Warning: Declaration of c2c_AuthorImages::get_options() should be compatible with C2C_Plugin_034::get_options($with_current_values = true) in /home/nayed/public_html/wp-content/plugins/author-images/author-images.php on line 56
Marketing-College » Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

Маркетингов казус 2: Оценка на продукта

by gatekeeper on 02.05.2011

Предходният казус събу­ди инте­рес сред чита­те­ли­те на бло­га. И после мар­ке­тин­гът бил лес­на наука… Сега след­ва вто­ра част — ОТМЪЩЕНИЕТО.

В лич­ни­те про­даж­би е от изклю­чи­тел­но зна­че­ние за край­ния изход  качес­т­во­то на про­даж­бе­ния раз­го­вор меж­ду кли­ен­тa и тър­го­вец. Препоръките, кои­то тър­го­ве­цът отпра­вя към кли­ен­та, пря­ко вли­я­ят вър­ху него­во­то реше­ние. Те могат да бъдат отхвър­ле­ни, но и при­ети от стра­на на кли­ен­та.  Как тъл­ку­ва­те тази схе­ма? Какъв модел като под­ход за обвър­з­ва­не на хипо­те­зи­те е изпол­з­ван спо­ред Вас?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *