Измерете лоялността на своите клиенти! Ето как…

by gatekeeper on 20.12.2010

Последните някол­ко постин­га комен­ти­ра­ха тема­та за кли­ент­с­ка­та лоялност.

В рам­ки­те на relational marketing лоял­ност­та е все още обект на мно­жес­т­во изслед­ва­ния. Този постинг пред­ла­га на супер­мар­ке­ти и дру­ги тър­гов­ци метод (въп­рос­ник), с кой­то могат да изме­рят лоял­ност­та на сво­и­те кли­ен­ти като зави­си­мост меж­ду качес­т­во­то на про­да­ва­ни­те мар­ки, качес­т­во­то на сер­ви­за, ими­джа на мар­ки­те в асор­ти­мен­та и готов­ност­та на кли­ен­ти­те да пре­по­ръ­чат търо­ве­ца на при­ятел или дру­го лице.


На ска­ла от 1 до 7 (напъл­но несъг­ла­сен — напъл­но съг­ла­сен) кли­ен­тът дава сво­я­та оцен­ка по след­ни­те твърдения:
Качество на продуктите:

-Търговец на дреб­но пред­ла­га сто­ки с мно­го висо­ко качество.
‑Качеството на сто­ки­те е по-висо­ка от подоб­ни сто­ки в дру­ги магазини.
— Стоката  на  тър­го­ве­ца  има качес­т­во, кое­то не се про­ме­ня с времето.
— Търговцът  вина­ги отго­ва­ря на мои­те стан­дар­ти за качество.
— Качеството на сто­ки­те на тър­го­ве­ца вина­ги отго­ва­ря на очак­ва­ни­я­та ми.

Качество на сервиза:
— Сътрудниците на тър­го­ве­ца имат необ­хо­ди­ми­те уме­ния да ми помогнат.
— Получавам бър­зо­то обслуж­ва­не, кога­то паза­ру­вам при този търговец.
— Сътрудниците на тър­го­ве­ца се гри­жат за мен и  ми обръ­щат инди­ви­ду­ал­но внимание.
— Сътрудниците на тър­го­ве­ца са гото­ви да изля­зат на пътя, за да ми помогнат.
— Сътрудниците на тър­го­ве­ца са вина­ги учти­ви и при­ятел­с­ки настроени.

Имидж на про­дук­ти­те в асортимента
— Продуктите на тър­го­ве­ца имат мно­го добър бранд имидж.

Препоръка на търговеца:
—  Препоръчвам тър­го­ве­ца  на мои­те при­яте­ли и семейс­т­во­то си.

Събраните дан­ни се обра­бот­ват с логис­тич­на регресия.

Успех!

4 Responses to Измерете лоялността на своите клиенти! Ето как…

  • da33da@abv.bg'
    Даниел says:

    Полезни съве­ти

  • Между дру­го­то се забе­ляз­ва извес­т­но раз­ви­тие и дви­же­ние и по тези ета­жи на мар­ке­тин­га у нас. Можем да го видим напри­мер във вери­ги­те за хра­ни­тел­ни сто­ки като Фантастико и Билла. Мисля, че кога­то про­дук­ти­те и цени­те нямат тежест имен­но relational marketing е реше­ни­е­то за value added. Марто надя­вам се тази ста­тия да не я четат само хора от в супер­мар­ке­ти, а и от вери­ги­те за теле­ко­му­ни­ка­ции и прочие 🙂

    Весели праз­ни­ци!

  • I’m additionally interested in affilate and also search engine marketing.

  • Hey, really enjoyed this post! Shed light on a few things I didn’t understand. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *