Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

by gatekeeper on 07.07.2011

Обществото се про­ме­ня в така­ва посо­ка, че раз­но­ли­ки­ят му образ е труд­но да бъде опи­сан с думи. Рекламните аген­ции са в дуел за вни­ма­ни­е­то на кли­ен­те­ла­та, за това твор­чес­т­во­то им поня­ко­га изли­за извън рам­ки­те на “нор­мал­но­то”. Не само се тема­ти­зи­ра секс, раси­зъм, игра­та с рели­ги­оз­ни­те теми се превръ­ща в нещо нор­мал­но. Понякога съз­да­де­ни­те спо­то­ве имат успех и жънат пози­тив­ни реак­ции, в дру­ги слу­чаи — НЕ. Benetton пожъ­на успех насоч­вай­ки общес­т­ве­но­то вни­ма­ние към смър­т­на­та при­съ­да, еки­път на Calvin Klein не вед­нъж е бил кри­ти­ку­ван за сце­ни­те със сек­су­ал­но съдържание.

 

Не мога да съдя, как­ви са общес­т­ве­ни­те въл­не­ния в Европа поро­де­ни от подоб­ни кад­ри, но имам пред­чув­с­т­вие, как­ви биха били те. С някол­ко изре­че­ния искам да насо­ча погле­да на чита­те­ля към Ислямския мар­ке­тинг и оскър­би­тел­на­та рек­ла­ма­та. Държавата е Малайзия. Там за да бъдеш малай­зи­ец, тряб­ва да си задъл­жи­тел­но мюсюлманин.

Силно рели­ги­оз­ни­те малай­зий­ци нами­рат рек­ла­ма­та на “пороч­ни” про­дук­ти (теми) далеч по-оскър­би­тел­на от тези, кои­то не изпит­ват сил­ни рели­ги­оз­ни убеж­де­ния. За как­ви про­дук­ти (теми) се касае? Сексистки, расист­ки сце­ни, наси­лие, алко­хол, рек­ла­ма на жен­с­ко бельо, бла­гот­во­ри­тел­ни орга­ни­за­ции от Запад, типич­но аме­ри­кан­с­ки сюже­ти и други.

По отно­ше­ние на расист­ки­те сце­ни рели­ги­оз­ни­те малай­зий­ци показ­ват по-голя­ма тър­пи­мост спря­мо сво­и­те съна­род­ни­ци с по-сла­ба вяра. Този факт се обяс­ня­ва с това, че рели­ги­я­та е свър­за­на с чув­с­т­во­то за наци­о­нал­на иден­тич­ност, а защи­та­та на наци­я­та като цел “фил­т­ри­ра” расиз­ма като нещо допустимо.

По отно­ше­ние на кон­т­ра­цеп­ти­ви и пред­паз­ни сред­с­тва всич­ко би след­ва­ло да е наред, тъй като двой­ки склю­чи­ли брак са в пра­во­то си по закон да ги пол­з­ват сре­щу неже­ла­на бре­мен­ност. Въпреки това сил­но рели­ги­оз­ни­те малай­зий­ци вяр­ват, че това е кощун­с­т­во и наме­са в Божията воля.

Алкохолът и хазар­тът. Те са стро­го забра­не­ни от рели­ги­я­та — те вре­дят на духа и тяло­то. Разлика меж­ду рели­ги­оз­ни и нере­ли­ги­оз­ни тук не е същес­т­ве­на. Въпреки това,  малай­зий­ци­те с по-сла­бо застъ­пе­на рели­ги­оз­ност  са по-толе­ран­т­ни към хазар­та, защо­то го въз­при­е­мат като “малък” грях.

А дали гре­хо­ве­те са мал­ки и голе­ми е въп­рос на пер­со­нал­на глед­на точка.

Вие как оце­ня­ва­те “мал­ки­те” си грехове?

4 Responses to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

  • stojanka_s@abv.bg'
    IVANOVA says:

    голя­ма тема!!!!!!!!!!!

  • i.yotov@unitrade-bg.com'
    Tisho says:

    Марто мно­го инте­ре­сен казус. Наистина точ­но пора­ди тази при­чи­на рек­лам­ни­те аген­ции тряб­ва да взи­мат под вни­ма­ние доста ком­по­нен­ти свър­за­ни с даде­на­та дър­жа­ва в коя­то рабо­тят, а не само изис­к­ва­ни­я­та на клиента.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *