Коледени аромати, коледна музика в магазина:ДА или НЕ?

by gatekeeper on 24.12.2010

В някои дър­жа­ви тър­гов­ци­те гене­ри­рат до 40 % от годиш­ния си обо­рот в сед­ми­ци­те пред Коледа и Нова Година.
С тази цел спе­ци­ли­зи­ра­ни, уни­вер­сал­ни и друг тип мага­зи­ни пред­ла­гат на ауд­то­ри­я­та си сре­да, в коя­то да пре­вър­нат покуп­ки­те си в незаб­ра­ви­мо изжи­вя­ва­не на сетивата.
Изборът на коле­ден аро­мат и под­хо­дя­ща музи­ка за офор­м­ле­ние на пазар­на­та сре­да се оказ­ва от клю­чо­во зна­че­ние в тази насока.
Правилният под­бор в сми­съ­ла на съот­вест­ствие  меж­ду колед­на­та музи­ка и под­бра­ни­те аро­ма­ти ( кане­ла, аро­мат на ела и т.н.) е вита­лен за полoжи­тел­на оцен­ка на мага­зи­на, пред­ла­га­ни­те про­дук­ти и сре­да­та. На пове­ден­чес­ко ниво, жела­ни­е­то на кли­ен­та да посе­ти мага­зи­на отно­во зави­си пря­ко от съг­ла­су­ва­ност­та меж­ду под­бо­ра на музи­ка и аромат.
Тази съг­ла­су­ва­ност тря­ба да се реа­ли­зи­ра в съз­на­ни­е­то на кли­ен­та. С дру­ги думи, допит­ва­не или екс­пе­ри­мент с гру­па от кли­ен­ти може да даде на управ­ле­ни­е­то на мага­зи­на без­цен­на инфор­ма­ция, как да подоб­ри нагла­си­те към кон­к­рет­ния аутлет.
В слу­чай, че подо­бен под­ход не се пла­ни­ра, се пре­по­ръч­ва, мага­зи­нът да пред­ла­га на кли­ен­ти­те си сти­му­ли за едно от две­те сетива.

Весела колед­на музи­ка е абсо­лю­тен плюс пред непод­хо­дя­ща ком­би­на­ция от музи­ка и аромати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *