Когатo по-широките коридори отварят джоба на хората

by gatekeeper on 14.05.2011

Широките кори­до­ри, по-доб­ра­та сис­те­ма за ори­ен­ти­ра­не, пове­че свет­ли­на и преглед­ност. Около тези клю­чо­ви поня­тия се вър­те­ше обя­ве­нoто обно­вя­ва­не на фили­а­ли­те на най-голя­ма­та нем­с­ка дро­ге­рия Шлекер.  Към това се при­ба­ви про­мя­на в асор­ти­мен­та, ори­ен­ти­ра­не­то му към по-мла­ди­те хора с уве­ли­ча­ва­не на избо­ра от соб­с­тве­ни мар­ки.  Инвестицията стру­ва 230 мили­о­на евро и в пъл­ния си раз­гар. Новата кон­цеп­ция се при­ла­га в пове­че от над 50 мага­зи­на. Целеви паза­ри за про­ме­ни за Чехия, Франция, Испания.

Промяната се нало­жи, след като  дро­ге­ри­я­та губе­ше паза­рен дял. От това спе­че­ли­ха кон­ку­рен­ти­те на вери­га­та ДМ и Росманн.  Антикризният менидж­мънт е зало­жил на по-доб­ра атмосфера.

Резултатите не закъс­ня­ват — фир­ма­та отчи­та  уве­ли­че­ние от 30 % в  обо­ро­ти­те на обно­ве­ни­те магазини.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *