Marketing science

by gatekeeper on 15.04.2011

There are different fields of research in marketing science.
Let’s offer a single scheme, somehow it’s shown, a “forest” for exploring physiological constructs. The only thing I know is that I’ve shared the best way it is available. What does the scheme represent?

16 Responses to Marketing science

 • businessbox@dir.bg'
  des says:

  Аз мис­ля, че тук всич­ки раз­би­ра­чи ни заби!
  Не съм виж­да­ла тази схема.
  Единственото, кое­то виж­дам с просто око е, че най- веро­ят­но ста­ва дума за някак­ви моде­ли, кои­то дават въз­мож­ност за evaluation при изгот­вя­не на прогнози..определена ком­би­на­ция от дейс­т­вия или въз­дейс­т­вия, коя­то може да дове­де до опре­де­ле­на кли­ент­с­ка реакция…
  Но за да сме по пъл­но­цен­ни в коментарите..може да дадеш някоя легенда-
  А- кли­ент­с­ка реакция
  С- въздействие
  n=? това как­во е някак­во value ли?

 • 🙂 Трябва да има повод за раз­ми­съл. Ти с как­во се занимаваш?

  Има исти­на в комен­та­ра ти, нека кажем, че връз­ка­та е кли­ент-мага­зин. Явно, се касае за лоялност. 

  А — атрибут
  C — последици
  n- брой връзки..

  Сега можеш ли да позна­еш за как­ва мето­ди­ка се касае?

 • businessbox@dir.bg'
  des says:

  аз ли 🙂 ооо, аз съм една бъде­ща звез­да на мар­ке­тин­го­во­то небе:)
  Шегувам се..но е мно­го дъл­го за обяснение..основната ми дей­ност е дру­га, но все се сблъс­к­вам покрай дру­го­то и с таки­ва въп­ро­си, а и обра­зо­ва­ни­е­то ми е тако­ва, а и ми е инте­рес­но… и така.

  Ами това при­ли­ча тога­ва­аа… на някак­ва мето­ди­ка по отно­ше­ние на мик­ро средата..малко ми при­ли­ча на едни моде­ли за мар­ке­тинг на сто­ки и услуги…

 • Определено ми е ясно, но не мога да го обяс­ня 🙂 Странно!

 • tsveto@gmail.com'
  SemDD says:

  Means-end chain Theory? или нещо мно­го близко 🙂
  Харесва ми имен­но аспек­та на mind-map, макар и не раз­гър­нат и нор­ма­ли­зи­ран на картинката 🙂

 • Тишо напи­са­ни­те думи са ясни да:) но не окри­ваш ли някак­ва подреденост?

  - Des- по-ско­ро се касае за тех­ни­ка, коя­то започ­ва от час­т­но и дости­га до абс­трак­т­ни поня­тия, как­во е щас­тие при­мер­но в случая…помогнах ли ти?

 • SemDD — вяр­но, а спо­ред теб, кой е изпол­з­ва­ни­ят похват? Не знам, как­во имаш пред­вид под раз­гър­нат. Не забра­вяй, че има cut values, кои­то огра­ни­ча­ват броя връзки.

 • Нищо не раз­би­рам от тази схе­ма, но ми е инте­рес­но да раз­бе­ра за как­во иде реч. Кога ще ни разяс­ниш схемата? 🙂

 • evgenimitev@abv.bg'
  Евгени Митев says:

  На мен ми при­ли­ча на семан­ти­чен диференциал 🙂

 • Means-end chain Theory

 • evgenimitev@abv.bg'
  Евгени Митев says:

  Благодаря за инте­рес­на­та ти readers-engaging ста­тия! Винаги ми е било инте­рес­но кога­то дан­ни се визу­а­ли­зи­рат на гра­ни­ца­та меж­ду потре­би­тел­с­ко пове­де­ние (избор, нагла­си, цен­нос­ти) и пазар­ни про­уч­ва­ния. Щеше да е още по-инте­рес­но, ако схе­ма­та бе триизмерна 🙂

 • Аз бла­го­да­ря за мис­ли­те и дис­ку­си­я­та, коя­то се полу­чи. Както беше посо­че­но, се касае за means ‑end chain. Самата схе­ма пред­став­ля­ва йерар­хия, коя­то свър­за­но срав­ни­тел­но, кон­к­рет­ни­те атри­бу­ти на един мага­зин със след­с­тви­я­та и абс­трак­т­ни­те пол­зи за един кли­ент. Най-просто каза­но: Какво зна­чи за кли­ен­та геог­раф­с­ка­та лока­ция на мага­зи­на, с как­ва асо­ци­а­ция го свър­з­ва ( удоб­с­тво, щас­тие)??? . Методът, кой­то е изпол­з­ван е soft-laddering.

 • Лесна наука си е. Проблема е, че отне­ма мно­го сери­о­зен ресурс на ниво вре­ме — мис­ле­не и кре­а­тив­ност. Адскиии мно­го време!!!

 • lanast2008@gmail.com'
  Л.А. says:

  Браво Мaртине, доб­ра зада­ча за бъде­щи­те маркетолози!Не се вклю­чих по- рано в дис­ку­си­я­та, защо­то няма­ше да е чес­т­но-пре­по­да­ва­тел съм по мар­кет. изслед­ва­ния и мар­ке­тин­го­ви комуникации..Тази тео­рия обяс­ня­ва про­це­са на взе­ма­не на реше­ния при избор на мар­ка, тър­гов­с­ки обект и т.н.Картографира се про­це­са на взе­ма­не на реше­ние (decision making mapping, T. Reynolds and D. Whitlark),за да се обяс­ни връз­ка­та меж­ду атри­бу­ти на марката/продукта, тър­гов­с­кия обект и после­ди­ци­те за потребителя,които пък имат връз­ка с чис­то човеш­ки цен­нос­ти- щас­тие, иден­ти­фи­ка­ция на лич­ност­та, удовлетвореност,чест и др..Методът, кой­то се изпол­з­ва за съби­ра­не на дан­ни­те сер нари­ча лад­де­ринг интер­вю (вид дъл­бо­чин­но интервю).Това е по- надеж­ден метод за прогнзи­ра­не на поку­па­тел­но пове­де­ние от изслед­ва­не на нагла­си­те към марката..

 • Благодаря за комен­та­ра. Информативен, пра­вещ добър преглед вър­ху съдър­жа­ни­е­то на казуса.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *