Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

by gatekeeper on 20.07.2011


Консултантът в точ­ка­та на про­даж­ба е спе­ци­а­лист с мар­ке­тинг обра­зо­ва­ние, кой­то отго­ва­ря за кому­ни­ка­ци­он­на­та стра­те­гия на тър­го­ве­ца, основ­но в част­та тър­го­вец-кли­ент. Не бих иска­ла да комен­ти­рам как­ва е дефи­ни­ци­я­та на длъж­ност­та в дру­ги ком­па­нии, но при нас в еМ Студио това е лице­то, кое­то се гри­жи за съз­да­ва­не на успеш­но посла­ние към край­ния кли­ент и зато­ва той се превръ­ща в раз­каз­вач на при­каз­ки. Да, Точно така —  раз­каз­вач на успеш­ни исто­рии, кои­то да уло­вят вни­ма­ни­е­то на потен­ци­ал­ни­те кли­ен­ти, и да ги пре­вър­нат във вер­ни после­до­ва­те­ли и купувачи.

Създаването на сама­та исто­рия е една­та стра­на на меда­ла, а дру­га­та е ана­ли­тич­на­та част – дости­га ли при­каз­ка­та до вер­ни­те хора, как се отра­зя­ва на про­даж­би­те, вре­ме ли е за про­дъл­же­ние на исто­ри­я­та и т.н.

Ако тряб­ва да навле­зем в детай­ли, кон­сул­тан­тът в точ­ка­та на про­даж­ба има въз­мож­ност да рабо­ти по мно­го и раз­лич­ни про­ек­ти, свър­за­ни с про­даж­ба­та на про­дук­ти и услу­ги. Точката на про­даж­ба е мно­го широ­ко поня­тие, а поле­та­та за дейс­т­вие са без­б­рой­ни — от турис­ти­чес­ко­то бюро, до щан­да с кет­чуп или майо­не­за в супер­мар­кет и стиг­нем до поле­то интер­нет. Единственото и воде­що е кому­ни­ка­ци­я­та с кли­ен­та и как тя да ста­не по-доб­ра и по-ясна и за две­те страни.

Консултантът е длъ­жен да про­учи паза­ра и кон­ку­рен­ти­те на съот­вет­ния кли­ент, да при­те­жа­ва ана­ли­тич­ни уме­ния, за да пра­ви необ­хо­ди­ми­те изво­ди и да може да извле­че при­ему­щес­т­во за тър­го­ве­ца. Консултантът тряб­ва да може да дефи­ни­ра и позна­ва гру­па­та кли­ен­ти, да позна­ва тех­ни­те потреб­нос­ти, пове­де­ние при покуп­ка и да отчи­та как се про­ме­нят във вре­ме­то. Ето защо, кре­а­тив­ност­та е задъл­жи­те­лен еле­мент за съз­да­ва­не на оно­ва посла­ние, кое­то рабо­ти. Разбира се кон­сул­тан­тът ще рабо­ти с екип от рек­лам­ния отдел, за да се полу­чи най-доб­рия резул­тат и това пред­по­ла­га още едно уме­ние – рабо­та в екип и спаз­ва­не на край­ни срокове.

Консултантът тряб­ва да позна­ва тър­гов­с­кия про­цес в детай­ли. Желателно е да „вле­зе в кух­ня­та” на съот­вет­на­та точ­ка на про­даж­ба, да дефи­ни­ра и кори­ги­ра сла­би­те мес­та в комуникацията.

В послед­с­твие се нала­га да сле­ди за резул­та­ти­те от вся­ко едно дейс­т­вие, кое­то е пред­при­ел спря­мо точ­ка­та на про­даж­ба и как вли­яе на про­мя­на­та в обе­ма на про­даж­би­те, на обслуж­ва­не­то на кли­ен­ти и ими­джа на търговеца.

Като заклю­че­ние бих иска­ла да отбе­ле­жа, че мно­го чес­то зад длъж­ност­та кон­сул­тант в момен­та в България се крие една неде­фи­ни­ра­на про­фе­сия, в коя­то спе­ци­а­лис­та се нагаж­да спо­ред случая.

В еМ Студио кон­сул­тан­тът е прак­тик, кой­то изпол­з­ва раз­лич­ни мето­ди, за да постиг­не цели­те на кли­ен­та и да удов­лет­во­ри него­ви­те изис­к­ва­ния, а посто­ян­но­то  усъ­вър­шен­с­т­ва­не с тео­ре­тич­ни зна­ния и успеш­ни биз­нес прак­ти­ки е гаран­ция за пълен успех.

 

One Response to Консултант Маркетинг в точката на продажба или Разказвачът на приказки!

  • tehnikatadnes@gmail.com'
    T.Gospodinov says:

    Всичко е доб­ре каза­но, но сте про­пус­на­ли ‚че “Консултантът в точ­ка­та на про­даж­би” тряб­ва да е пре­ди всич­ко и психолог.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *