Коледния шопинг сезон и ефектът му върху продажбите

by gatekeeper on 26.12.2010

Интересуваше ме въп­ро­сът, защо  в Германия колед­ни слад­ки, окра­си и дру­ги свър­за­ни с праз­ни­ка арти­ку­ли и пода­ръ­ци започ­ват да се про­да­ват в мага­зи­ни­те още през нача­ло­то на октом­в­ри (едва ли не от края на лятото).
С дру­ги думи, има ли зна­че­ние дъл­жи­на­та (брой дни) на колед­ния шопинг сезон за раз­ме­ра на реа­ли­зи­ра­ни­те про­даж­би. За да се гене­ра­ли­зи­ра отго­во­рът на въп­ро­са, би след­ва­ло да се напра­ви изслед­ва­не във всич­ки дър­жа­ви спаз­ва­щи колед­на­та традиция.
В Америка колед­ни­ят шопинг сезон е око­ло 26 до 32 дена, като обик­но­ве­но той започ­ва след Деня на благодарността.
Резултати от едно скром­но по маща­ба си про­уч­ва­не показ­ват, че  уве­ли­ча­ва­не­то на броя дни за пред­ко­лед­ния шопинг мара­тон води по-ско­ро до вре­ме­во измес­т­ва­не на покуп­ки­те. Наблюдава се покач­ва­не на про­даж­би­те през ноем­в­ри, про­даж­би­те през декем­в­ри са неза­сег­на­ти от уве­ли­че­ни­е­то. За някои про­дук­то­ви гру­пи като дре­хи и елек­т­ро­ни­ка, пред­ко­лед­ни­те про­даж­би през декем­в­ри се уве­ли­ча­ват, кога­то бро­ят на пазар­ни­те дни с цел колед­ни про­даж­би през ноем­в­ри нарастне.
Посочените резул­та­ти тряб­ва бъдат раз­гле­да­ни с доза съм­не­ние, тъй като дан­ни­те не са “изчис­те­ни” от сезо­нал­ни ефекти.


Въпреки това, Лидл, Реве, Нетто, Пени като вери­ги супер­мар­ке­ти в Германия започ­ват отра­но с про­даж­би­те пора­ди някол­ко причини:

 • Горе изло­же­ни­ят ефект вър­ху про­даж­би­те като очак­ван резултат.
 • Сладките и осо­бе­но раз­лич­ни­те видо­ве слад­ки­ши като Stohlen са на почит в стра­на­та. С дру­ги думи, пред­ла­га­ни­те пред­ко­лед­ни про­дук­ти изпол­з­ват едно локал­но коли­нар­но пред­по­чи­та­ние-тра­ди­ция, кое­то ще дове­де да естес­т­ве­но уско­ре­ние на про­даж­би­те за колед­ни про­дук­ти в имен­но тази категория.
 • Създава се ефект на очак­ва­не­то. Стоките от такъв харак­тер заемат срав­ни­тел­но голя­ма площ в мага­зи­ни­те, кое­то дори и в октом­в­ри месец е като бележ­ка в кни­га, коя­то напом­ня, как­во ще бъде съдър­жа­ни­е­то на пазар­с­ко­то пове­де­ние пре­ди Коледа.

Посочените резул­та­ти будят инте­рес. Те би след­ва­ло да моти­ви­рат тър­гов­ци­те в България да изпол­з­ват стар­то­вия момент свър­зан с пред­ко­лед­ни про­даж­би като инс­т­ру­мент за тях­но­то сти­му­ли­ра­не. Това реше­ние тряб­ва да бъде съоб­ра­зе­но с про­дук­то­вия фокус на отдел­ния магазин.

6 Responses to Коледния шопинг сезон и ефектът му върху продажбите

 • ivaivanova0@abv.bg'
  lilia says:

  Може би ще се потвър­ди очакваното.Не е далеч от исти­на­та пред­чув­с­т­ви­е­то за по-раз­но­об­раз­но пред­ла­га­не в зави­си­мост от тър­гов­с­кия обект.

 • @Lilia
  Здравейте Вие има­те ли блог стра­ни­ца? Мога ли да попи­там с как­во се занимавате?

 • kalinsdimitrov@gmail.com'
  Kalin says:

  Почти всич­ки тър­гов­с­ки вери­ги в бг са откри­ва­ли мага­зин в чет­вър­тък за да могат да удъл­жат дни­те с висо­ки про­даж­би око­ло откри­ва­не­то, тъй като събо­та­та е най-сил­ния ден.

 • Това не го зна­ех, мер­си за инте­рес­на­та информация.

 • marketing-college@gmail.com'
  bunuel says:

  Martin,

  Nishto lichno, no ot gornoto lyha chuvstvo na nepoznavane na materijata, pylna diletanshtina i lipsa na vsjkakyv opit v sferata na marketinga i prodajbite. I ne znam kakva e tazi manija u bylgarina da polzva mnogo chujditzi kato naprimer retail (za men tova e e forma na exhibisionism — ela te me vijte, uchil sym edi kyde si, hodil sym po jugbina etc).

 • @Bunuel
  Изборът дали ще сте на тази стра­ни­ца или някоя дру­га е Ваш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *