Какво Ви очаква?!? Ценови войни и социални мрежи

by gatekeeper on 17.10.2011

Блог без фокус е като гнез­до с мно­го и раз­лич­ни, пес­но­пой­ни пти­че­та, от кои­то никое не може истин­с­ки да изви­си глас и зарад­ва слу­ха на ауди­то­ри­я­та. Основният фокус на Marketing- College е тър­гов­с­ки­ят мар­ке­тинг. Затова в меню­то през след­ва­щи­те дни може да очак­ва­те?

 

*Социалните мре­жи — отк­ри­ват ли мага­зи­не­ри­те сво­и­те пот­ре­би­те­ли онлайн?

**Ценови вой­ни — губе­щи и пече­лив­ши ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *