К*во ми говориш — всичко е въпрос на интереси

by gatekeeper on 15.06.2011

Да, за инте­ре­си ще гово­ри и в насто­я­щия пост. Темата е за жена­та и мъжа, за инте­ре­си­те им и раз­ли­чи­я­та, кои­то кра­сят същес­т­ву­ва­не­то им.

Започваме с мъже­те — изслед­ва­ния показ­ват, че тех­ни­те инте­ре­си са дина­мич­ни, но в също­то вре­ме дъл­бо­ко свър­за­ни с наука­та.  Това е сил­но изра­зе­но и с пре­вес спря­мо жени­те. Наука, меха­ни­ка, спорт, инже­нер­ни дис­цип­ли­ни са тема­тич­на­та магис­т­ра­ла, по коя­то се дви­жи вни­ма­ни­е­то на мъжа. Мъжете се кон­цен­т­ри­рат по-чес­то вър­ху поли­ти­ка, биз­нес, ико­но­ми­ка и финан­си. Теоретичните моде­ли и абс­трак­ци­и­те са сред сил­ни­те и люби­ми­те стра­ни на мъжа.

Жената, коя­то обръ­ща вни­ма­ние  си към инди­ви­да и по-кон­к­рет­но­то, уни­кал­но­то. Те са погъл­на­ти пове­че от общу­ва­не­то, инте­ре­си­те им имат по-личен харак­тер от тези на мъже­те. Социалният кон­такт, раз­го­во­ри­те, лите­ра­ту­ра­та, музи­ка­та и изкус­т­ва­та пле­ня­ват жен­с­ка­та нату­ра. Всички изслед­ва­ния го потвърждават.

За мар­ке­тин­га зна­че­ни­е­то е пря­ко след­с­твие от каза­но­то. Продукти, кои­то имат осо­бе­но зна­че­ние за соци­ал­ния живот и про­да­ва­ни със съот­вет­на­та аргу­мен­та­ция пече­лят дами­те. Ситуациите на общу­ва­не се оказ­ват успеш­ни плат­фор­ми, на кои­то могат да се под­не­сат рек­лам­ни посла­ния. За мъже­те , би след­ва­ло, да се при­ла­гат ясно основ­ни­те пра­ви­ла на кому­ни­ка­ци­я­та, за могат посла­ни­я­та да бъдат раз­бра­ни без излиш­ни интерпретации.

Препоръките напра­ве­ни от довол­ни кли­ен­ти или извес­т­ни лич­нос­ти имат по-голя­мо въз­дейс­т­вие вър­ху жени­те, защо­то зася­гат сфе­ра­та на общу­ва­не. Ако адре­си­ра­но лице е мъж, то дина­ми­ка­та, “екшъ­нът” в рек­ла­ма­та или дру­ги­те фор­ми на мар­ке­тин­го­ва кому­ни­ка­ция ще бъдат мно­го по-доб­ре раз­бра­ни откол­ко­то някоя усмих­ва­ща се дома­ки­ня, хва­ле­ща уни­вер­сал­ния харак­тер на перал­на маши­на по телевизията.

С това, напра­вих­ме още една крач­ка към по-добро­то раз­би­ра­не на два­та пола.

Тук са и оста­на­ли­те пуб­ли­ка­ции по тема­та към момента:

От мъжа за жена­та и от жена­та за мъжа

Жена + жена > от два­ма мъже?

 

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *