Интересните купони — нови, но все още редки в България

by gatekeeper on 26.02.2011

Стимулирането на про­даж­би­те се осъ­щес­т­вя­ва с цел да А) раз­ка­раш ста­ра­та сто­ка Б) копи­раш дейс­т­вия на кон­ку­рен­та В) привле­чеш кли­ен­ти, а с това и обо­рот в мага­зи­на Д) да съз­да­деш имидж на такъв, какъв­то си или не си. Истина има във все­ки един от отго­во­ри­те. Но не в при­чи­ни­те, а в инс­т­ру­мен­ти­те може да се тър­си кре­а­тив­но­то начало.

Инструментите за сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те се делят на раз­лич­ни гру­пи: цено­ви (пр. нама­ле­ние), неис­тин­ки не-цено­ви (пр. рек­лам­на бро­шу­ра), истин­с­ки не-цено­ви (пр. про­дук­то­ви добав­ки). Купоните са цено­ви меха­низ­ми за сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те. Тук раз­глеж­дам чeти­ри нови, но все още ред­ки в България видо­ве купони:

  • купо­ни “вър­ни се пак” ( bounce back coupons) — това са купо­ни, кои­то се полу­ча­ват при покуп­ка на даде­на сто­ка, но те могат да бъдат изпол­з­ва­ни едва при след­ва­ща визи­та на мага­зи­на. Мъж купу­ва нова, мар­ко­ва чан­та на жена си, при кое­то полу­ча­ва купон за нама­ле­ние от 30 про­цен­та за след­ва­ща­та покуп­ка (ново връ­ща­не в мага­зи­на). Попаднах на друг при­мер в интер­нет — рес­то­рант раз­да­ва пли­ко­ве-пода­рък на сво­и­те гос­ти, кои­то могат да бъдат пол­з­ва­ни през яну­а­ри (слаб месец за рес­то­ран­та), като дават обе­ща­ние чрез пли­ка, че кли­ен­ти­те ще полу­чат без­п­ла­тен апе­ра­тив, чаша вино или дру­га изненада.
  • тро­и­ни­те купо­ни (triple coupons) — на опре­де­ле­ни дни супер­мар­ке­ти или дру­ги тър­гов­с­ки фор­ма­ти не само поущ­ря­ват кли­ен­та с нама­ле­ние рав­но на лице­ва­та стой­ност на купо­на, но и го утро­я­ват. Клиентът при­те­жа­ва купон за нама­ле­ние от 3 лв, но супер­мар­ке­тът го уве­ли­ча­ва на 9 лв.  Прилагането на подо­бен инс­т­ру­мент е с раз­лич­на пери­о­дич­ност — дока­то някои супер­мар­ке­ти го пра­вят поч­ти все­ки ден, дру­ги някол­ко пъти в месеца.
  • нама­ле­ние с натруп­ва­не (stackable promotions) — офер­ти, кои­то гаран­ти­рат на кли­ен­та натруп­ва­не на про­мо­ции  (сезон­но нама­ле­ние на лап­то­пи  — купон за 10 % нама­ле­ние за вси­ки моде­ли на HP — нама­ле­ние — 5% про­цен­та при изпол­з­ва­не­то на клуб­на карта).
  • вход­ни­те купо­ни (gateway coupons) — цел е привли­ча­не­то на кли­ен­ти в мага­зи­на, като с купон тър­го­ве­цът му обе­ща­ва, че може да избе­ра сто­ка, коя­то ще полу­чи реал­но, без да запла­ти ( Вземи 10 лв. нама­ле­ние при поръч­ка от 10 лв.!).  Има сви­де­тел­с­т­ва, че подоб­ни инс­т­ру­мен­ти рабо­тят успешно.

Който иска, нека рис­ку­ва. Въвеждането на подоб­ни меха­низ­ми, може да раз­но­об­ра­зи пазар­но­то ежед­не­вие на кли­ен­та и събу­ди нов инте­рес в него. Примерът, кои­то дадох с рес­то­ран­та, се е ока­зал доста успе­шен за соб­с­тве­ни­ци­те му. Някои от кли­ен­ти­те спо­де­лят, как са съби­ра­ли пли­ко­ве и са чака­ли с нетър­пе­ние яну­а­ри месец, за да видят как­ва е изне­на­да­та им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *