К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

by Мартин Стефанов on 15.06.2011

Да, за инте­реси ще говори и в нас­то­я­щия пост. Темата е за жената и мъжа, за инте­ре­сите им и раз­ли­чи­ята, които кра­сят същес­т­ву­ва­нето им.

Започ­ваме с мъжете — изс­лед­ва­ния показ­ват, че тех­ните инте­реси са дина­мични, но в същото време дъл­боко свър­зани с нау­ката.  Това е силно изра­зено и с пре­вес спрямо жените. Наука, меха­ника, спорт, инже­нерни дис­цип­лини са тема­тич­ната магис­т­рала, по която се движи вни­ма­ни­ето на мъжа. Мъжете се кон­цен­т­ри­рат по-често върху поли­тика, биз­нес, ико­но­мика и финанси. Теоретичните модели и абс­т­рак­ци­ите са сред сил­ните и люби­мите страни на мъжа.

Жената, която обръща вни­ма­ние  си към инди­вида и по-конкретното, уни­кал­ното. Те са погъл­нати повече от общу­ва­нето, инте­ре­сите им имат по-личен харак­тер от тези на мъжете. Социалният кон­такт, раз­го­во­рите, лите­ра­ту­рата, музи­ката и изкус­т­вата пле­ня­ват жен­с­ката натура. Всички изс­лед­ва­ния го потвърждават.

За мар­ке­тинга зна­че­ни­ето е пряко след­с­т­вие от каза­ното. Про­дукти, които имат осо­бено зна­че­ние за соци­ал­ния живот и про­да­вани със съот­вет­ната аргу­мен­та­ция пече­лят дамите. Ситуациите на общу­ване се оказ­ват успешни плат­форми, на които могат да се под­не­сат рек­ламни пос­ла­ния. За мъжете , би след­вало, да се при­ла­гат ясно основ­ните пра­вила на кому­ни­ка­ци­ята, за могат пос­ла­ни­ята да бъдат раз­б­рани без излишни интерпретации.

Пре­по­ръ­ките нап­ра­вени от доволни кли­енти или извес­тни лич­ности имат по-голямо въз­дейс­т­вие върху жените, защото зася­гат сфе­рата на общу­ване. Ако адре­си­рано лице е мъж, то дина­ми­ката, “екшъ­нът” в рек­ла­мата или дру­гите форми на мар­ке­тин­гова кому­ни­ка­ция ще бъдат много по-добре раз­б­рани откол­кото някоя усмих­ваща се дома­киня, хва­леща уни­вер­сал­ния харак­тер на перална машина по телевизията.

С това, нап­ра­вихме още една крачка към по-доброто раз­би­ране на двата пола.

Тук са и оста­на­лите пуб­ли­ка­ции по темата към момента:

От мъжа за жената и от жената за мъжа

Жена + жена > от двама мъже?

 

Trackbacks & Pings

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>