Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

by gatekeeper on 11.05.2011

Късно вечер­та си зада­дох този въп­рос и реших да раз­г­ле­дам интер­нет прос­т­ран­с­т­во­то за про­дук­ти, кои­то с полез­ност­та си могат да нап­ра­вят живо­та ни ‘по-лесен’. Съществуват кла­са­ции  за без­по­лез­ни про­дук­ти. Тук спо­де­лям сним­ки, кои­то ми нап­ра­ви­ха впе­чат­ле­ние.

 

 

На мес­та се забе­ляз­ва есте­ти­ка, на дру­ги полез­ност и фун­к­ци­о­нал­ност. Но как да тъл­ку­ва­ме фак­та, че все още не същес­т­ву­ват етаб­ли­ра­ни бран­до­ве, кои­то да про­да­ват подоб­ни про­дук­ти. Явно зад тези про­дук­ти не седят годи­ни изс­ле­до­ва­тел­с­ка и раз­вой­на рабо­та, а по-ско­ро твор­чес­ка­та идея на изоб­ре­та­тел. Именно те могат да слу­жат като ресурс за изв­ли­ча­не на нови идеи, дори и на пръв пог­лед те да са налуд­ни­че­ви.

One Response to Колко полезни могат да бъдат безполезните “продукти”?

  • IWANOWA says:

    ВСЕКИ ИДИН ДОМ Е ПЪЛЕН С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО БЕЗПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИ- В СВЕТОВЕН МАЩАБ КОСМИЧЕСКИ КОЛИЧЕСТВА НИ ЗАДУШАВАТ,ЗАМЪРСЯВАТ И Т.Н.А ИДЕИ- ХЕМ УНИКАЛНИ-ХЕМ УЖАСЯВАЩИ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *