Лидл?! и целувката на смъртта

by gatekeeper on 29.12.2010

Трудно е  да се напра­ви прогно­за, коя ще бъде вери­га­та с най-нис­ки цени  на бъл­гар­с­кия пазар. С откри­ва­не­то на сво­и­те нови мага­зи­ни и маща­ба на цено­ви­те нама­ле­ния, кои­то пред­ло­жи, еки­път на Лидл загат­ва за голе­ми про­ме­ни в ритейл ланд­шаф­та — дина­ми­зи­ра­не на цено­ви­те поли­ти­ки, доба­вя­не на нови кли­ент­с­ки услу­ги, рес­т­рук­ту­ри­ра­не на асор­ти­мент, а веро­ят­но и про­мя­на на тър­гов­с­ки стра­те­гии от кон­ку­рен­т­ни вериги.

Който и да е пазар­ни­ят лидер  с най-нис­ки цени, сля­по­то след­ва­не на него­ва­та стра­те­гия чрез успо­ред­но нама­ля­ва­не на цени­те е също­то като целув­ка със смърт­та. В пове­че­то слу­чай, точ­но това е пътя, кой­то си изби­рат някои търговци.

Проблемът за тър­гов­ци­те, кои­то след­ват пазар­ния лидер, е как да отго­во­рят на нис­ки­те цени.

Грешният отвор е успо­ред­но­то рек­ла­ми­ра­не на още по-нис­ки цени. Пречката е, че е труд­но и невъз­мож­но, да про­да­ваш на по-нис­ки цени по пазар­ния лидер. Пазарният лидер е ораг­ни­зи­рал про­це­си като логис­ти­ка, кръс­то­са­но скла­ди­ра­не (скла­ди­ра­не без меж­дин­ни спир­ки със сък­ра­тен път до кли­ен­та) по такъв начин, че резул­тат е сни­жа­ва­не­то на раз­хо­ди за логис­ти­ка до въз­мож­ния мимин­мум. Към това могат да се при­ба­вят и мно­жес­т­во дру­ги про­це­си, кои­то са управ­ля­ва­ни по по-успе­шен начин.

Ако кон­ку­рен­ти­те нама­лят цени­те си в отго­вор на подо­бен ход, един­с­т­ве­но­то, кое­то пра­вят с това е да нама­лят стой­ност­та на извър­ш­ван­та от тях дей­ност и увре­дят капи­та­ла на сво­я­та ритейл мар­ка. Дори в този слу­чай, цено­ви­те нама­ле­ния не биха били доста­тъч­но голе­ми, за да позво­лят пазар­ни­ят лидер да бъде след­ван дългосрочно.

С дру­ги думи, сис­тем­ни­те цено­ви­те нама­ле­ния не са изгод­но­то реше­ние за оце­ля­ва­не и рас­теж в подоб­на ситуация.

3 Responses to Лидл?! и целувката на смъртта

  • С успех изля­зох­ме от клоп­ка­та на нис­ки­те цени. Но има­ме още рабо­та. За мал­ко да хлът­нем на 100% тъй като кон­ку­рен­ци­я­та това и е сла­бост — да про­да­ва през марж от 0лв поч­ти. И въп­ре­ки, че има­ме най-висо­ки цени, за нас нор­мал­ни и с нор­мал­на над­цен­ка — НИЕ ПРОДАВАМЕ С УСПЕХ.

  • Продуктовите кате­го­рии, в кои­то про­да­ва­те не са general merchandise. Там кати­на­та може да е по-различна.

  • man34dari69ner@gmail.com'
    hyip says:

    karate means empty hand which means to use karate only in self defence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *