Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

by Мартин Стефанов on 06.07.2011

Да рабо­тиш за Panascanic е като да пиеш извет­ряла бира на све­товно ниво, като да гле­даш  нис­ко­бю­дже­тен филм без съдър­жа­ние и ядеш овлаж­нели пуканки. Вкус, който залъгва, но не радва.

Темата на пос­тинга е моти­ва­ци­ята и въз­п­ри­я­ти­ето, което поражда сил­нияъ рабо­то­да­телки бранд в сво­ите бъдещи слу­жи­тели.  Голяма част от мла­дите хора се втур­ват да рабо­тят за ком­па­ни­ите с добро име, за това пог­ле­дът в тех­ните мисли и съз­на­ние е поле­зен с оглед на умс­т­ве­ната игра, която се разиг­рава в съз­на­ни­ето им.

Изг­ле­дайте това видео и си помис­лите, дали бихте кан­ди­дат­с­т­вали за работа в най-големия про­из­во­ди­тел на елек­т­ро­ника в света.

Ако не Panosonic, то със сигур­ност има марка, която ви вдъх­но­вява и бихте рабо­тили усър­дно за нея.

Търсещите работа изг­раж­дат пред­с­та­вата, че рабо­тейки за силна марка, ще “изг­ра­дят” осно­вата на отлична биог­ра­фия. С тази мисъл в гла­вите си, те зала­гат сво­ите пред­по­чи­та­ния на попу­ляр­ните бран­дове. Успоредно с това, фир­мите с по-слаби бран­дове попа­дат в затъм­не­ни­ето и се прев­ръ­щат авто­ма­тично във втора, трета или опция — “пос­ледна дупка на кавала”. Основ­ната идея е, че капи­та­лът на сил­ната марка изг­лежда прив­ле­ка­те­лен за слу­жи­теля, защото той може да се пре­върне в капи­тала на кари­ер­ния им път. А капи­та­лът (стой­ността) на една марка се гради въз основа на пос­то­янно във вре­мето качес­тво, което се закотвя като асо­ци­а­ция в съз­на­ни­ето на кли­ен­тите и тези, тър­сещи работа. От тук про­из­тича и извода за по-слабите бран­дове — те трябва да дока­жат, че имат качес­т­вени про­дукти на база дос­то­вер­ните сиг­нали (сер­ти­фи­ка­ция, рефе­рен­ции, оценки, канал за дис­т­ри­бу­ция) удос­то­ве­ря­ващи това.

Силните бран­дове реа­ли­зи­рат наз­на­ча­ва­нето на нов човешки капи­тал при по-ниски раз­ходи, тъй като масата се само­за­ражда. Капи­та­лът на сил­ните бран­дове е освен връз­ката с кли­ента (под фор­мата на допъл­ни­тел­ния бонус на дове­рие, цена и т.н.), но и силата му да прив­лича качес­т­вени спе­ци­а­листи. За това раз­ли­ката между Panascanic и Panasonic е не само в бук­вите, но и в чара им да играят с пред­с­та­вата на бъде­щите слу­жи­тели, как да гра­дят кари­ер­ния си път.

2 Responses to Какво е да работиш за Panascanic? А за Panasonic?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>