Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

by gatekeeper on 11.05.2011

Късно вечер­та си зада­дох този въп­рос и реших да раз­гле­дам интер­нет прост­ран­с­т­во­то за про­дук­ти, кои­то с полез­ност­та си могат да напра­вят живо­та ни ‘по-лесен’. Съществуват кла­са­ции  за без­по­лез­ни про­дук­ти. Тук спо­де­лям сним­ки, кои­то ми напра­ви­ха впечатление.

 

 

На мес­та се забе­ляз­ва есте­ти­ка, на дру­ги полез­ност и фун­к­ци­о­нал­ност. Но как да тъл­ку­ва­ме фак­та, че все още не същес­т­ву­ват етаб­ли­ра­ни бран­до­ве, кои­то да про­да­ват подоб­ни про­дук­ти. Явно зад тези про­дук­ти не седят годи­ни изсле­до­ва­тел­с­ка и раз­вой­на рабо­та, а по-ско­ро твор­чес­ка­та идея на изоб­ре­та­тел. Именно те могат да слу­жат като ресурс за извли­ча­не на нови идеи, дори и на пръв поглед те да са налудничеви.

One Response to Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

  • stojanka_s@abv.bg'
    IWANOWA says:

    ВСЕКИ ИДИН ДОМ Е ПЪЛЕН С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО БЕЗПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИ- В СВЕТОВЕН МАЩАБ КОСМИЧЕСКИ КОЛИЧЕСТВА НИ ЗАДУШАВАТ,ЗАМЪРСЯВАТ И Т.Н.А ИДЕИ- ХЕМ УНИКАЛНИ-ХЕМ УЖАСЯВАЩИ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *