Из архивите 2010: За новите пазари — вино в алуминиева кутийка

by gatekeeper on 08.01.2011

В про­це­са на съз­да­ва­не­то и въвеж­да­не­то на нов про­дукт на паза­ра, пър­ва­та и основ­на стъп­ка е тази на кон­цеп­ци­я­та на про­дук­та. В рам­ки­те на нея, освен че се раз­ра­бот­ва новия про­дукт, обмис­ля нов бранд или пре­на­ся вече същес­т­ву­ващ, на пре­ден план идва и про­ек­ти­ра­не­те на опа­ко­ва и дизайн.

Виното не е това, кое­то беше. Нов тренд в индус­т­ри­я­та е не бути­ли­ра­не, а него­во­то кон­сер­ви­ра­не. Опаковката е алу­ми­ни­е­ва кутий­ка. А нова­та тар­ге­ти­ра­на гру­па — мла­ди­те хора, оби­ча­щи соци­ал­ния живот, забав­ле­ния и пар­ти­та, оби­ча­щи предиз­ви­ка­тел­с­т­ва и раз­гра­ни­ча­ва­щи се от тра­ди­ци­он­ни­те люби­те­ли на вино. Говори се за осо­бе­но за поко­ле­ни­я­та Y и Z, кои­то са израс­т­на­ли в медий­на сре­да, ера­та на интер­не­та, с пред­по­чи­та­ние към всич­ко диги­тал­но, един ден може би и диги­тал­ни родители.

Това е нова ниша за виноп­ро­из­во­ди­те­ли­те. Виното в кен, е доб­ре при­ето сред мла­ди­те хора, тъй като е лес­но за само­об­с­луж­ва­не, шикоз­но, достъп­но и удоб­но. Виното в кен е нещо ново, модер­но, нещо, кое­то съот­ветсвва на начи­на им на живот и мла­ди­те могат да изпол­з­ват като сим­вол на ими­джа, кои­то искат да създадат.

Не е слу­чай­но, че се гово­ри и за гене­ра­ци­о­нен спор меж­ду поко­ле­ни­я­та пре­ди 80-те и поко­ле­ниe Y,  тъй като послед­ни­те кате­го­ри­зи­рат роди­те­ли­те си и по-въз­рас­т­ни от тях като хора с огра­ни­че­ни, ста­ри раз­би­ра­ния. Виното в кен, е начин да се раз­гра­ни­чат от тях. Налице са две гру­пи — Ние и Те.

От глед­на точ­ка на алу­ми­ни­е­ва­та опа­ков­ка, про­из­во­ди­те­ли­те виж­дат мно­жес­т­во плу­со­ве я нея. Централното пре­дим­с­т­во — алу­ми­ни­ят може да бъде на 100 про­цен­та пре­ра­бо­тен и нано­во изпол­з­ван в про­из­вод­с­тве­ния цикъл.

Традиционните кри­ти­ци на вино­то в кен оба­че заста­ват с аргу­мен­ти про­тив него. Виното не може да диша, да ста­рее, да запа­си вку­со­ви­те си качес­т­ва. Особено голе­ми опа­се­ния и нега­тив­ни нагла­си към про­дук­та има сред нации като Франция, Италия, къде­то нали­ва­не­то на вино от бутил­ка или бъч­ва, него­ва­та дегус­та­ция и съпът­с­та­щи­те комен­та­ри са изкус­т­во за пие­не на вино.

Така или инак, про­из­во­ди­те­ли­те се стре­мят към масо­вост на кон­су­ма­ци­я­та и към бър­зи обо­ро­ти в потреб­ле­ни­е­то, кои­то да гене­ри­рат печалби.

С дру­ги думи, ако бъл­гар­с­ки про­из­во­ди­тел реши за изна­ся вино за САЩ, то нека мине вся­ка една от фази­те в раз­ви­ти­е­то на нов про­дукт (кон­цеп­ция, оцен­ка на раз­хо­ди­те, пър­ви про­би, въвеж­да­не на паза­ра),  и пре­ди всич­ко, избе­ре под­хо­дящ сорт вино, под­хо­дя­ща мар­ка, спо­соб­на да се интер­на­ци­о­на­ли­зи­ра, и опа­ков­ка — кен, коя­то авто­ма­тич­но тар­ге­ти­ра мла­ди­те хора като целе­ва група.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *