Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

by gatekeeper on 05.06.2011

Ритейл индус­т­ри­я­та се про­ме­ня в отго­вор на изме­ня­щи­те се кли­ен­ти. А как се изме­нят клиентите?

Каквито и клас­тъ­ри и кли­ент­с­ки сег­мен­ти да фор­ми­рат мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­ти­те, се оказ­ва, че сред кли­ен­ти­те има и таки­ва, кои­то не пас­ват в нито един от тях, тъй като бро­ят кри­те­рии изпол­з­ван за сег­мен­ти­ра­не не може да ги опи­ше. Многолики кли­ен­ти с раз­но­ро­ден избор и пове­де­ние (multioptional consumers) — това са кра­сав­ци­те, кои­то хем карат скъ­по Порше, хем паза­ру­ват в някой дис­ка­ун­тър, хем носят мар­ко­ви дре­хи и пара­лел­но паза­ру­ват мебе­ли­те си в ИКЕА. Касае се за кли­ен­ти с раз­лич­ни пове­ден­чес­ки фор­ми — поня­ко­га тър­сят нис­ка цена, друг път скъ­па мар­ка, а после удоб­с­тво, а защо не и насла­да, раз­но­об­ра­зие (Вметнато: жени­те тър­сят по-голя­мо раз­но­об­ра­зие при покуп­ка на бър­зо­о­бо­рот­ни сто­ки откол­ко­то мъже­те). Елементи като цено­ва чув­с­т­ви­тел­ност, гри­жа за при­ро­да и здра­ве­то, са допъл­ни­тел­ни окрас­ки за този тип кли­ен­ти. До извес­т­на сте­пен в това опи­са­ние пас­ва и иде­я­та за Умното паза­ру­ва­не (Smart Shopping), при кое­то кли­ен­ти­те са ори­ен­ти­ра­ни в потреб­ле­ни­е­то си към извес­т­ни мар­ки, но в също­то вре­ме ги тър­сят на въз­мож­но най-нис­ка цена.

Черешката на опи­са­но е ори­ен­та­ци­я­та към пре­жи­вя­ва­не­то в мага­зи­на (experience). Тук е мяс­то­то на опи­тът, кой­то реа­ли­зи­ран чрез качес­т­во­то на про­дук­ти­те, пазар­на­та сре­да, раз­го­во­ра с каси­е­ра, полу­че­ния сер­виз, води до по-добро качес­т­во на живо­та. А в наше­то съв­ре­мие това е живо­тът на инди­ви­ду­а­лист, кой­то чрез кон­су­ма­ци­я­та и потреб­ле­ни­е­то на даде­ни услу­ги реа­ли­зи­ра лич­ност­та си в общес­т­во на суб­кул­ту­ри и раз­лич­ни лайфстайлове.

Наблюдаваната тен­ден­ция води до пре­ки отра­же­ния в раз­ви­ти­е­то на ритейл индус­т­ри­я­та: про­мя­на на същес­т­ву­ва­щи фор­ма­ти и кон­цеп­ции на мар­ке­тин­го­вия микс.

2 Responses to Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *