Мила мамо, купи ми шоколадово яйце.…не, не вафла с фъстъци

by gatekeeper on 23.04.2011

Сещам се за някол­ко исто­рии, в кои­то мал­ки деца са ме оча­ро­ва­ли с това, как пося­гат кум поч­ти всич­ко в мага­зи­на, а и успя­ват да спе­че­лят ( гла­го­лът “изврън­кат”) някое лаком­с­т­во от роди­те­ли­те си. Последният ми спо­мен бе за едно мал­ко мом­че­це, кое­то полу­чи ваф­ла с фъсът­ци в Лидл.

В пазар­на­та сре­да, зна­чи­тел­но вли­я­ние вър­ху пазар­но­то пове­де­ние оказ­ва лице­то, с кое­то човек паза­ру­ва. Това мога да са при­яте­ли­те, мъжът или гадже­то, кое­то по-ско­ро нала­га рес­т­рик­ции вър­ху жела­ни­е­то за харч в пове­че. Това може и да е дете­то. Търговците от годи­ни за заин­те­ре­су­ва­ни от това, как­во е въз­дейс­т­ви­е­то на деца­та вър­ху пазар­ни­те реше­ния на въз­рас­т­ни­те. Групата на деца­та е осо­бе­но заин­т­ри­гу­ва­ща пора­ди фак­та, че годиш­но хар­чат и въз­дейс­т­ват чрез роди­те­ли­те си на обо­рот от 1.2 три­ли­о­на дола­ра в све­то­вен мащаб.

Какво тряб­ва да се знае за паза­ру­ва­не в ком­па­ния на деца?

Децата на въз­раст меж­ду 3–7 годи­ни са в т.н. фаза на въз­при­я­ти­е­то от раз­ви­ти­е­то си. В този пери­од те са его­цен­т­рич­ни и не могат да мис­лят от пер­с­пек­ти­ва­та на друг човек. Това, на кое­то реа­ги­рат за голе­ми, цвет­ни и ‚бих казал, кичоз­ни опа­ков­ки. В хода на годи­ни­те, тази кар­ти­на се про­ме­ня чрез при­до­би­ва­не­то на ана­ли­тич­ни и соци­ал­ни качес­т­ва. Съществуват наблю­де­ния, спо­ред кои­то “теро­рът” на иска­ния от деца­та вър­ху роди­те­ли­те спа­да, кога­то дете­то порас­т­ва. На крат­ко: деца­та във фаза на въз­при­я­тие пра­вят пове­че “запит­ва­ния” за покуп­ки към въз­рас­т­ни­те откол­ко­то деца­та в послед­ва­щи­те ета­пи на развитие.

Търговците, може би, се чудят и къде да пози­ци­о­ни­рат про­дук­ти­те апе­ли­ра­щи към деца­та апе­ли­ра­щи към роди­те­ли­те. Отговорът е: въз­мож­но в най-затън­те­но­то мяс­то, за да не хар­чат роди­те­ли­те излиш­ни сред­с­тва. Това твър­де­ние е по-ско­ро пред­наз­на­че­но за 1 април. Истината е на ниво­то на дет­с­ки­те очи — вни­ма­ни­е­то, кое­то ще отде­лят  деца­та на про­дук­ти­те е голя­мо, а шан­сът за апе­ли­ра­що запит­ва­не (чрез дър­па­не на ръкав, инте­ре­сен въп­рос или просто хлен­че­не) към роди­те­ли­те завишен.

Децата наста­не­ни в удоб­на­та седал­ка на пазар­с­ка колич­ка са огра­ни­че­ни в дви­же­ни­е­то си. Как спо­ред Вас, въз­дейс­т­ва това вър­ху броя на запит­ва­ни­я­та към родители?

Утре е Великден — хрис­ти­я­ни­те праз­ну­ват въз­кре­се­ни­е­то на Сина Божи.

С поже­ла­ние за здраве,
бла­го­по­лу­чие и
свет­ли Великденски празници!

2 Responses to Мила мамо, купи ми шоколадово яйце.…не, не вафла с фъстъци

  • Скоро замис­лям нова “Детска кате­го­рия”. Всъщност адс­ки мно­го деца на въз­раст от 11 до 13г. ровят в Онлайн мага­зи­ни и “паза­ру­ват” и то на 99% с раз­ре­ше­ни­е­то на роди­тел. Наистина. Детето пра­ви поръч­ка­та — обаж­да­ме се и попа­да­ме на Майката и тя е в час. Невероятно, но факт. Заради “дет­с­ко­то жела­ние” може да се каже, че 10% от всич­ки Онлайн поръч­ки в све­та се “раж­дат”. Дори в днеш­ни дни деца­та заед­но с роди­те­ли­те си пред мони­то­ра изби­рат про­дук­ти­те, кои­то жела­ят да поръ­чат. Водили сме раз­го­во­ри в, кои­то се каз­ва: “В момен­та съм с дъще­ря ми и раз­глеж­да­ме сай­та ви” и т н.…

    Невероятен фак­тор са деца­та — дет­с­тво­то — дет­с­ки­те желания.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *