Кристалното Пепси: къде остана блясъкът ти?

by gatekeeper on 06.06.2011

Продукт, кой­то живя крат­ко и не тол­ко­ва слав­но, кой­то ни връ­ща 18 годи­ни назад в исто­ри­я­та. Време на про­мя­на в нагла­си­те на хора­та, ори­ен­ти­ра­не към здра­вос­ло­вен и ” и с по-мал­ко кофе­ин” стил на живот.

Като алтер­на­ти­ва на нор­мал­на­та кола, про­дукт е тряб­ва­ло да впе­чат­ли аме­ри­кан­ци­те със сво­я­та крис­тал­на прозрач­ност. ‘Никога не си проб­вал вкус като този” е сло­га­нът попу­ля­ри­зи­ращ пити­е­то. Въпреки сери­оз­ни­те рек­лам­ни инвес­ти­ции про­дук­тът не успя­ва да оправ­дае очак­ва­ни­я­та. Вкусът е бил ана­лог на оригинала.

Днес Crystal Pepsi не е част от про­дук­то­ва­та линия на Пепси, кое­то е дока­за­тел­с­т­во, че тъм­нят, кат­ра­нен цвят на Пепси е задъл­жи­тел­но усло­вие за кон­сис­тен­т­ност във въз­при­я­ти­я­та на кли­ен­ти­те. Може ли един кет­чуп да бъде зелен и да се про­да­ва? Или една фан­та да е бяла и доб­ре при­ета? Някои про­дук­ти просто тряб­ва да си оста­нат как­ви­то са, или поне по отно­ше­ние на базис­ни­те си свойства.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *