И после маркетингът бил лесна наука…

by Мартин Стефанов on 15.04.2011

По мар­ке­тинг се навъ­диха много спе­ци­а­листи. Тази тен­ден­ция се засили и от вяр­ва­нето, че е дос­та­тъчно да пра­виш фор­му­ли­ровки от общ харак­тер, за да спе­че­лиш проз­ви­щето на добър мар­ке­то­лог.  Мар­ке­тин­гът е наука, която се пише чрез числа.

Пред­ла­гам една схема, която показва, колко “лесен” за раз­би­ране е мар­ке­тин­гът. Един поз­нат беше спо­де­лил, че май­му­ните раз­би­рат от мар­ке­тинг. Аз не мисля така. Каня чита­те­лите на блога да нап­ра­вят сво­ите тъл­ку­ва­ния и спо­де­лят, какво показва схемата?

16 Responses to И после маркетингът бил лесна наука…

 • des казва:

  Аз мисля, че тук всички раз­би­рачи ни заби!
  Не съм виж­дала тази схема.
  Един­с­т­ве­ното, което виж­дам с просто око е, че най– веро­ятно става дума за някакви модели, които дават въз­мож­ност за evaluation при изгот­вяне на прогнози..определена ком­би­на­ция от дейс­т­вия или въз­дейс­т­вия, която може да доведе до опре­де­лена кли­ен­т­ска реак­ция…
  Но за да сме по пъл­но­ценни в коментарите..може да дадеш някоя легенда–
  А– кли­ен­т­ска реак­ция
  С– въз­дейс­т­вие
  n=? това какво е някакво value ли?

 • :) Трябва да има повод за раз­ми­съл. Ти с какво се занимаваш?

  Има истина в комен­тара ти, нека кажем, че връз­ката е клиент-магазин. Явно, се касае за лоялност.

  А — атри­бут
  C — пос­ле­дици
  n– брой връзки..

  Сега можеш ли да поз­наеш за каква мето­дика се касае?

 • des казва:

  аз ли :) ооо, аз съм една бъдеща звезда на мар­ке­тин­го­вото небе:)
  Шегувам се..но е много дълго за обяснение..основната ми дей­ност е друга, но все се сблъс­к­вам пок­рай дру­гото и с такива въп­роси, а и обра­зо­ва­ни­ето ми е такова, а и ми е инте­ресно… и така.

  Ами това при­лича тога­вааа… на някаква мето­дика по отно­ше­ние на микро средата..малко ми при­лича на едни модели за мар­ке­тинг на стоки и услуги…

 • Опре­де­лено ми е ясно, но не мога да го обясня :) Странно!

 • SemDD казва:

  Means-end chain Theory? или нещо много близко :)
  Харесва ми именно аспекта на mind-map, макар и не раз­гър­нат и нор­ма­ли­зи­ран на картинката :)

 • Тишо напи­са­ните думи са ясни да:) но не окри­ваш ли някаква подреденост?

  - Des– по-скоро се касае за тех­ника, която започва от час­тно и дос­тига до абс­т­рак­тни поня­тия, какво е щас­тие при­мерно в случая…помогнах ли ти?

 • SemDD — вярно, а спо­ред теб, кой е изпол­з­ва­ният пох­ват? Не знам, какво имаш пред­вид под раз­гър­нат. Не заб­ра­вяй, че има cut values, които огра­ни­ча­ват броя връзки.

 • рекламирай казва:

  Нищо не раз­би­рам от тази схема, но ми е инте­ресно да раз­бера за какво иде реч. Кога ще ни разяс­ниш схемата? :)

 • Евгени Митев казва:

  На мен ми при­лича на семан­ти­чен диференциал :)

 • Means-end chain Theory

 • Евгени Митев казва:

  Бла­го­даря за инте­рес­ната ти readers-engaging ста­тия! Винаги ми е било инте­ресно когато данни се визу­а­ли­зи­рат на гра­ни­цата между пот­ре­би­тел­ско пове­де­ние (избор, наг­ласи, цен­ности) и пазарни про­уч­ва­ния. Щеше да е още по-интересно, ако схе­мата бе триизмерна :)

 • Аз бла­го­даря за мис­лите и дис­ку­си­ята, която се получи. Както беше посо­чено, се касае за means –end chain. Самата схема пред­с­тав­лява йерар­хия, която свър­зано срав­ни­телно, кон­к­рет­ните атри­бути на един мага­зин със след­с­т­ви­ята и абс­т­рак­т­ните ползи за един кли­ент. Най-просто казано: Какво значи за кли­ента геог­раф­с­ката лока­ция на мага­зина, с каква асо­ци­а­ция го свър­зва ( удоб­с­тво, щас­тие)??? . Мето­дът, който е изпол­з­ван е soft-laddering.

 • Лесна наука си е. Проб­лема е, че отнема много сери­о­зен ресурс на ниво време — мис­лене и кре­а­тив­ност. Адс­киии много време!!!

 • Л.А. казва:

  Браво Мaр­тине, добра задача за бъде­щите маркетолози!Не се вклю­чих по– рано в дис­ку­си­ята, защото нямаше да е честно-преподавател съм по мар­кет. изс­лед­ва­ния и мар­ке­тин­гови комуникации..Тази тео­рия обяс­нява про­цеса на взе­мане на реше­ния при избор на марка, тър­гов­ски обект и т.н.Картографира се про­цеса на взе­мане на реше­ние (decision making mapping, T. Reynolds and D. Whitlark),за да се обясни връз­ката между атри­бути на марката/продукта, тър­гов­с­кия обект и пос­ле­ди­ците за потребителя,които пък имат връзка с чисто човешки цен­ности– щас­тие, иден­ти­фи­ка­ция на лич­ността, удовлетвореност,чест и др..Методът, който се изпол­зва за съби­ране на дан­ните сер нарича лад­де­ринг интервю (вид дъл­бо­чинно интервю).Това е по– надеж­ден метод за прог­н­зи­ране на поку­па­телно пове­де­ние от изс­лед­ване на наг­ла­сите към марката..

 • Бла­го­даря за комен­тара. Инфор­ма­ти­вен, пра­вещ добър прег­лед върху съдър­жа­ни­ето на казуса.

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>