Как да създадеш интимност по японски? Връзката доставчик — търговец

by gatekeeper on 27.03.2011

Културата съз­да­ва отно­ше­ния, кога­тo я раз­би­раш и руши, кога­то я пре­неб­рег­ваш. В Япония кул­ту­ра­та пред­по­ла­га мис­ле­не ори­ен­ти­ра­но към далеч­ния хори­зонт в бъде­ще­то. Подобни нагла­си същес­т­ву­ват и във вза­и­мо­от­но­ше­ни­е­то тър­го­вец-достав­чик. Общество на хар­мо­ния и лоялност.

Утре: Как да съз­да­деш интим­ност по япон­с­ки? Връзката достав­чик — търговец

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *