обект влияе върху имиджа на магазина

  • stojanka_s@abv.bg'
    IWANOWA says:

    СЛЕД ПРОЧЕТЕНОТО ИЗПИТАХ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОСЕТЯ ЕДИН МОЛ!УСПЕХ!

Trackbacks & Pings

  • Marketing-College » Политически маркетинг в бакалията (супермаркета) says:

    […] Политически мар­ке­тинг в бака­ли­я­та (супер­мар­ке­та) Posted by Мартин Стефанов on 11.10.2011 Бях се впус­нал пре­ди някол­ко дена да разяс­ня­вам, че физи­чес­ки­те качес­т­ва на един мага­зин, в това чис­ло и раз­по­ло­же­ни­те в него дис­п­леи (щен­де­ри) за сто­ка имат пря­ко вли­я­ние вър­ху цели­те на кли­ен­та и инди­рек­т­но вър­ху него­ви­те емо­ции и цен­нос­ти. Възникналите емо­ции могат да бъдат чув­с­т­во на при­над­леж­ност, при­ятел­с­т­во, радост и т.н. (Излагането на сто­ки в тър­гов­с­кия обект вли­яе вър­ху ими…) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *