Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

by Мартин Стефанов on 05.06.2011

Ритейл индус­т­ри­ята се про­меня в отго­вор на изме­ня­щите се кли­енти. А как се изме­нят клиентите?

Как­вито и клас­търи и кли­ен­т­ски сег­менти да фор­ми­рат мар­ке­тинг спе­ци­а­лис­тите, се оказва, че сред кли­ен­тите има и такива, които не пас­ват в нито един от тях, тъй като броят кри­те­рии изпол­з­ван за сег­мен­ти­ране не може да ги опише. Мно­го­лики кли­енти с раз­но­ро­ден избор и пове­де­ние (multioptional consumers) — това са кра­сав­ците, които хем карат скъпо Порше, хем паза­ру­ват в някой дис­ка­ун­тър, хем носят мар­кови дрехи и пара­лелно паза­ру­ват мебе­лите си в ИКЕА. Касае се за кли­енти с раз­лични пове­ден­чески форми — поня­кога тър­сят ниска цена, друг път скъпа марка, а после удоб­с­тво, а защо не и нас­лада, раз­но­об­ра­зие (Вмет­нато: жените тър­сят по-голямо раз­но­об­ра­зие при покупка на бър­зо­о­бо­ротни стоки откол­кото мъжете). Еле­менти като ценова чув­с­т­ви­тел­ност, грижа за при­рода и здра­вето, са допъл­ни­телни окраски за този тип кли­енти. До извес­тна сте­пен в това опи­са­ние пасва и иде­ята за Умното паза­ру­ване (Smart Shopping), при което кли­ен­тите са ори­ен­ти­рани в пот­реб­ле­ни­ето си към извес­тни марки, но в същото време ги тър­сят на въз­можно най-ниска цена.

Черешката на опи­сано е ори­ен­та­ци­ята към пре­жи­вя­ва­нето в мага­зина (experience). Тук е мяс­тото на опи­тът, който реа­ли­зи­ран чрез качес­т­вото на про­дук­тите, пазар­ната среда, раз­го­вора с каси­ера, полу­че­ния сер­виз, води до по-добро качес­тво на живота. А в нашето съв­ре­мие това е живо­тът на инди­ви­ду­а­лист, който чрез кон­су­ма­ци­ята и пот­реб­ле­ни­ето на дадени услуги реа­ли­зира лич­ността си в общес­тво на суб­кул­тури и раз­лични лайфстайлове.

Наб­лю­да­ва­ната тен­ден­ция води до преки отра­же­ния в раз­ви­ти­ето на ритейл индус­т­ри­ята: про­мяна на същес­т­ву­ващи фор­мати и кон­цеп­ции на мар­ке­тин­го­вия микс.

2 Responses to Клиентът с много лица — новият тип лайфстайл ?!?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>