Из архивите 2009:Новите ритейл формати

by gatekeeper on 03.02.2011

Аз лич­но засе­га не бих заку­пил нов ком­пю­тър, коле­ло или как­во­то и да е дру­го през мобил­ния си теле­фон. Но ско­ро тези вре­ме­на ще са повсе­мес­т­на реал­ност, тъй като удоб­ни­ят и лесен начин за паза­ру­ва­не ще бъде пред­по­чи­тан от все пове­че и пове­че хора.

Мобилната тър­го­вия и интер­нет мага­зи­ни­те са в само­то нача­ло на своя жиз­нен цикъл, тоест  във фаза­та на раз­ви­тие. Перспективите, кои­то се очер­тaват пред тези ритейл фор­ма­ти са голе­ми. Доказателството за това са не само тен­ден­ци­я­та към отва­ря­не­то на все пове­че онлайн мага­зи­ни, рек­ла­ми­ра­не­то на соф­ту­ер­ни­те пред­ло­же­ния, но и нарас­т­ва­що­то вре­ме и сред­с­тва, кои­то хора­та прекарват/харчат в интернет.

Сам Уолтън, осно­ва­те­ля на Wal ‑Mart  е на мне­ние, че “тай­на­та към успеш­ния ритейл биз­нес е да дадеш на кли­ен­ти­те си това, кое­то искат. Ако се замис­лиш от тво­я­та глед­на точ­ка като кли­ент, кли­ен­ти­те искат всич­ко: богат асор­ти­мент, въз­мож­но най-нис­ки­те цени, добър сер­виз, удоб­ни часо­ве за покуп­ка, без­п­ла­тен пар­кинг и т.н.”

За да аргу­мен­ти­рам екзис­тен­ци­ал­но­то пра­во на онлайн мага­зи­ни­те и мобил­на­та тър­го­вия, ще раз­гле­дам накрат­ко, как тези ритейл фор­ма­ти изпъл­ня­ват основ­ни­те фун­к­ции на все­ки търговец.

Bulk breaking —  фак­ти­чес­ки в интер­нет кли­ен­та има въз­мож­ност­та да заку­пи жела­ния от него брой арти­ку­ли. Разбира се и тук цен­та се покач­ва в зави­си­мост от това, дали кли­ен­та е готов да заку­пи пакет (при­мер­но 6 опа­ков­ки прах за пра­не) или една брой­ка от жела­ния продукт.

Customer Service — в онлайн мага­зи­на няма да ни напад­не про­да­вач, кой­то да ни пре­чи да раз­гле­да­ме пред­ла­га­на­та от него сто­ка или услу­га.  Целта на кли­ент­с­ки сер­виз е да улес­ни покуп­ка­та на даден про­дукт. Гореща линия, скайп връз­ка с опе­ра­тор или емайл допит­ва­не ще позво­лят на кли­ен­та да зада­ва сво­и­те въп­ро­си тога­ва, кога­то пожелае.

Information provision — в това отно­ше­ние интер­нет мага­зи­ни­те имат без­спор­но пре­дим­с­т­во, тъй като с някол­ко клик­ва­ния кли­ен­тът има въз­мож­ност да срав­ни раз­лич­ни про­дук­ти, да се инфор­ми­ра (при­мер­но чрез Pdf. fail) за цени, про­дук­то­ви харак­те­рис­ти­ки­те и т.н. Тоест кли­ен­тът има доб­ра­та въз­мож­ност да се само­об­ра­зо­ва за това, кое­то търси.

Product variety -  ако вле­зе­те в Otto. de, neckermann.de, quelle. de и т.н. ще откри­е­те, че само хипер­мар­ке­ти­те (big box stores) могат да се кон­ку­ри­рат в това отно­ше­ние с потен­ци­а­ла пред онлайн мага­зи­ни­те. Разбира се и в два­та слу­чая е нужен опре­де­лен опе­ра­ти­вен мащаб за да се достиг­не подоб­но про­дук­то­во предлагане.

Spatial Convience - онлайн мага­зи­нът е на един интер­нeт адрес раз­сто­я­ние, рабо­ти 24 часа 7 дни в сед­ми­ца­та. Може би не пред­ла­га един­с­т­ве­но мяс­то за паркиране.

Waiting and Delivery Time — ako онлайн мага­зи­на не раз­по­ла­га с добър спе­ди­тор или соб­с­тве­на сис­те­ма за достав­ки в рам­ки­те на 12 — 24 часа, посо­че­ни­те по-горе пре­дим­с­т­ва губят зна­чи­тел­на част от бля­съ­ка си. Дори и доб­ра­та цено­ва поли­ти­ка  не би ком­пен­си­ра­ла пове­че­то кли­ент­с­ки сег­мен­ти ( при­мер­но само сег­мен­та тър­сещ нис­ки цени), ако онлайн мага­зи­нът не доста­вя сто­ка­та в крат­ки интер­ва­ли.  Какво би ста­на­ло с мъжа, кой­то на обяд иска да купи цве­тя на жена си, за да може да може да я изне­на­да вечер­та?  Дългото чака­не на буке­та би го убило.

Съвременните онлайн мага­зи­ни оба­че са изпра­ве­ни пред мно­жес­т­во труд­нос­ти. В Германия има над 50000 онлайн мага­зи­на, кон­ку­рен­ци­я­та е голя­ма.  Изграждането на  имидж и попу­ляр­ност е осо­бе­но труд­но в интер­нет сре­да­та, а те сами по себе си  са осно­вен стълб на  успеш­на­та ритейл стратегия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *