Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

by Мартин Стефанов on 07.07.2011

Общес­т­вото се про­меня в такава посока, че раз­но­ли­кият му образ е трудно да бъде опи­сан с думи. Рекламните аген­ции са в дуел за вни­ма­ни­ето на кли­ен­те­лата, за това твор­чес­т­вото им поня­кога излиза извън рам­ките на “нор­мал­ното”. Не само се тема­ти­зира секс, раси­зъм, играта с рели­ги­оз­ните теми се прев­ръща в нещо нор­мално. Поня­кога съз­да­де­ните спо­тове имат успех и жънат пози­тивни реак­ции, в други слу­чаи — НЕ. Benetton пожъна успех насоч­вайки общес­т­ве­ното вни­ма­ние към смър­т­ната при­съда, еки­път на Calvin Klein не вед­нъж е бил кри­ти­ку­ван за сце­ните със сек­су­ално съдържание.

 

Не мога да съдя, какви са общес­т­ве­ните въл­не­ния в Европа поро­дени от подобни кадри, но имам пред­чув­с­т­вие, какви биха били те. С няколко изре­че­ния искам да насоча пог­леда на чита­теля към Ислям­с­кия мар­ке­тинг и оскър­би­тел­ната рек­ла­мата. Дър­жа­вата е Малай­зия. Там за да бъдеш малай­зиец, трябва да си задъл­жи­телно мюсюлманин.

Силно рели­ги­оз­ните малай­зийци нами­рат рек­ла­мата на “порочни” про­дукти (теми) далеч по-оскърбителна от тези, които не изпит­ват силни рели­ги­озни убеж­де­ния. За какви про­дукти (теми) се касае? Сексистки, расис­тки сцени, наси­лие, алко­хол, рек­лама на жен­ско бельо, бла­гот­во­ри­телни орга­ни­за­ции от Запад, типично аме­ри­кан­ски сюжети и други.

По отно­ше­ние на расис­т­ките сцени рели­ги­оз­ните малай­зийци показ­ват по-голяма тър­пи­мост спрямо сво­ите съна­род­ници с по-слаба вяра. Този факт се обяс­нява с това, че рели­ги­ята е свър­зана с чув­с­т­вото за наци­о­нална иден­тич­ност, а защи­тата на наци­ята като цел “фил­т­рира” расизма като нещо допустимо.

По отно­ше­ние на кон­т­ра­цеп­тиви и пред­пазни сред­с­тва всичко би след­вало да е наред, тъй като двойки склю­чили брак са в пра­вото си по закон да ги пол­з­ват срещу неже­лана бре­мен­ност. Въп­реки това силно рели­ги­оз­ните малай­зийци вяр­ват, че това е кощун­с­тво и намеса в Божи­ята воля.

Алко­хо­лът и хазар­тът. Те са строго заб­ра­нени от рели­ги­ята — те вре­дят на духа и тялото. Разлика между рели­ги­озни и нере­ли­ги­озни тук не е същес­т­вена. Въп­реки това,  малай­зий­ците с по-слабо зас­тъ­пена рели­ги­оз­ност  са по-толерантни към хазарта, защото го въз­п­ри­е­мат като “малък” грях.

А дали гре­хо­вете са малки и големи е въп­рос на пер­со­нална гледна точка.

Вие как оце­ня­вате “мал­ките” си грехове?

5 Responses to Ислямският маркетинг и оскърбителната реклама

 • IVANOVA казва:

  голяма тема!!!!!!!!!!!

 • Tisho казва:

  Марто много инте­ре­сен казус. Наис­тина точно поради тази при­чина рек­лам­ните аген­ции трябва да взи­мат под вни­ма­ние доста ком­по­ненти свър­зани с даде­ната дър­жава в която рабо­тят, а не само изис­к­ва­ни­ята на клиента.

  • Millie казва:

   against me in the past, I support without reviosatern their right to speak and write freely in their forum, no matter how noxious I or anyone else think their sentiments might be.And Gateway Jim is one of the very best. Send him your lunch money if he needs it for his defense fund.

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>