Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

by gatekeeper on 06.07.2011

Да рабо­тиш за Panascanic е като да пиеш извет­ря­ла бира на све­тов­но ниво, като да гле­даш  нис­ко­бю­дже­тен филм без съдър­жа­ние и ядеш овлаж­не­ли пукан­ки. Вкус, кой­то залъг­ва, но не радва.

Темата на постин­га е моти­ва­ци­я­та и въз­при­я­ти­е­то, кое­то пораж­да сил­ни­яъ рабо­то­да­тел­ки бранд в сво­и­те бъде­щи слу­жи­те­ли.  Голяма част от мла­ди­те хора се втур­ват да рабо­тят за ком­па­ни­и­те с добро име, за това погле­дът в тех­ни­те мис­ли и съз­на­ние е поле­зен с оглед на умс­т­ве­на­та игра, коя­то се разиг­ра­ва в съз­на­ни­е­то им.

Изгледайте това видео и си помис­ли­те, дали бих­те кан­ди­дат­с­тва­ли за рабо­та в най-голе­мия про­из­во­ди­тел на елек­т­ро­ни­ка в света.

Ако не Panosonic, то със сигур­ност има мар­ка, коя­то ви вдъх­но­вя­ва и бих­те рабо­ти­ли усър­д­но за нея.

Търсещите рабо­та изграж­дат пред­ста­ва­та, че рабо­тей­ки за сил­на мар­ка, ще “изгра­дят” осно­ва­та на отлич­на биог­ра­фия. С тази мисъл в гла­ви­те си, те зала­гат сво­и­те пред­по­чи­та­ния на попу­ляр­ни­те бран­до­ве. Успоредно с това, фир­ми­те с по-сла­би бран­до­ве попа­дат в затъм­не­ни­е­то и се превръ­щат авто­ма­тич­но във вто­ра, тре­та или опция — “послед­на дуп­ка на кава­ла”. Основната идея е, че капи­та­лът на сил­на­та мар­ка изглеж­да привле­ка­те­лен за слу­жи­те­ля, защо­то той може да се пре­вър­не в капи­та­ла на кари­ер­ния им път. А капи­та­лът (стой­ност­та) на една мар­ка се гра­ди въз осно­ва на посто­ян­но във вре­ме­то качес­т­во, кое­то се закот­вя като асо­ци­а­ция в съз­на­ни­е­то на кли­ен­ти­те и тези, тър­се­щи рабо­та. От тук про­из­ти­ча и изво­да за по-сла­би­те бран­до­ве — те тряб­ва да дока­жат, че имат качес­т­ве­ни про­дук­ти на база дос­то­вер­ни­те сиг­на­ли (сер­ти­фи­ка­ция, рефе­рен­ции, оцен­ки, канал за дис­т­ри­бу­ция) удос­то­ве­ря­ва­щи това.

Силните бран­до­ве реа­ли­зи­рат назна­ча­ва­не­то на нов човеш­ки капи­тал при по-нис­ки раз­хо­ди, тъй като маса­та се само­за­раж­да. Капиталът на сил­ни­те бран­до­ве е освен връз­ка­та с кли­ен­та (под фор­ма­та на допъл­ни­тел­ния бонус на дове­рие, цена и т.н.), но и сила­та му да привли­ча качес­т­ве­ни спе­ци­а­лис­ти. За това раз­ли­ка­та меж­ду Panascanic и Panasonic е не само в бук­ви­те, но и в чара им да игра­ят с пред­ста­ва­та на бъде­щи­те слу­жи­те­ли, как да гра­дят кари­ер­ния си път.

2 Responses to Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *