Из архивите 2010: Трябват ли ти атлетични умения в супермаркета?

by gatekeeper on 08.01.2011

Ниската цена оправ­да­ва мно­го неща:
— кли­ен­тът се отказ­ва (иска или не иска) от кон­сул­тант­с­ки сервиз
— гле­да сто­ка наре­де­на под фор­ма­та на пале­ти без мини­мал­на естетика
— слу­ша работ­на­та “тиши­на” в супер­мар­ке­та, музи­ка­та е ряд­ко явление
— чуди се как да се ори­ен­ти­ра в магазина
— пред кра­ка­та му са сло­же­ни мно­жес­т­во дис­п­леи, кои­то  заоби­ка­лят с маневри
— да купи еди­нич­на брой­ка от някои про­дук­ти е  лукс, голе­ми­те опа­ков­ки са царе в магазина
— мар­ко­ви про­дук­ти  са ряд­кост, тър­гов­с­ки мар­ки — да, но с риск да се разоча­ро­ва от качес­т­во­то им.
Не гово­ря про­тив  хард-дис­ка­ун­тъ­ри­те. Но като съм на каса­та  ми тряб­ват атле­тич­ни спо­соб­нос­ти. Касиерката изстрел­ва със свет­ка­вич­на ско­рост про­дук­ти­те ми през ске­нер-каса­та,  едва успя­вам да я дого­ня. Опашката те гле­да недо­вол­но, кога­то се заба­вя. Същевременно пот ми изби­ва на чело­то, щом каси­ер­ка­та си отво­ри каса­та и ме гле­да учу­де­но ” защо се бавя с пла­ща­не­то”. На със­те­за­ние мис­ля, че е по-лесно.

Цената не оправ­да­ва явно всич­ко. А мно­го кли­ен­ти са в сход­на ситуация.

Именно, в някои от нем­с­ки супер­мар­ке­ти е труд­но поня­ко­га да забе­ле­жиш въз­рас­т­ни хора. Да паза­ру­ваш днес е и атле­тич­но изпи­та­ние за спортисти.

4 Responses to Из архивите 2010: Трябват ли ти атлетични умения в супермаркета?

  • ivaivanova0@abv.bg'
    lilia says:

    ТРябва още пре­ди да си тръг­нал на пазар да зна­еш в какъв цено­ви диа­па­зон можеш да се раз­прос­т­реш, как­ва сто­ка ти е нужна/качество и цели и срок за ползване/.Така още с пристъп­ва­не­то на вра­та­та си готов с отго­вор на въп­ро­са дали искаш да паза­ру­ваш скъ­по , или си готов на евтин пазар и как­ва сума можеш да отде­лиш за това действие.

  • За все­ки мага­зин си има кли­ент и обратно:)

  • Съгласна съм и със ста­ти­я­та и с мненията.
    Докато сме на тази тема… Явно в някои от тези мага­зи­ни имат нова поли­ти­ка, защо­то вече на каса­та ми бла­го­да­рят за паза­ру­ва­не­то и питат дали съм наме­ри­ла това, кое­то търся.

  • Супер, рад­вам се да го чуя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *