Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

by gatekeeper on 15.05.2011

Колко усмих­на­ти, кол­ко вед­ри, кол­ко чес­т­ни изглеж­дат сър­ца­тa на ръко­вод­ни­те еки­пи, кои­то про­да­ват сво­и­те про­дук­ти в локал­ни­те супер­мар­ке­ти. Лидл Ирландия пред­ла­га на сво­и­те кли­ен­ти да заку­пят сър­чи­це на стой­ност от 2 евро в рам­ки­те на Happy Heart Weekend, с кое­то да помог­нат на хора със сър­деч­ни проб­ле­ми. Осъществяването на ини­ци­а­ти­ва­та се извър­ша с помощ­та на доброволци.

Посоченият слу­чай е при­мер на соци­ал­на­та отго­вор­ност на тър­гов­ци­те — поле, кое­то тър­пи сери­оз­но раз­ви­тие по цял свят. Това е така пора­ди фак­та, че тър­го­ви­я­та в лице­то на тър­гов­ци­те на дреб­но се раз­ви­ва в посо­ка на интер­на­ци­о­на­ли­за­ция, навли­за­не в интер­нет прост­ран­с­т­во­то и най-вече пора­ди отго­вор­ност­та, коя­то тър­гов­с­ки­те фор­ма­ти носят спря­мо край­ния потре­би­тел, тъй като те са посред­ник меж­ду про­из­во­ди­те­ля и клиента.

Лидл Ирландия показ­ва на сво­я­та кор­по­ра­тив­на стра­ни­ца и дру­ги про­ек­ти, по кои­то рабо­ти — пред­ла­га­не на здра­вос­лов­ни про­дук­ти в кон­тек­с­та на опаз­ва­не­то на окол­на­та сре­да, насър­ча­ва­не­то на т.н. чес­т­на тър­го­вия, коя­то гаран­ти­ра на про­из­во­ди­те­ли­те по-доб­ри усло­вия на биз­нес. Мислите ли, че това е мно­го? Моята забе­леж­ка е по-ско­ро не, но въп­ре­ки това, пра­ве­но­то от Лидл Ирландия е с крач­ка по-напред от това, кое­то се случ­ва в България.

За това, кое е мно­го или мал­ко, може да послу­жи схе­ма­тич­но­то пред­ста­вя­не на отдел­ни­те аспек­ти на соци­ал­на­та отговорност.

 • фир­ме­на кул­ту­ра — поема­не­то на отго­вор­ност чрез ръко­вод­ния стил спря­мо слу­жи­те­ли­те, отри­ча­не­то на коруп­ци­он­ни прак­ти­ки, закот­вя­не на соци­ал­на­та отго­вор­ност като част от фир­ме­на­та кул­ту­ра и т.н.
 • све­тов­ни­те соци­ал­ни и еко­ло­гич­ни стан­дар­ти при снаб­дя­ва­не­то на сто­ка — про­вер­ка на достав­чи­ци­те относ­но спаз­ва­не­то на тези стан­дар­ти, гаран­ти­ра­не на качес­т­во­то чрез под­бо­ра на под­хо­дя­щи про­из­во­ди­те­ли и снаб­ди­те­ли и т.н.
 • управ­ле­ние на асор­ти­мен­та в посо­ка устой­чи­во раз­ви­тие —  раз­ши­ря­ва­не на асор­ти­мен­та с про­дук­ти, кои­то са еко­ло­гич­ни и здра­вос­лов­ни за чове­ка, кои­то насър­ча­ват опаз­ва­не­то на окол­на среда.
 • насър­ча­ва­не на про­даж­би­те на подоб­ни продукти
 • инфор­ма­ция за кли­ен­та и услу­ги — качес­т­во на обслуж­ва­не, ори­ен­ти­ра­не на работ­ния пер­со­нал към зна­чи­мост­та и реа­ли­зи­ра­не­то на тема, инфор­ми­ра­не и обра­зо­ва­не на клиента.
 • еко­ло­гич­ни стан­дар­ти в про­даж­ни, логис­тич­ни точ­ки и цен­т­ра­ла — управ­ле­ние на отпа­дъ­ци­те, спаз­ва­не на еко стан­дар­ти­те, ико­но­мич­но изпол­з­ва­не на при­род­ни ресур­си и т.н.
 • отго­вор­ност към работ­ни­ци­те — защи­та на инте­ре­си­те им, обу­че­ние, семей­ни паке­ти за рабо­те­щи­те и други.
 • отго­вор­ност към общ­ност­та — спон­сор­с­т­во, насър­ча­ва­не на добро­вол­чес­ка­та дей­ност в име­то на обществото.
 • прозрач­ност и достъп­ност на инфор­ма­ци­я­та — пуб­ли­ку­ва­не на редов­ни отче­ти, пуб­лич­на дейност.

На база тези кри­те­рии, тър­гов­ци­те могат да оце­нят сво­я­та соци­ал­на отго­вор­ност. Ще спо­де­ля, че нито на стра­ни­ца­та на Лидл, нито на Билла или Кауфланд в България открих сек­тор, кой­то да ме инфор­ми­ра изчер­па­тел­но дори и за една мал­ка част от избро­е­ни­те точ­ки. Да го кажем дирек­т­но, напра­во лип­с­ват подоб­ни начен­ки или те са в заро­диш. На стра­ни­ца­та на Практикер открих стра­ни­ца “Социална отго­вор­ност”, спо­ме­на­ти  са даре­ния и тек­с­то­ве от общ харак­тер, кое­то не ме кара да вяр­вам, че и Практикер рабо­ти в сми­съ­ла на соци­ал­на отговорност.

Една ста­ра, моя ста­тия ще завър­ши нова­та с един добър край.

Отговорност към при­ро­да­та: Зеленият, пило­тен про­ект на Netto Marken-Discounter

2 Responses to Мястото на сърцето в супермаркетите (CSR)

 • stojanka_s@abv.bg'
  IWANOWA says:

  Е КОЛКО Е ХУБАВО ДА ИМА НЯКОЙ ДА ТЕ ОБУЧАВА И ДА ТИ ОТВАРЯ ОЧИТЕ В БИЗНЕСА,ДА ТИ РАЗШИРЯВА КРЪГОЗОРА И ДА ТИ ОТВАРЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗМИСЪЛ ‚А И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ.ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ В БЪЛГАРИЯ Е ПЪЛНО С ПСЕВДОБИЗНЕСМЕНИ!

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *